Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 10 Unit 8: 8F Reading Soạn Anh 10 trang 100, 101 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Tiếng Anh 10 Unit 8: 8F Reading giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 100, 101 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 8: Science trước khi đến lớp.

Soạn 8F Reading Unit 8 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 100, 101. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 8F Reading trang 100, 101, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

Work in pairs. Look at the pictures. What do you think these inventions were for?

(Nói. Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ những phát minh này để làm gì?)

Gợi ý đáp án

Photo A: This was an electronic musical instrument.

Photo B: This was a machine for typing onto paper.

Photo C: This was an ancient computer to predict the movements of the sun, the moon and the planets.

Bài 2

Read the texts. Check your answers in exercise 1. Were any of your guesses correct?

Tham khảo thêm:   Nghị định 59/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng

(Đọc đoạn văn. Kiểm tra câu trả lời của bạn ở bài tập 1. Có dự đoán nào của bạn đúng không?)

Inventions the world forgot

1. Telhartnonium

The Telharmonium was the world’s first electronic musical instrument. It was designed by Thaddeus Cahill in 1897. Music from the instrument was broadcast to people’s homes using a telephone. Before the invention of the radio, people loved these first home concerts. After Cahill’s death in 1934, his brother kept one of the three models, but in 1962 it was destroyed. No recordings of the music were kept, so the Telharmonium and its unique sound have disappeared forever.

2. The Writing Ball

Invented in 1865 by Rasmus Malling- Hansen from Denmark, the Writing Ball was a machine for typing onto paper. Its use of electricity made the movement faster. However, you could not see the paper as you were typing. Nevertheless, the Writing Ball was very successful. Since each model was made by hand, it was soon replaced by other cheaper machines produced in factories. A new keyboard with a different key arrangement appeared. The once-popular Writing Ball was forgotten.

3. The Antikythera Mechanism

In 1901, parts of an ancient machine were discovered on a ship near the Greek island of Antikythera. It had been made about 1,900 years earlier, in 2 BCE. For many years after its discovery, nobody understood exactly what the machine was for. In the 1970s, scientists found that this ancient computer had been designed to predict the movements of the sun, the moon and the planets. It did this using more than thirty hand-made metal wheels of different sizes. The remains of the Antikythera mechanism are now kept at the National Archaeological Museum in Athens, together with a number of reconstructions to demonstrate how it may have worked.

Tham khảo thêm:   Quyết định số 1468/QĐ-TTG Về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương

Bài 3

In pairs, decide which of the inventions is the most impressive and/or interesting, in your opinion. Give reasons.

(Theo cặp, hãy quyết định phát minh nào là ấn tượng và / hoặc thú vị nhất, theo ý kiến của bạn. Đưa ra lý do)

Gợi ý đáp án

In my opinion, The Antikythera Mechanism is the most impressive. Because it was very interesting that people could use it to predict the movements of the sun, moon and the planets a long time ago when the technology was not advanced.

Bài 4

Number the pictures (A-C) in the order in which they were invented.

(Đánh số các bức tranh A-C theo thứ tự được phát minh.)

Bài 5

Match the texts (1-3) with questions A-E below. Some questions match with more than one text.

(Nối các đoạn văn (1-3) với các câu hỏi A-E bên dưới. Một số câu hỏi phù hợp với nhiều hơn một văn bản.)

Gợi ý đáp án

A. 3

B. 1, 2

C. 1, 2

D. 3

E. 1, 2

Bài 6

Decide if the sentences below are true (T), false (F) or ‘does not say’ (DNS).

(Quyết định xem các câu dưới đây là đúng (T), sai (F) hay không được nói đến (DNS).)

Gợi ý đáp án

1. T

2. F

3. DNS

4. T

5. DNS

6. F

Bài 7

Find nouns in the text related to these verbs.

(Tìm các danh từ trong văn bản có liên quan đến các động từ này.)

Gợi ý đáp án

a. invention

(sự phát minh)

b. recordings

(bản ghi)

c. movement

(sự chuyển động)

d. arrangement

(sự sắp xếp)

e. discovery

(sự khám phá)

f. reconstruction

(sự xây dựng lại)

Bài 8

Work in groups. Decide which three inventions and discoveries from history are the most important. Use the ideas below or think of your own. Give reasons.

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 11: Phân tích tác phẩm Thề nguyền và vĩnh biệt Thề nguyền và vĩnh biệt của William Shakespeare

(Làm việc nhóm. Quyết định xem ba phát minh và khám phá từ lịch sử nào là quan trọng nhất. Sử dụng những ý dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn. Đưa ra lý do.)

aeroplanes (máy bay); antibiotics (kháng sinh); books (sách); cars (ô tô); computers (máy tính); electricity (điện); fire (lửa); printing (bức tranh); television (TV); wheels (bánh xe)

Gợi ý đáp án

If the wheel didn’t exist, we couldn’t travel by car or bus.

If we didn’t have aeroplanes, journeys would take much longer.

If there were no books, the world would become a much poorer place.

Without new antibiotics, common infections and minor injuries could become life-threatening.

If there were no electricity, there would be no power to use your fridge or freezer, telephone lines would be down and phone signal lost.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 10 Unit 8: 8F Reading Soạn Anh 10 trang 100, 101 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *