Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 3: Language Focus 2 Soạn Anh 9 trang 35 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 3: Language Focus giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Our surroundings trang 35 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 3 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 3 Language Focus trang 35 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Match a-d with examples 1-4.

(Nối a-d với các ví dụ 1-4.)

a. going to _____ (dự định)

b. present continuous _____ (hiện tại tiếp diễn)

c. present simple _____ (hiện tại đơn)

d. will _____ (sẽ)

1. You’re going to buy a coat.

2. Shopping will be different in the future.

3. Your train leaves in ten minutes.

4. You’re cooking for friends tonight.

Gợi ý đáp án

a-1 b-4 c-3 d-2

Bài 2

Match the future forms from exercise 1 with rules 1-4.

(Nối các dạng thức tương lai ở bài tập 1 với các quy tắc 1-4.)

RULES (Quy tắc)

1. We use this form when we plan or intend to do something in the future, but there isn’t an exact date or time yet. _____

Tham khảo thêm:   Giấy chuyển hộ khẩu Mẫu HK07 theo Thông tư 36/2014/TT-BCA

2. We use this form when we have organised something and there is an exact date or time. _____

3. We use this form for things which have a fixed timetable. _____

4. We use this when we make a prediction about the future. _____

Gợi ý đáp án

1a 2b 3c 4d

Bài 3

Remember! (Ghi nhớ!)

We use will when we make an instant decision or a promise.

Choose the correct options to complete the dialogue. Explain your answers.

Becky: Bye, Mum. See you later. (1)I’m meeting / I’ll meet Grace for lunch at 2.00 p.m.

Mum: Where (2)will you have / are you having lunch?

Becky: At Richy’s café. Why?

Mum: Oh, because I’m (3) leaving / going to leave for my dentist’s appointment in half an hour. I can drive you to town if you want.

Becky: Ah no, it’s OK, thanks, Mum. I’m sure (4) you’ll leave / you’re leaving late, as always.

Mum: Hmm. Have you got any plans for the afternoon? Are you (5) going to buy / buying anything?

Becky: Maybe (6) we’ll go / we’re going window shopping. Why not meet us later?

Mum: OK, great.

Becky: Right. I’m going – my bus (7) will leave / leaves in two minutes. Bye!

Gợi ý đáp án

(1) I’m meeting Grace for lunch at 2.00 p.m.

(2) Where are you having lunch?

(3) Oh, because I’m leaving for my dentist’s appointment in half an hour

(4) I’m sure you’ll leave late, as always.

(5) Are you going to buy anything?

(6) Maybe we’ll go window shopping.

Tham khảo thêm:   Tập làm văn lớp 4: Viết thư cho người thân kể về ước mơ của em (24 mẫu) Bài văn kể ước mơ lớp 4

(7) I’m going – my bus leaves in two minutes.

Bài 4

Complete the sentences using the correct form of will, be going to or the present continuous.

1. I _____ (not buy) that. I’ve decided that it doesn’t suit me.

2. I _____ (play) golf with Anna next Saturday. Would you like to come?

3. I promise that I _____ (pay) you when I’ve got some money.

4. Ask the shop assistant. He _____ (help) you.

5. We’ve got great plans. Our company _____ (sell) fresh air.

6. The president _____ (have) a staff meeting next Monday. You can meet him after that day.

Gợi ý đáp án

1. I won’t buy

2. I am playing

3. will pay

4.will help

5. is going to sell

6. is having

Bài 5

USE IT!(SỬ DỤNG NÓ!)

Work in pairs. Read the information in the leaflet and prepare answers for 1-6. Then tell the class your plans and predictions.

(Làm việc theo cặp. Đọc thông tin trong tờ rơi và chuẩn bị câu trả lời cho câu 1-6. Sau đó nói cho cả lớp biết kế hoạch và dự đoán của bạn.)

Congratulations!

You’ve won first prize!

This means that you and two friends have got twenty minutes’ FREE shopping in your favourite shopping centre. Each of you will have one trolley which you can fill.

Enjoy!

Gợi ý đáp án

1. I am going tomorrow.

2. I will go to the shopping center by bike.

3. The shops typically open at 10:00 AM and close at 9:00 PM.

4. I plan to buy groceries for dinner, possibly some clothing, and perhaps a few luxuries.

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 9: Phân tích nghệ thuật ẩn dụ trong bài thơ Viếng lăng Bác (3 mẫu) Bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

5. Yes, I think I will enjoy the experience.

6. The best thing about the trip will be finding the perfect items on my list and maybe even discovering something unexpected. The worst thing might be dealing with crowded aisles or not finding everything I need.

Finish?

Imagine you are going shopping. Write a paragraph about your plans and predictions using as many different future forms as you can.

(Hãy tưởng tượng bạn sẽ đi mua sắm. Viết một đoạn văn về kế hoạch và dự đoán của bạn bằng cách sử dụng càng nhiều hình thức thì tương lai khác nhau càng tốt.)

Gợi ý đáp án

Tomorrow, I will be embarking on a shopping trip to the bustling city mall. I will navigate through the aisles, carefully selecting items from my shopping list. I am going to buy the ingredients for a delectable dinner I plan to prepare later that evening. Perhaps I will buy some clothes if they fit perfectly. As I conclude my shopping excursion, I predict that I will have acquired all the necessities and even indulged in a few luxuries. Overall, it promises to be an exciting and productive outing.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 3: Language Focus 2 Soạn Anh 9 trang 35 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *