Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 11 Review 3: Skills Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 98, 99 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Tiếng Anh 11 Review 3: Skills Global Success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để biết cách giải các câu hỏi trang 98, 99.

Giải Review 3: Skills Tiếng Anh 11 trang 98, 99 được trình bày cẩn thận, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ kiến thức theo bài. Qua đó các bạn hiểu sâu sắc nhất những nội dung kiến thức quan trọng và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Bên cạnh đó các bạn xem thêm nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Tiếng Anh 11 Global Success. Ngoài ra các bạn xem thêm File nghe tiếng Anh 11 Global Success.

Listening

Bài 1

Listen to a short talk by a student advisor. What is it about?

(Nghe một cuộc nói chuyện ngắn của một cố vấn sinh viên. Nó nói về cái gì?)

Gợi ý đáp án

Đáp án: A

Bài 2

Listen again and complete the notes with no more than TWO words for each answer.

(Nghe lại và hoàn thành các ghi chú với không quá HAI từ cho mỗi câu trả lời.)

Bài nghe:

More and more school-leavers are choosing to study abroad after finishing secondary school. While this is definitely an exciting experience, it’s living independently in a foreign country that is challenging for many students. In today’s talk, I’ll share some tips with you to help you become more independent when studying abroad.

First of all, you should learn a foreign language well. This way, you will become more independent while attending the lectures at the university and studying for the exams afterwards. A good knowledge of the local language will also help you take part in conversations with local people, thus making you more confident in your daily life.

Another way to become more independent is to get a part-time job, which will allow you to earn some pocket money. You will also learn how to be more organised and feel more independent by gaining some work experience. The best thing is that you will be regularly paid, cover some of your expenses and even save some money.

Cooking for yourself is also a good way to become more independent. When you’re living abroad, you must learn to cook if you don’t want to eat junk food or spend a lot of money at restaurants. Knowing how to cook and knowing what ingredients you put in your meals will give you a sense of freedom and independence.

Tham khảo thêm:   Địa lí 10 Bài 27: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề và định hướng phát triển nông nghiệp Soạn Địa 10 trang 105 sách Chân trời sáng tạo

Gợi ý đáp án

1. study for

2. conversations with

3. pocket money

4. work experience

5. independence

Speaking

Bài 1

Work in pairs. What can you do to become more independent while studying abroad? Give your reasons.

(Làm việc theo cặp. Bạn có thể làm gì để trở nên độc lập hơn khi đi du học? Đưa ra lý do của bạn.)

Gợi ý đáp án

There are several things that one can do to become more independent while studying abroad. Here are some examples and reasons:

Learn the local language: Learning the language of the country where you’ll be studying will not only help you communicate better with locals but also help you understand and navigate the culture. It will also give you a sense of independence, as you won’t have to rely on others for translation or interpretation.

Take public transportation: Instead of relying on taxis or ride-sharing services, try to use public transportation such as buses, trains, or subways. This will help you save money and become more familiar with the city or town you’re living in.

Do your own laundry: Doing your own laundry may seem like a small thing, but it can help you feel more self-sufficient. It will also save you money and give you more control over your wardrobe.

Manage your finances: Being responsible for your own finances will help you develop important life skills. Make a budget, keep track of your expenses, and learn how to save money. This will give you the freedom to make your own choices and prioritize your spending.

Make friends with locals: While it’s important to connect with other international students, don’t forget to make friends with locals. This will give you a deeper understanding of the culture and help you feel more integrated into the community.

Overall, becoming more independent while studying abroad will not only make your experience more enjoyable but also help you develop important life skills that will benefit you in the future.

Bài 2

2. Work in groups. What skills do you think you will gain while studying abroad? Report your group’s answer to the class.

(Làm việc theo nhóm. Những kĩ năng nào bạn nghĩ sẽ đạt được khi du học? Báo cáo câu trả lời của nhóm bạn với cả lớp.)

Gợi ý đáp án

Skills studying abroad will give you

1. Intercultural communication and language

While you’re studying abroad, you will gain intercultural communication skills from interacting with people from different cultures.

2. Cultural awareness

Cultural awareness is a skill achieved from studying abroad when you really make an effort to understand the new country and its culture that you’re living in. Being culturally sensitive is a crucial part to being able to adapt to, or being flexible with, foreign surroundings.

3. Self-awareness

A more heightened self-awareness can be triggered while studying abroad as you begin to settle into your new home. When you find yourself in situations that are unfamiliar to you, you become more vulnerable. This vulnerability forces you to assess who you are and will maybe even make it more clear who or what you want to be.

Tham khảo thêm:   Quyết định số 1960/QĐ-TTG phê duyệt Hiệp định về Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng Việt Nam - Achentina

4. Adaptability

Learning the local language, trying cultural dishes, understanding laws, customs, learning how to use money and how to use different transportation systems, are just a few things you’ll have to learn and to which you’ll have to adapt.

5. Empathy

Visiting historical sites, walking along ancient roads, and (most importantly) talking and connecting with people of different cultures all teach you empathy. When you get to interact with others and hear their stories, you will find that humans share much more in common than you thought—even if you grew up on literal opposite sides of the world.

6. Confidence

Your confidence can come from a lot of things, but it all comes down to challenging yourself and learning new things while abroad. Something as simple as learning to navigate the local transportation system, or how to order food in another language will make you more confident in yourself and your capability.

7. Problem solving and a sense of responsibility

Maybe you got lost walking to class or had a set back trying to learn the local transportation system. You will be responsible for thinking out of the box through these challenges, and oftentimes on your own. Being responsible for managing things on your own is an important skill you’ll gain (and practice) from studying abroad.

8. Independence

Living abroad in a different country with unfamiliar cultural norms can be daunting. But, you will learn how to be independent by facing and working through challenges (and life) on your own, and you’ll become more comfortable with your potential.

9. Maturity

The more you experience, learn, and grow throughout life (and accept the fact that it’s necessary), the more mature you will become. All of the skills learned from studying abroad can be used together in any combination to show you’re mature.

When returning home from studying abroad, you may feel different, changed. You may even learn more about yourself and see your own culture and home in a different light. Plus, the experiences and skills gained from study abroad can be used to your advantage in terms of your future career.

Reading

Bài 1

Read the text. Choose the best heading (1-5) for each paragraph (A-C). There are TWO extra headings.

(Đọc văn bản. Chọn tiêu đề tốt nhất (1-5) cho mỗi đoạn văn (A-C). Có HAI tiêu đề bị thừa.)

Gợi ý đáp án

A – 4. When and how it was created

B – 2. Who the performers are

C – 1. How the art is preserved

Bài 2

Read the text again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Đọc văn bản một lần nữa và quyết định xem những câu phát biểu là đúng (T) hay sai (F).)

Gợi ý đáp án

1 – T

2 – F

3 – F

4 – T

5 – T

Writing

Bài 1

Work in pairs. Read the advert below and discuss what other information you want to know about how to become a club member.

Tham khảo thêm:   Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020

(Làm việc theo cặp. Đọc quảng cáo dưới đây và thảo luận về những thông tin khác mà bạn muốn biết về cách trở thành thành viên câu lạc bộ.)

Gợi ý đáp án

A: Hi, have you seen this advert for the Don ca tai tu Club? I’m interested in joining, but I want to know more about it first.

B: Yeah, I saw it too. What do you want to know?

A: Well, I wonder what kind of activities they have. Do they just sing or do they also have instrument classes or workshops?

B: That’s a good question. We should probably email them and ask for more information about the activities they offer.

A: Yes, I’ll do that. I also want to know if there are any age or skill level requirements for joining.

B: That’s a good point. It would be helpful to know if the club is open to everyone or if there are any limitations.

A: And what about the membership fee? Do we have to pay to join?

B: That’s important to know too. We should ask if there is a membership fee and if so, how much it is.

A: Agreed. And one more thing, I wonder if they have any upcoming events or performances that we can attend before deciding to join.

B: That’s a great idea. We should ask if there are any events coming up that we can check out first.

Bài 2

Write an email (140-170 words) to the club president asking for more information about how to become a club member. Use the outline below to help you.

(Viết một email (140-170 từ) cho chủ tịch câu lạc bộ để hỏi thêm thông tin về cách trở thành thành viên câu lạc bộ. Sử dụng phác thảo dưới đây để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

Dear Sir/Madam,

I am writing this email to inquire about how to become a member of the Don ca tai tu Club. I saw the advertisement and I am very interested in joining the club.

First, I would like to know more about the activities that the club offers. Do you have instrument classes or workshops in addition to singing? I am a beginner and I am interested in learning more about the traditional folk singing.

Second, I wonder if there are any age or skill level requirements for joining the club. I am not very experienced in singing or playing instruments, but I am very passionate about traditional folk music.

Finally, I would like to know if there is a membership fee and if so, how much it is. Also, are there any upcoming events or performances that I can attend before deciding to join?

Thank you for your time and I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Lan

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 11 Review 3: Skills Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 98, 99 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *