Có rất nhiều lý do để chúng ta học tiếng Anh, và hẳn đó phải là những lý do có thể mang đến những ảnh hưởng tích cực cho chúng ta. Tại sao các bạn lại học tiếng Anh? Do thấy cần thiết, do yêu thích, hay là do tò mò? Hãy chia sẻ với chúng tôi những lý do khiến chúng ta nên học ngôn ngữ này nhé.

Bài luận 1. Viết tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh:
Vocabulary:

There are many reasons why I choose to study English instead of other languages. First, English is undeniably an international language which people use widely from all over the world. If I want to reach out to the open world and have more opportunities in my life, I really need to learn this language. The more I can learn about it, the fewer barriers I have to face when communicating with foreigners. Second, English is pretty easy to learn. Unlike Chinese or Japanese, English shares a similar alphabet with Vietnamese. Besides some of the diacritic difference, the main vowels and consonants are almost the same. Therefore, we can learn the vocabulary faster and remember them longer. Third, I think English is an interesting language. We have countless ways to express about one thing, and I love the use of slang in English. For me, it is bright and elegant, and I feel happy whenever I have a chance to talk or read in English. For the advantages that it can bring, I think every young people nowadays should spend some of their time to learn about it.

Dịch:
Có nhiều lý do tại sao tôi chọn học tiếng Anh thay vì các ngôn ngữ khác. Thứ nhất, không thể phủ nhận tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế mà mọi người sử dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới. Nếu tôi muốn tiếp cận với thế giới rộng mở và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, tôi thực sự cần phải học ngôn ngữ này. Tôi càng tìm hiểu nhiều về nó, tôi phải đối mặt với ít rào cản hơn khi giao tiếp với người nước ngoài. Thứ hai, tiếng Anh khá dễ học. Không giống như tiếng Trung hoặc tiếng Nhật, tiếng Anh có cùng một bảng chữ cái với tiếng Việt. Bên cạnh một số khác biệt về dấu, các nguyên âm và phụ âm chính gần như giống nhau. Vì vậy, chúng ta có thể học từ vựng nhanh hơn và nhớ chúng lâu hơn. Thứ ba, tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ thú vị. Chúng ta có vô số cách để thể hiện về một điều, và tôi thích sử dụng tiếng lóng trong tiếng Anh. Đối với tôi, nó thật tươi sáng và thanh lịch, và tôi cảm thấy hạnh phúc bất cứ khi nào tôi có cơ hội để nói chuyện hoặc đọc bằng tiếng Anh. Đối với những lợi ích mà nó có thể mang lại, tôi nghĩ rằng mọi người trẻ ngày nay nên dành một chút thời gian của mình để tìm hiểu về nó.

Tham khảo thêm:   Nên ngừng uống cà phê ngay nếu cơ thể xuất hiện 7 dấu hiệu này

Bài luận 2. Viết tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh:
Vocabulary:

  • Enterprise : Doanh nghiệp.

I have to study many different subjects at school, but my favorite one is English. At first, I did not feel that I really need to master a second language because I did not have a dream to live in another country. However, lately I had found out that I was completely wrong. Nowadays, with the development of our country, we do not need to travel abroad to meet a foreigners, but they actually live and work everywhere. English surely is the best tool for me to communicate with them, and it brings me a better chance to be able to work in an international enterprise. Next, learning a new language can help us change in a positive way, and English is a kind that can lead us into a journey of exploring and discovering new things. Once we learn English, we may want to know more about the culture and lifestyle of Westerners, and they are some interesting and useful things for us to learn. English is a language of the open world, so we may also open our heart and brain once we study about it.
Dịch:
Tôi phải học nhiều môn khác nhau ở trường, nhưng môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Lúc đầu, tôi không cảm thấy rằng mình cần phải học giỏi một ngôn ngữ thứ hai bởi vì tôi không có mơ ước được sống ở một đất nước khác. Tuy nhiên, gần đây tôi đã phát hiện ra rằng tôi đã hoàn toàn sai. Ngày nay, với sự phát triển của đất nước chúng ta, chúng ta không cần phải đi ra nước ngoài để gặp một người nước ngoài, mà họ thực sự sống và làm việc ở khắp mọi nơi. Tiếng Anh chắc chắn là công cụ tốt nhất để tôi giao tiếp với họ, và nó mang lại cho tôi cơ hội tốt hơn để có thể làm việc trong một doanh nghiệp quốc tế. Tiếp theo, học một ngôn ngữ mới có thể giúp chúng ta thay đổi một cách tích cực, và tiếng Anh là một loại có thể dẫn chúng ta vào một hành trình khám phá và phát hiện những điều mới mẻ. Một khi chúng ta học tiếng Anh, chúng ta có thể muốn biết thêm về văn hóa và lối sống của người phương Tây, và chúng là những thứ thú vị và hữu ích để chúng ta học hỏi. Tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới mở, vì vậy chúng ta cũng có thể mở lòng và trí não của mình khi chúng ta nghiên cứu về nó.

Tham khảo thêm:   Bí quyết ăn sáng 'thần thánh' giúp da trẻ đẹp, rạng rỡ mỗi ngày

Bài viết 3. Viết tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh:
Vocabulary:
Material : Tài liệu.
Content : Nội dung.

English brings me a lot of benefits, and I think every one of us should at least try to learn it once. Firstly, English transforms me in a positive way. I used to be a shy girl who did not like to communicate with people around me. However, since I joined a English class and talked to other friends in English, I discovered that English could help me be more outgoing and confident. I love to learn about people and values of the West, so I think the open thought and lifestyle of them may have an impact on me. Secondly, English helps me to read and know more about things that I did not have chance to know before. The material and content in English are much more abundant and accurate in what we find in our own language. If someone needs to look up for necessary information, I will recommend them to look on English websites and books. Once we learn English, we will step out to a much larger world, and it can actually affect us in a very good way. For those reasons above, I think that I was completely right when choosing to learn it.

Dịch:
Tiếng Anh mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, và tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta nên cố gắng học nó một lần. Thứ nhất, tiếng Anh biến đổi tôi một cách tích cực. Tôi từng là một cô gái nhút nhát không thích giao tiếp với những người xung quanh. Tuy nhiên, kể từ khi tôi tham gia một lớp học tiếng Anh và nói chuyện với các bạn bè khác bằng tiếng Anh, tôi phát hiện ra rằng tiếng Anh có thể giúp tôi cởi mở và tự tin hơn. Tôi thích tìm hiểu về con người và các giá trị của phương Tây, vì vậy tôi nghĩ tư tưởng cởi mở và lối sống của họ có thể có tác động đến tôi. Thứ hai, tiếng Anh giúp tôi đọc và biết thêm về những điều mà tôi không có cơ hội để biết trước đây. Các tài liệu và nội dung bằng tiếng Anh dồi dào và chính xác hơn nhiều so với những gì chúng ta tìm thấy trong ngôn ngữ của chúng ta. Nếu ai đó cần tìm kiếm thông tin cần thiết, tôi sẽ khuyên họ nên xem các trang web và sách tiếng Anh. Một khi chúng ta học tiếng Anh, chúng ta sẽ bước ra một thế giới rộng lớn hơn nhiều, và nó thực sự có thể ảnh hưởng đến chúng ta theo một cách rất tốt. Vì những lý do trên, tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn đúng khi chọn học nó.

Tham khảo thêm:   Loại bỏ vết ố vàng sau một lần chải với kem đánh răng Colgate Optic White Purple

About The Author