Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 9 Unit 1: Language Focus 1 Soạn Anh 9 trang 13 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Language Focus giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh bài Then and now trang 13 sách Chân trời sáng tạo trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 1 lớp 9 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 9 Unit 1 Language Focus trang 13 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Study these sentences from the text. Then choose the correct options to complete the rules.

(Nghiên cứu những câu này từ văn bản. Sau đó chọn các phương án đúng để hoàn thành các quy tắc.)

1. Had bicycles been an important means for many years before the advent of motorised vehicles?

2. They had played an essential role in Vietnamese daily life by the mid-20th century.

3. The motor vehicles on the roads had not increased dramatically until the 1990s.

RULES(Nguyên tắc)

1. The past perfect describes a past action or event that took place before / after another past action or event.

Tham khảo thêm:   Bộ đề đọc hiểu môn Ngữ Văn lớp 8 Hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản Ngữ văn 8

2. We form the past perfect with was / had + a past participle.

3. We use not or never to make affirmative / negative sentences.

4. The question form is auxiliary verb + subject + infinitive / past participle.

Gợi ý đáp án

1. before

2. had

3. negative

4. past participle.

Bài 2

Choose the correct options.

(Chọn những lựa chọn đúng.)

1. After Tom read / had read the email, he turned off / had turned off his computer.

2.Did Jane learn / Had Jane learnt to read and write before she started / had started school?

3. We didn’t have / hadn’t had a foreign holiday until last summer.

4. We were / had been tired because we played / had played football all afternoon.

5. I visited / had visited five cities in southern Việt Nam by 2001.

Gợi ý đáp án

1. After Tom had read the email, he turned off his computer.

2.Had Jane learnt to read and write before she started school?

3. We hadn’t had a foreign holiday until last summer.

4. We were tired because we had played football all afternoon.

5. I had visited five cities in southern Việt Nam by 2001.

Bài 3

Complet the sentences with the past perfect form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành câu với dạng quá khứ hoàn thành của động từ trong ngoặc.)

1. They _____ (never / play) football until last week.

2. _____ (you / buy) a ticket before you arrived at the station?

3. I was sad because she _____ (forget) my birthday.

4. _____ (he / leave) the house when you called?

Tham khảo thêm:   Công nghệ 9 Bài 2: Dụng cụ đo điện cơ bản Công nghệ 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà Kết nối tri thức trang 9, 10, 11, 12, 13

5. The children _____ (not / do) their homework, so they were in trouble.

Gợi ý đáp án

1. They had never played football until last week.

2.Had you bought a ticket before you arrived at the station?

3. I was sad because she had forgotten my birthday.

4.Had he left the house when you called?

5. The children hadn’t done their homework, so they were in trouble.

Bài 4

USE IT!(SỬ DỤNG NÓ!)

Work in pairs. Take turns to say what you think had happened before each situation.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt nói điều bạn nghĩ đã xảy ra trước mỗi tình huống.)

1. Peter apologised to his brother.

Perhaps they had had an argument.

2. Anna didn’t go to the cinema with her friends.

3. When Sally met her father at the station, she didn’t recognise him.

4. George was late for school on Tuesday.

5. Ben and Helen were very excited.

Gợi ý đáp án

2. Perhaps Anna had felt unwell.

3. Perhaps Sally’s father had changed his appearance significantly.

4. Perhaps George had overslept.

5. Perhaps Ben and Helen had received good news or achieved something they were looking forward to.

Finished?

Finished? (Kết thúc)

Imagine you were late for school because you had gone on foot instead of by bicycle. Write sentences about what happened to you using the past perfect.

(Hãy tưởng tượng bạn đi học muộn vì bạn đã đi bộ thay vì đi xe đạp. Viết câu về những gì đã xảy ra với bạn bằng cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Viết đoạn văn kể lại cuộc trò chuyện của em với bà tiên, ông bụt Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng - Tiếng Việt 4 CTST

By the time I realized my bicycle had broken down, I had already left the house and started walking towards school.

As I walked briskly, I remembered that my bicycle had malfunctioned, but it was too late to turn back.

When I reached the halfway point to school, I had already wasted a significant amount of time dealing with the broken bicycle.

By the time I arrived at school, I had exhausted myself from the long walk and felt frustrated for not being able to use my bicycle.

As I entered the classroom, I noticed that most of my classmates had already settled in, and I realized that if my bicycle hadn’t broken down, I would have been on time.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 9 Unit 1: Language Focus 1 Soạn Anh 9 trang 13 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *