Bạn đang xem bài viết ✅ Toán lớp 5 Bài 35: Ôn tập chung Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 trang 135, 136, 137, 138 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Toán lớp 5 trang 135, 136, 137, 138 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 35: Ôn tập chung của Chủ đề 6: Ôn tập học kì 1.

Giải SGK Toán 5 trang 135 → 138 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều giải rất chi tiết, cụ thể giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com:

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 135, 136 – Luyện tập

Bài 1

a) Viết rồi đọc hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây (theo mẫu).

Ôn tập chung

b) Chuyển các hỗn số sau thành phân số (theo mẫu)

Tham khảo thêm:   Thông tư 99/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Ôn tập chung

c) Chuyển các phân số sau thành số thập phân (theo mẫu).

Ôn tập chung

Lời giải:

a)

Hình Viết

Đọc

Ôn tập chung 2frac{3}{4} Hai và ba phần bốn
Ôn tập chung 2frac{5}{8} Hai và năm phần tám

b)5frac{2}{5}=frac{5times5+2}{5}=frac{27}{5}

4frac{7}{10}=frac{4times10+7}{10}=frac{47}{10}

6frac{13}{100}=frac{6times100+13}{100}=frac{613}{100}

c)frac{96}{50}=frac{192}{100}=1,92

frac{327}{300}=frac{109}{100}=1,09

frac{204}{125}=frac{1632}{1000}=1,632

Bài 2

Tính.

Ôn tập chung

Lời giải:

frac{5}{7}+frac{3}{4}=frac{20}{28}+frac{21}{28}=frac{41}{28}

frac{4}{9}+frac{2}{7}=frac{28}{63}+frac{18}{63}=frac{46}{63}

frac{4}{5}-frac{2}{3}=frac{12}{15}-frac{10}{15}=frac{2}{15}

frac{5}{9}-frac{3}{8}=frac{40}{72}-frac{27}{72}=frac{13}{72}

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện.

Ôn tập chung

Lời giải:

a) frac{5}{7}+frac{8}{11}+frac{2}{7}

=left ( frac{5}{7}+frac{2}{7} right ) +frac{8}{11}

=1+frac{8}{11}=frac{19}{11}

b) frac{2}{7}timesfrac{4}{9}+frac{2}{7}timesfrac{5}{9}

=frac{2}{7}times left (frac{4}{9}+ frac{5}{9} right )

=frac{2}{7}times 1 =frac{2}{7}

Bài 4

Trong một đợt thu gom giấy vụn, lớp 5A đã thu gom được 45 kg giấy vụn, lớp 5B đã thu gom được số giấy vụn bằng frac{2}{3} số giấy vụn của lớp 5A, lớp 5C thu gom được ít hơn lớp 5B là 15 kg. Biết 1 kg giấy vụn làm được 15 cuốn vở tái chế. Hỏi số giấy vụn của cả ba lớp làm được bao nhiêu cuốn vở tái chế?

Ôn tập chung

Bài giải

Số giấy vụn của lớp 5B là:

45timesfrac{2}{3}=30 (kg)

Số giấy vụn của lớp 5C là:

30 – 15 = 15 (kg)

Cả ba lớp thu gom được số ki-lô-gam giấy vụn là:

45 + 30 + 15 = 90 (kg)

Số giấy vụn của cả ba lớp làm được số cuốn vở tái chế là:

15 x 90 = 1 350 (cuốn)

Đáp số: 1 350 cuốn.

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 136, 137 – Luyện tập

Bài 1

a) Số?

Ôn tập chung

b) Nêu cách đọc các số thập phân sau:

Ôn tập chung

Lời giải:

Số gồm

Viết là

Một trăm hai mươi ba đơn vị, bốn phần mười, năm phần trăm, bảy phần nghìn

123,457
Sáu mươi bảy đơn vị, năm mươi hai phần trăm

67,52

Tám trăm linh ba đơn vị, bốn trăm năm mươi lăm phần nghìn

803,455

Mười chín đơn vị, năm phần trăm

19,05

b)

35,471

Ba mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi mốt
24,607

Hai mươi tư phẩy sáu trăm linh bảy

0,026

Không phẩy không hai sáu

5,004

Năm phẩy không không bốn

Tham khảo thêm:   Quyết định 620/QĐ-BGTVT Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Bài 2

a) >, <, =?

Ôn tập chung

b) Sắp xếp các số 5,1; 6,321; 5,099; 6,3209 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

a) 5,099 < 5,1 (phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 0 < 1)

6,321 > 6,3209 (phần nguyên và hàng phần mười, hàng phần trăm bằng nhau, hàng phần mười nghìn 1 > 0)

102,30 = 102,3000 (thu gọn hai số thập phân ta đều được số 102,3)

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

5,099; 5,1; 6,3209; 6,321

Bài 3

Đặt tính rồi tính.

Ôn tập chung

Lời giải:

begin{array}{l} + begin{array}{*{20}{c}}{  text{34,28} }\{underline { text{19,45} } }end{array}\    text{53,73}end{array} begin{array}{l} - begin{array}{*{20}{c}}{68,72 }\{underline { 39,24 } }end{array}\   29,48end{array} begin{array}{l} times begin{array}{*{20}{c}}{   text{17,32} }\ {underline {    text{14}   } }end{array}\    6928\   underline { 1732   } \   text{241,48}end{array} begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{75_{not,,}52}\{  11 520}end{array}  left| begin{array}{l}underline { {1600} } \ text{4,72}end{array} right. \      3200 \        0 end{array}

Bài 4

Số?

Cho hình tam giác vuông ABC và hình tròn tâm O với kích thước như hình vẽ bên.

Ôn tập chung

a) Diện tích hình tam giác vuông ABC là Ôn tập chung cm2.

b) Diện tích hình tròn tâm O là Ôn tập chung cm2.

c) Chu vi hình tròn tâm O là Ôn tập chung cm.

Lời giải:

a) Diện tích hình tam giác vuông ABC là frac{6times8}{2}= textbf{24} cm2.

b) Bán kính hình tròn tâm O là: 10 : 2 = 5 cm.

Diện tích hình tròn tâm O là 3,14 x 5 x 5 = 78,5 cm2.

c) Chu vi hình tròn tâm O là 3,14 x 5 x 2 = 31,4 cm.

Bài 5

Có 6 kg đường chia đều vào 12 túi. Hỏi:

a) 8 túi đường như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

b) Nếu 1 kg đường loại đó giá 17 000 đồng thì mua 10 túi đường như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài giải

a) Khối lượng của mỗi túi đường là:

6 : 12 = 0,5 (kg)

8 túi đường như vậy có số ki-lô-gam đường là:

0,5 x 8 = 4 (kg)

b) Khối lượng của 10 túi đường là:

Tham khảo thêm:   Nghị định 18/2021/NĐ-CP Hướng dẫn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

0,5 x 10 = 5 (kg)

Mua 10 túi đường như vậy hết số tiền là:

17 000 x 5 = 85 000 (đồng)

Đáp số: a) 4 kg

b) 85 000 đồng.

Giải Toán 5 Kết nối tri thức Tập 1 trang 137, 138 – Luyện tập

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

a) Số gồm: Ba mươi lăm đơn vị, hai phần mười, không phần trăm, sáu phần nghìn viết là:

A. 35,26

B. 35,026

C. 35,206

D. 35,260

b) Chữ số 8 trong số thập phân nào dưới đây ở hàng phần trăm?

A. 38,025

B. 30,812

C. 32,081

D. 12,308

Lời giải:

a) Đáp án đúng: C

b) Đáp án đúng: C

Bài 2

Chọn câu trả lời đúng.

a) Số thích hợp với dấu “?” của 1 052 ha = ? km2 là:

A. 0,1052

B. 1,052

C. 10,52

D. 105,2

b) Diện tích các miếng bìa được ghi như hình vẽ dưới đây.

Ôn tập chung

Hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Lời giải:

a) Đáp án đúng: C

b) Đáp án đúng: B

Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD có đáy lớn hơn đáy bé 40 cm, có chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy và bằng 80 cm. Đoạn thẳng BE vuông góc với CD chia hình thang thành hình chữ nhật ABED và hình tam giác BCE. Tính:

a) Diện tích hình tam giác BCE.

b) Chu vi hình chữ nhật ABED.

Ôn tập chung

Bài 4

Tính giá trị của biểu thức.

Ôn tập chung

Bài 5

Rô-bốt đã vẽ hình thang ABCD và hình tròn tâm O (như hình vẽ)

Ôn tập chung

Biết AB = 16 cm, CD = 28 cm, AD = frac{5}{7} CD. Tính:

a) Chu vi hình tròn.

b) Diện tích phần đã tô màu

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Toán lớp 5 Bài 35: Ôn tập chung Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 trang 135, 136, 137, 138 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *