Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 1: 1E Word Skills Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 17 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 1: 1E Word Skills giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 17 sách Chân trời sáng tạo bài Relationships trước khi đến lớp.

Soạn Unit 1 Lớp 12 1E Word Skills được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 17. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 1: 1E Word Skills trang 17 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Read the dialogue. Underline six phrasal verbs which match meanings (a-f) below. How many more phrasal verbs are there in the dialogue?

(Đọc đoạn hội thoại. Gạch dưới sáu cụm động từ phù hợp với ý nghĩa (a-f) bên dưới. Có bao nhiêu cụm động từ nữa trong đoạn hội thoại?)

Gợi ý đáp án

a fail to do what someone expects – let me down

b make someone look stupid – putting me down

Tham khảo thêm:   Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè với giáo viên do dịch Covid-19

c mention in conversation – brought up

d make someone lose enthusiasm for something – put you off

e stop having a relationship with someone – split up with

f accept something that is annoying – put up with

There are some more phrasal verbs in the dialogue:

– get on: hòa hợp với

– ask out: mời đi chơi

– turn up: xuất hiện

Bài 2

Read the Learn this! box. Which verbs in the dialogue are transitive and which are intransitive?

(Đọc khung Learn this! Những động từ nào trong đoạn hội thoại là ngoại động từ và động từ nào là nội động từ?)

Gợi ý đáp án

– Transitive verbs: brought up, putting me down, let me down, get over, ask out.

– Intransitive verbs: turn up, put up with, split up with.

Bài 3

DICTIONARY WORK Read the dictionary entries (A-F) and answer the questions.

(Đọc các mục từ điển (A-F) và trả lời các câu hỏi.)

1 Which phrasal verbs are separable? Which are inseparable? Which one must be separated by the object?

2 How is this information shown in the entries?

A talk sb into sth to persuade sb to do sth: I didn’t really want to go out, but my friends talked me into it.

B turn sb/sth down to reject an offer or the person who makes it: I’d invite Kim, but she may turn me down.

C look after sb/sth to be responsible for sb/sth: Fred’s old enough to look after himself.

D run into sb to meet sb by chance: Guess who I ran into in town today?

E make sth up to invent a story, especially in order to trick or entertain sb: She made up an excuse that she wasn’t feeling well.

F take after sb to look or behave like an older member of your family: Your daughter doesn’t take after you at all.

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Đoạn trích Kim - Kiều gặp gỡ Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

1.

– Separable phrasal verbs: turn sb/sth down, make sth up

– Inseparable phrasal verbs: run into sb, take after sb, look after sb/sth

– Phrasel verbs must be separated by the object: talk sb into sth

2. This information is typically shown in the dictionary entries through the structure of the examples.

Bài 4

Complete the sentences with the words in brackets in the correct order.

(Hoàn thành câu với các từ trong ngoặc theo đúng thứ tự.)

Gợi ý đáp án

1 Did she manage to talk her parents into letting her date Bill?

2 After splitting up with her boyfriend, Laura went travelling to get over him.

3 Neither of my cousins takes after my aunt.

4 That experience put me off having another relationship.

5 My dad went shopping this morning. I’m surprised you didn’t run into him in town.

6 If you put her through too much, she may leave you.

Bài 5

Rewrite the questions using phrasal verbs from this lesson.

(Viết lại các câu hỏi sử dụng các cụm động từ trong bài học này.)

Gợi ý đáp án

2. Have you ever made up a reason not to meet someone?

3. Who do you most take after in your family?

4. Have you ever regretted turning down an invitation?

5. Which person do you get on with the best in terms of relationships?

Bài 6

SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions from exercise 5, using phrasal verbs.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi ở bài tập 5, sử dụng các cụm động từ.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Siêu phẩm Battle Royale Fortnite chính thức xuất hiện trên Google Play

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 1: 1E Word Skills Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 17 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *