Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: Lesson 1 Soạn Anh 12 i-Learn Smart World trang 26, 27, 28, 29 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 3 Lesson 1 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 26, 27, 28, 29 để chuẩn bị bài World of Work trước khi đến lớp.

Soạn Lesson 1 Unit 3 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK i-Learn Smart World 12. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 12 theo chương trình mới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 3 Lớp 12: Lesson 1 trang 26, 27, 28, 29 i-Learn Smart World, mời các bạn cùng theo dõi.

Let’s Talk!

Let’s talk:Look at the pictures. What skills are these people using? What jobs do you think these skills are most important for?

Gợi ý đáp án

a. She is using her creativity to complete a picture. This skill is suitable for artists or music producers.

b. She is using leadership and teamwork skills and problem-solving skills. These skills are suitable for journalists or managers.

c. She is using planning skill. This skill is suitable for every job.

New Words

a. Read the words and definitions, then fill in the blanks. Listen and repeat.

(Đọc các từ và định nghĩa, sau đó điền vào chỗ trống. Lắng nghe và lặp lại.)

Gợi ý đáp án

2. I called the hotel, and the receptionist booked me a really nice room with a great view.

3. François Lagisquet is one of the architects who designed the Hanoi Opera House.

4. If you have a difficult job, learning to be adaptable can help you when there are new problems.

5. “You need to be patient and wait for me to finish what I’m doing. I won’t be much longer.”

6. Tom spoke to his accountant and she said that he couldn’t afford to buy a new car this year.

7. I try to be really organized and plan everything carefully. Otherwise, I might forget to do something.

b. Add the characteristics from the new words and any other characteristics you know to the box.

(Thêm các đặc điểm của các từ mới và bất kỳ đặc điểm nào khác mà bạn biết vào hộp.)

Gợi ý đáp án

– ambitious: tham vọng

– creative: sáng tạo

– compassionate: thương xót

– courageous: can đảm

– flexible: linh hoạt

– honest: trung thực

– humble: khiêm tốn

– honorable: đáng kính

– loyal: trung thành

– conscientious: tận tâm

– persistent: kiên trì

– resilient: kiên cường

– disciplined: kỷ luật

c. In pairs: Use the new words to talk about characteristics that people in different jobs need.

Tham khảo thêm:   Thông tư số 40/2014/TT-BTC Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia

(Theo cặp: Sử dụng các từ mới để nói về những đặc điểm mà mọi người ở các công việc khác nhau cần có.)

Gợi ý đáp án

– I think accountants have to be organized because they calculate a lot correctly.

– I think architects have to be patient because designing a house takes a lot of time.

Reading

a. Read the listicles and write the correct heading for each section.

(Đọc các danh sách và viết tiêu đề chính xác cho mỗi phần.)

– Leadership and Teamwork Skills

– Multitasking

– Problem-solving Skills

– Stress Management

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

Gợi ý đáp án

1. B. leadership skills

Thông tin: There are lots of things pilots must be doing at all times. They need to think about fuel, speed, passengers, and more, all at the same time.

Pilots need to stay calm at all times and adapt to different situations and problems.

2. make decisions and do math.

Thông tin: Pilots need to believe in their abilities. They have to make quick decisions that can affect a lot of people.

Pilots need to be able to do math quickly and accurately if they have to make changes to their speed or direction.

3. C. engineers and workers

Thông tin: Architects work with teams of engineers and construction workers. They must listen to them and tell them what to do.

4. Because they need to know what they are allowed to build.

Thông tin: Architects must know about building regulations and what they are allowed to build.

5. B. They do some of their work on computers.

Thông tin: Architects have to draw detailed designs for buildings and areas on paper or using computer software.

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Reading d

d. In pairs: Which job sounds more interesting to you? Why?

(Theo cặp: Công việc nào nghe có vẻ thú vị hơn đối với bạn? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

For me, being a pilot is more interesting than a architect. First, one of the major advantages of being a pilot is travelling the world. Being an airline pilot means you have opportunities to travel to new countries and get paid to do it, something that not many people have the chance to do! Second, being a pilot is that you will earn a competitive salary and enjoy health benefits throughout your career. Last, similar to maintaining a work-life balance, flexible working has always been a major advantage of being a pilot. It’s not your typical 9-5, Monday to Friday job.

Grammar

a. Read about prepositional verbs and fill in the blank.

(Đọc về động từ giới từ và điền vào chỗ trống.)

Nurses have to ___________ people clearly and politely.

Yes, you’re right.

Gợi ý đáp án

Nurses have to talk to people clearly and politely.

Tham khảo thêm:   Giáo trình Photoshop CS 8.0 Tự học Photoshop CS 8

(Y tá phải nói chuyện với mọi người một cách rõ ràng và lịch sự.)

Yes, you’re right.

(Vâng, bạn nói đúng.)

b. Listen and check. Listen again and repeat.

(Nghe và kiểm tra. Nghe lại và lặp lại.)

c. Fill in the blanks with the correct prepositions.

(Điền vào chỗ trống những giới từ đúng.)

1.I really enjoy working ___________ Tony and my other friends.

2. An accountant needs to know ___________ business and how their company works.

3. Receptionists have to listen carefully ______________ lots of customers and visitors.

4. Teachers have to think ___________ lots of different games for their students.

5. An architect has to deal _____________ building design problems.

Gợi ý đáp án

1.I really enjoy working with Tony and my other friends.

2. An accountant needs to know about business and how their company works.

3. Receptionists have to listen carefully to lots of customers and visitors.

4. Teachers have to think of lots of different games for their students.

5. An architect has to deal with building design problems.

d. Choose the correct answers.

(Chọn những đáp án đúng.)

1. Police officers need to __________ calmly to people.

A. speak (nói)

B. know (biết)

C. work (làm việc)

2. Nurses have to ____________ about people’s health.

A. listen (nghe)

B. think (nghĩ)

C. adapt (đáp ứng)

3. An engineer should ___________ a lot about math and physics.

A. find (tìm)

B. know (biết)

C. work (làm)

4. A receptionist has to ___________ carefully to people’s complaints.

A. listen (nghe)

B. think (nghĩ)

C. speak (nói)

5. Architects need to __________ of creative solutions to difficult problems.

A. adapt (đáp ứng)

B. ask (hỏi)

C. think (nghĩ)

Gợi ý đáp án

1A 2B 3C 4A 5C

e. In pairs: Make sentences about the jobs using the prepositional verbs in the box.

(Theo cặp: Đặt câu về công việc bằng cách sử dụng các động từ giới từ trong hộp.)

Gợi ý đáp án

Police officers have to work with criminals.

Teachers have to know about maths and literature accurately.

Soccer players have to adapt to changes in the style of playing when they move to new clubs.

Pronunciation

a. We often add an extra sound between two words when the first word ends, and the second word starts, with a vowel sound.

‘… be able to …’ often sounds like /bi’jeibltu/ with an extra /j/.

(Chúng ta thường thêm âm phụ vào giữa hai từ khi từ đầu tiên kết thúc và từ thứ hai bắt đầu bằng một nguyên âm.

‘… be able to …’ thường phát âm giống /bi’jeibltu/ với thêm /j/.)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined letters.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi âm thanh của các chữ cái được gạch chân.)

Pilots need to be able to explain information calmly to people working and traveling on planes.

The receptionist booked me a really nice room with a great view.

c. Listen and cross out the sentence that doesn’t follow the note in Task a.

Tham khảo thêm:   Đáp án bài dự thi Mắt khỏe sáng tương lai Cuộc thi Mắt khỏe sáng tương lai

(Nghe và gạch bỏ câu không theo ghi chú ở bài tập a.)

Engineers need to be adaptable and solve problems.

Police officers need to be able to speak with people politely.

d. Practice reading the sentences with the sound changes noted in Task a to a partner.

(Luyện đọc các câu có sự thay đổi âm thanh được ghi chú trong Bài tập a cho bạn cùng lớp.)

Practice

a. Listen, then take turns talking about how to be good at different jobs using the prompts.

(Hãy lắng nghe, sau đó lần lượt nói về cách làm tốt các công việc khác nhau bằng cách sử dụng các gợi ý.)

Gợi ý đáp án

– Pilots need to have leadership skills. They need to speak to people and give orders.

Yes, you’re right. They also need to be adaptable. They have to adapt to changes in the weather.

– Nurses need to be polite. They need to speak to sick people.

Yes, you’re right. They also need to have teamwork skills. They have to work with lots of other nurses.

– Journalists need to have communication skills. They need to speak and listen to people.

Yes, you’re right. They also need to be creative. They have to think of interesting stories.

– Game designers need to have problem-solving skills. They need to adapt to problems with technology.

Yes, you’re right. They also need to be knowledgeable. They have to know a lot about games.

– Vloggers need to be entertaining. They need to speak to a camera.

Yes, you’re right. They also need to have creativity. They have to think of cool videos to make.

b. Practice with your own ideas.

(Thực hành với ý tưởng của riêng bạn.)

Gợi ý đáp án

– Teachers need to be polite. They need to talk to students and parents

Yes, you’re right. They also need to have teamwork skills. They have to work with lots of other teachers.

Speaking

a. You’re planning a presentation about succeeding at different jobs. In pairs: Think of one more job and one more characteristic. Discuss which characteristics people need to do each job well and explain why.

Gợi ý đáp án

Soldiers have to be brave because they have to protect the country.

b. Which of the jobs do you think you would be best at? What skills or characteristics do you have that would make you good at it?

– I think I’d be best at being a teacher. I’m good at planning, and I like working with children.

Gợi ý đáp án

I think I’d be best at being a sailor. I’m good at working outdoors and applying myself to a hands- on project.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: Lesson 1 Soạn Anh 12 i-Learn Smart World trang 26, 27, 28, 29 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *