Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 1: Vocabulary Soạn Anh 9 trang 10, 11 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Vocabulary giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Then and now trang 10, 11 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Vocabulary Unit 1 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 1 Vocabulary trang 10, 11 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Read the internet posts and check the meaning of the words in blue. Match photos A-E with the people who wrote the posts.

(Đọc các bài đăng trên internet và kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh. Ghép các bức ảnh từ A đến E với những người đã viết bài đăng.)

1. Amelie 6.28

When I was young, we went on holiday to Scotland and I left my teddy bear at a hotel. I got him back eventually, but the hotel had fifteen teddy bears in lost property, so I had to send a description of mine.

2. Erin 11.35

I came across this in a box of old photographs in our attic. I didn’t recognise myself at first, and I don’t remember this day because I was too young. But I think it’s a cute photo, so I got it framed.

Tham khảo thêm:   Biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định Mẫu biên bản bàn giao

3. Nam 9.54

My dad took me to Đà Lạt Flower Festival, where I found this wristband. It was an amazing experience I’ll never forget seeing many famous singers and artists there! We’re going again next December.

I’m really looking forward to it!

4. Dean 7.22

I was upset when I lost this watch ’cos it belonged to my grandad. Luckily, I found it last week, behind a cupboard. It’s really special because it reminds me of him.

5. Ichika 8.16

I got this when I was on holiday in Việt Nam. I don’t normally keep souvenirs, but I love this one. I often look back on that trip – it was awesome.

Gợi ý đáp án

1 – C

2 – D

3 – E

4 – A

5 – B

Bài 2

Do a memory test. Cover the texts and answerthe questions.

(Làm một bài kiểm tra trí nhớ. Che các đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. How many teddy bears were there at the hotel?

2. Who took Nam to the festival?

3. Where did Erin find the photo?

4. What belonged to Dean’s grandad?

5. Where did Ichika get her souvenir?

Gợi ý đáp án

1. There were 15 teddy bears at the hotel.

Thông tin: I got him back eventually, but the hotel had fifteen teddy bears in lost property, so I had to send a description of mine.

2. His dad took him to the festival.

Thông tin: My dad took me to Đà Lạt Flower Festival, where I found this wristband.

3. She found the photo in a box of old photographs in their attic.

Thông tin: I came across this in a box of old photographs in our attic.

Tham khảo thêm:   Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 Ôn thi học sinh giỏi môn Toán 4 theo tuần (Có đáp án)

4. The watch belonged to Dean’s grandad.

Thông tin: I was upset when I lost this watch ’cos it belonged to my grandad.

5. She got her souvenir in Việt Nam.

Thông tin: I got this when I was on holiday in Việt Nam.

Bài 3

Choose the correct options in the questionnaire. Then watch or listen. Which questions do you hear?

(Chọn các phương án đúng trong bảng câu hỏi. Sau đó xem hoặc nghe. Bạn nghe thấy những câu hỏi nào?)

ARE YOU SENTIMENTAL? (Bạn có đa cảm không?)

1. Do you keep / belong to souvenirs of places that you visit?

2. Do you spend more time looking back on / finding the past or looking forward to / forgetting the future?

3. Do you frame photos to recognise / remind you of special events?

4. What can you remember / leave about your last birthday?

5. If you’re tidying your room and you get back / come across old toys, games or books, do you spend a long time looking at them?

Gợi ý đáp án

1. keep

2. looking back on – looking forward to

3. remind

4. remember

5. come across

Bài 4

USE IT! Work in pairs. Ask and answer the questions from the questionaire. Use the key phrases to find out more information.

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trong bảng câu hỏi. Sử dụng các cụm từ khóa để tìm hiểu thêm thông tin.)

Gợi ý đáp án

1. Yes, I do keep souvenirs of places that I visit. I often purchase them when I explore new destinations. I enjoy showcasing them as a way to reminisce about the places I have been to.

Tham khảo thêm:   KHTN Lớp 6 Bài 33: Đa dạng sinh học Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo trang 149

2. I tend to allocate more time reflecting on the past. I believe it assists me in identifying and addressing my weaknesses and mistakes for personal growth and improvement.

3. Yes, I love framing photos as a way to preserve and relive the joyous moments from special events. Each time I gaze upon them, a flood of happy memories rushes back to me.

4. On my last birthday, I had a delightful dinner and spent quality time with my parents, creating cherished memories that I will always remember with joy.

5. Yes, I do. Old toys, games, and books hold a special charm as they serve as cherished relics from the past. They carry with them a multitude of memories that transport us back in time, evoking a sense of nostalgia and fondness. It’s truly remarkable how these objects can encapsulate so many precious moments and stories from our personal history.

Finished?

Finished? Write your own internet post about something you lost or found. What happened? How did you feel?

(Kết thúc? Viết bài đăng trên internet của riêng bạn về thứ gì đó bạn đã mất hoặc tìm thấy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Bạn cảm thấy thế nào?)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 1: Vocabulary Soạn Anh 9 trang 10, 11 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *