Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 2: Writing Soạn Anh 9 trang 25 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 2: Writing giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Lifestyles trang 25 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 2 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 2 Writing trang 25 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Think!

Do you think that students should have a small amount of studying in the holidays? Why / Why not?

(Bạn có nghĩ rằng học sinh nên học tập ít trong những ngày nghỉ không? Tại sao/ Tại sao không?)

Gợi ý đáp án

Yes, I believe that students should allocate a small amount of time for studying during the holidays. This practice helps students retain previously learned knowledge and skills, preventing rapid forgetting. Additionally, it provides an opportunity to integrate new concepts with existing ones, fostering critical thinking skills and enhancing problem-solving abilities required by the curriculum. On the other hand, cramming too much into such limited time periods can lead to high levels of stress, negatively impacting overall performance throughout the academic period. Therefore, striking a suitable balance between studying and engaging in enjoyable activities during the holiday season is crucial. By pursuing this goal, you can ensure optimal achievement.

Bài 1

Read the survey results and the report and answer the questions.

(Đọc kết quả khảo sát, bản báo cáo và trả lời các câu hỏi.)

1. There is one error in the report. What is it?

Tham khảo thêm:   Naraka Bladepoint: Top vũ khí mạnh nhất cho tân thủ

(Có một lỗi trong báo cáo. Nó là gì?)

2. Do you agree or disagree with the majority of people in this survey?

(Bạn đồng ý hay không đồng ý với đa số người tham gia khảo sát này?)

Is it a good idea for students to have a small amount of extra work in the holidays?

(Có nên cho học sinh làm thêm một ít bài tập trong kỳ nghỉ không?)

Results (Kết quả)

Comments (Bình luận)

YES (CÓ)

30

‘It is helpful for students to have some work in the holidays so that they don’t forget everything!’

(‘Sẽ rất hữu ích nếu học sinh có một số bài tập trong kỳ nghỉ để không quên mọi thứ!’)

‘Students can maintain the concentration by doing work little and often.’

(‘Học sinh có thể duy trì sự tập trung bằng cách học ít và thường xuyên.’)

NO (KHÔNG)

15

‘Students have too much work when they are at school and they need a break!’

(‘Học sinh có quá nhiều việc phải làm khi ở trường và các em cần được nghỉ ngơi!’)

It’s sad to consider the holidays as an extension of the school year!

(Thật buồn khi coi những ngày nghỉ như một sự kéo dài của năm học!)

NOT SURE

(KHÔNG CHẮC)

5

‘It depends on the amount of work.’

(‘Nó phụ thuộc vào khối lượng bài tập.’)

Gợi ý đáp án

1. The report has an incorrect number of people participating in the survey (50 people participated in the survey), leading to inaccurate data.

2. I agree with the majority of people in this survey who believe that a small amount of studying in the holidays can be beneficial for students. As mentioned in the survey report, studying during the holidays can help students retain knowledge and skills, prevent forgetting, and maintain concentration. It is important to strike a balance between relaxation and academic work to ensure continuous learning and development.

Tham khảo thêm:   Luật phòng chống tham nhũng 2018 Luật số 36/2018/QH14

Bài 2

Study the Key Phrases. Which of the phrases is not in the report?

(Nghiên cứu các cụm từ chính. Cụm từ nào không có trong báo cáo?)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Presenting the results of a survey(Trình bày kết quả khảo sát)

Those in favour said that … (Những người ủng hộ đã nói rằng … )

Those against commented that … (Những người phản đối bình luận rằng …)

People who said ‘yes’ / ‘no’ think that … (Những người nói ‘có’/‘không’ nghĩ rằng …)

All in all, the results indicate that … (Nhìn chung, kết quả chỉ ra rằng …)

Most students / the majority of students … (Hầu hết học sinh / phần lớn học sinh …)

An equal number of people thought that … (Một số lượng tương đương người nghĩ rằng …)

Gợi ý đáp án

Phrase “An equal number of people thought that …” is not in the report.

Bài 3

Study the expressions in blue in the report. Rewrite sentences 1-4. Include the words in brackets.

(Nghiên cứu các từ màu xanh trong báo cáo. Viết lại câu 1-4. Bao gồm các từ trong ngoặc.)

1. Most students don’t like exams. Many teachers think they are useful. (whereas)

2. I like trying out new things. I don’t always like the things I try. (although)

3. I find maths and science really easy. Subjects like literature and English are difficult for me. (In contrast)

4. I think exams are important. I think we have too many. (However)

Gợi ý đáp án

1. Most students don’t like exams, whereas many teachers think they are useful.

2. Although I like trying out new things, I don’t always like the things I try.

3. I find maths and science really easy. In contrast, subjects like literature and English are difficult for me.

4. I think exams are important; however, I think we have too many.

Bài 4

Follow the steps in the Writing Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (Hướng dẫn viết)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Do a class survey about the questions below. Then write a report (100-120 words) about the results.

Tham khảo thêm:   Bài giảng điện tử chuyên đề Ngữ văn 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm) Giáo án PowerPoint Văn 11 KNTT

Do we really need school exams every year? Why / Why not?

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

1. Study the class survey results and calculate the percentages.

2. What are some comments from the ‘yes’ side?

3. What are some comments from the ‘no’ side?

4. What is the majority opinion?

C. WRITE (Viết)

Paragraph 1: Introduction and statistics

Paragraph 2: Explanation of comments

Paragraph 3: Summary

D. CHECK (Kiểm tra)

– key phrases

– phrases expressing contrast

Gợi ý đáp án

Survey report: School exams

In our survey in our class, we asked people ‘Do we really need school exams every year?’ Of the sixty students who participated, 50% said ‘yes’ and 40% said ‘no’. However, 10% of people were undecided.

Those in favour said that these annual tests allow schools to assess student’s progress and identify areas which require improvement. According to 50 per cent of respondents, examinations help them measure their academic development and understand where further effort is needed. In contrast, some claim that frequent assessment leads to stress and anxiety among young learners who lack confidence in their abilities. Another comment from the ‘yes’ side was that examinations encourage hard work and discipline among students as they prepare for upcoming testing sessions, strengthening their learning skills, whereas people who said ‘no’ question whether the proficiency gauged from annual exams translates into employability once they graduate because most job sectors do not rely solely upon test scores. Those who were undecided didn’t make comments.

All in all, the results indicate that the majority of students think that school examinations play a vital role in evaluating student achievement.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 2: Writing Soạn Anh 9 trang 25 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *