Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: Speaking Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 37 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Speaking Unit 3 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 37 bài Green living được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 3 Speaking được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Speaking Unit 3 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Paper: Reduce, Reuse, and Recyle!

(Giấy: Cắt giảm, Tái sử dụng, và Tái chế!)

How can we save trees, energy, and water used to make paper? Sort these activities into Reduce, Reuse, or Recycle activities.

(Làm thế nào chúng ta có thể tiết kiệm cây cối, năng lượng và nước dùng để sản xuất giấy? Sắp xếp các hoạt động này thành các hoạt động Giảm thiểu, Tái sử dụng hoặc Tái chế.)

a. Choosing recycled paper for daily use

______________

b. Sorting paper waste

______________

c. Printing on both sides of the paper

______________

d. Using old paper as compost

______________

e. Using reusable containers rather than paper for packaging

______________

f. Using smart devices to take notes instead of using paper

______________

g. Using the blank side of a sheet to take notes

______________

h. Avoiding printing things out as much as possible

______________

i. Keeping paper waste as clean as possible

______________

Tham khảo thêm:   Thông tư 17/2018/TT-BTC Quy định mới về mức thu phí kiểm tra trạng thái chứng thư

Gợi ý đáp án

a. Choosing recycled paper for daily use

Reduce

b. Sorting paper waste

Recycle

c. Printing on both sides of the paper

(In trên cả hai mặt giấy)

Reduce

(giảm thiểu)

d. Using old paper as compost

(Tận dụng giấy cũ làm phân trộn)

Reuse

(tái sử dụng)

e. Using reusable containers rather than paper for packaging

Reduce

f. Using smart devices to take notes instead of using paper

Reduce

g. Using the blank side of a sheet to take notes

Reuse

h. Avoiding printing things out as much as possible

Reduce

i. Keeping paper waste as clean as possible

Recycle

Bài 2

Work in pairs. Talk about how to reduce, reuse, and recycle paper. Use these questions to help you.

(Làm việc theo cặp. Nói về cách giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế giấy. Sử dụng những câu hỏi này để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

1. I am printing on both sides of the paper, this cuts paper consumption in half and lowers the environmental impact of paper production. I also reuse paper by using the blank side of a sheet to take notes.

2. I suggest people should participate in community recycling programs to ensure that paper waste is properly collected and recycled.

Bài 3

Work in groups. Read the situations below and think of some possible responses to promote a greener lifestyle. Provide reasons for each answer.

(Làm việc nhóm. Đọc các tình huống dưới đây và nghĩ ra một số phản hồi có khả thi để thúc đẩy lối sống xanh hơn. Đưa ra lý do cho mỗi câu trả lời.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện Thanh âm của gió hoặc Cánh đồng hoa Văn mẫu lớp 5 Kết nối tri thức

2. Printing paper might not be the best choice. Let’s consider sharing the online material electronically, this reduces paper usage and minimizes our carbon footprint.

3. Instead of buying new Post-it notes, why don’t we use the blank side of a used sheet to take notes? This minimizes the use of single-use items and promotes awareness about sustainable choices.

Bài 4

Report your group’s answers to the whole class. Vote for the most interesting responses.

(Báo cáo câu trả lời của nhóm bạn cho cả lớp. Bình chọn cho những câu trả lời thú vị nhất.)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: Speaking Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 37 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *