Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 4: 4H Writing Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 57 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 4: 4H Writing giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 57 sách Chân trời sáng tạo bài Holidays and tourism trước khi đến lớp.

Soạn Unit 4 Lớp 12: 4H Writing được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 57. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 4: 4H Writing trang 57 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

SPEAKING Work in pairs. Ask two questions each. Make a note of your partner’s replies and report back to the class.

(Làm việc theo cặp. Hỏi mỗi người hai câu hỏi. Ghi lại câu trả lời của đối tác và báo cáo lại cho lớp.)

Student A

1 When did you last go on a long journey? What was it like?

2 Do you prefer to travel alone or in a group? Why?

Student B

1 Which country would you like to visit and why?

Tham khảo thêm:   Nghị định 39/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

2 Do you prefer adventure holidays or holidays where you just relax? Why?

Gợi ý đáp án

A: When did you last go on a long journey? What was it like?

B: I last went on a long journey about six months ago. It was a road trip across several states in the United States. It was an incredible experience, seeing diverse landscapes and experiencing different cultures along the way.

A: Do you prefer to travel alone or in a group? Why?

B: Personally, I prefer to travel alone. I enjoy the freedom and flexibility it offers, allowing me to explore at my own pace and immerse myself fully in the experience without having to compromise on my preferences or schedule.

B: Which country would you like to visit and why?

A: I would love to visit Japan. I’m fascinated by its rich culture, history, and technological advancements. Exploring traditional temples, tasting authentic Japanese cuisine, and experiencing the bustling streets of Tokyo are some of the things I look forward to.

B: Do you prefer adventure holidays or holidays where you just relax? Why?

A: I prefer adventure holidays because I enjoy the thrill of trying new activities and pushing my boundaries. Whether it’s hiking in the mountains, diving in exotic reefs, or exploring remote wilderness areas, I love the adrenaline rush and sense of accomplishment that comes with adventurous experiences.

Bài 2

SPEAKING Which of the methods of transport in the photos have you tried? Which do you prefer and why? Tell your partner.

You are planning a holiday in your gap year. Say which of these trips is most appealing to you and why. Say why you are rejecting the other options.

Tham khảo thêm:   Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 10 THPT Minh Khai - Hà Tĩnh năm 2013 - 2014 Môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lý - Có đáp án

Gợi ý đáp án

I have tried travelling by coach and train. Trains are my preferred method of transport. I enjoy the scenic views and the ability to move around freely during the journey. Trains also tend to be more spacious and comfortable than coaches, making them ideal for longer trips. Additionally, trains are generally more environmentally friendly compared to other modes of transport.

Bài 3

Read the task and the Speaking Strategy below. Make notes under the headings below for each method of transport.

(Đọc bài tập và Chiến lược nói bên dưới. Ghi chú theo các tiêu đề bên dưới cho từng phương thức vận chuyển.)

Gợi ý đáp án

Thảo luận và viết các ý tưởng cùng bạn dưới mỗi hình thức du lịch tương ứng cùng với nhóm.

Bài 4

Listen to a student doing the task. Answer the questions.

(Lắng nghe một học sinh làm bài. Trả lời các câu hỏi.)

1 Which option does he select and what reasons does he give?

2 What are his reasons for rejecting the other options?

Gợi ý đáp án

1 Which option does he select and what reasons does he give?

Thông tin: “”

()

Trả lời:

()

2 What are his reasons for rejecting the other options?

Thông tin: “”

()

Trả lời:

()

Bài 5

How well does the student follow the Speaking Strategy? Does he give enough reasons for each of his opinions? Are any of them similar to your ideas in exercise 3?

(Học sinh thực hiện Chiến lược Nói tốt đến mức nào? Liệu anh ta có đưa ra đủ lý do cho mỗi ý kiến của mình không? Có ý tưởng nào giống với ý tưởng của bạn trong bài tập 3 không?)

Bài 6

KEY PHRASES Complete the phrases with the words below.

Tham khảo thêm:   Mẫu giấy xác nhận không nợ thuế GIấy xác nhận không nợ thuế

(Hoàn thành các cụm từ với các từ dưới đây.)

Making a selection

1 I _______ I’ll choose…, mainly because…

2 I’m _______ for… and that’s because…

3 The _______ option would be the… because…

4 The reason _______ I’m (not) choosing the… is that…

Gợi ý đáp án

1.think 2. opting 3. best 4. why

Bài 7

Listen to the student again. Which key phrases from exercise 6 did you hear?

(Hãy lắng nghe học sinh một lần nữa. Bạn đã nghe thấy những cụm từ chính nào trong bài tập 6?)

Bài 8

SPEAKING Work in pairs. Do the task in exercise 2 using the phrases in exercise 6.

(Làm việc theo cặp. Làm bài tập 2 bằng cách sử dụng các cụm từ ở bài tập 6.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 4: 4H Writing Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 57 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *