Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 8 Unit 5: Lesson 3 Soạn Anh 8 i-Learn Smart World trang 52, 53 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Tiếng Anh 8 Unit 5: Lesson 3 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi trang 52, 53 Tiếng Anh 8 sách i-Learn Smart World để chuẩn bị bài Unit 5: Science And Technology trước khi đến lớp.

Soạn Lesson 3 Unit 5 lớp 8 bám sát theo chương trình SGK i-Learn Smart World 8. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 8 cho học sinh của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com:

Mục Lục Bài Viết

Let’s talk

Unit 5: Lesson 3

Gợi ý

They are using their smartphones for shopping; listening to music, talking with people and watching film.

Reading

Unit 5: Lesson 3

a. Read Kate’s email to her friend. Which of the following features is NOT mentioned? Đọc email của Kate gửi cho bạn của cô ấy. Tính năng nào sau đây KHÔNG được đề cập?

Đáp án

B. speaker

b. Now, read and fill in the blanks. Bây giờ, hãy đọc và điền vào chỗ trống.

Đáp án

1 – playing games

2 – exciting

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa

3 – battery life

4 – too expensive

5 – birthday party

c. Listen and read. Nghe và đọc.

d. In pairs: Would you like the phone Kate chose? Why (not)? Làm việc theo cặp: Bạn có muốn chiếc điện thoại mà Kate đã chọn không? Tại sao/ Tại sao không?

Writing

a. Read about using conjunctions to make longer, more interesting sentences. Then, read the email again and underline the conjunctions. Đọc về cách sử dụng các liên từ để tạo ra các câu dài hơn, thú vị hơn. Sau đó, đọc lại email và gạch dưới các liên từ.

Đáp án

To: [email protected]

Subject: New phone!

Hi, Sofia,

How are you? I hope the weather’s great in Barton!

Guess what! I talked to Jack at school today. He knows a lot about phones and computers, and he helped me choose which smartphone I want for my birthday!

I want to get a smartphone for playing games. I’m going to ask my dad for the Nebula Z. I’m really excited! It looks great, but the screen isn’t as good as some other phones. However , it has lots of storage, so I can store lots of games, and it also has really long battery life. I think it lasts for around two days! The best part is that it’s not too expensive, so I’m sure my dad will agree to buy it for me.

I can’t wait to show it to you!

I really hope you can come to my birthday party next Saturday.

It’s going to be fun!

See you soon,

Kate

Tham khảo thêm:   Mẫu số 06/KTTT: Kết luận thanh tra thuế Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

b. Fill in the blanks with a word from the box. Điền vào chỗ trống với một từ trong hộp.

Đáp án

1 – However

2 – so

3 – but

4 – and

5 – also

Speaking

BUYING A NEW PHONE

a. You’re choosing a new smartphone for your birthday. In pairs: Choose and talk about two features (good or bad) of each phone. Then choose one phone to buy and tell your partner which one you want and why. Bạn đang chọn một chiếc điện thoại thông minh mới cho ngày sinh nhật của mình. Theo cặp: Chọn và nói về hai tính năng (tốt hoặc xấu) của mỗi điện thoại. Sau đó, chọn một điện thoại để mua và nói với bạn của bạn bạn muốn điện thoại nào và tại sao.

A: What do you think about the Concord L31?

B: Well, it has long battery life, but the screen isn’t good.

A: I want a phone for watching movies, so I’ll get the…

Unit 5: Lesson 3

b. Now, imagine you want to write to a friend about the phone you choose. Join a new partner. In pairs: Talk about the points below, and write in your own idea. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn muốn viết thư cho một người bạn về chiếc điện thoại bạn chọn. Tham gia cùng với một bạn mới. Làm việc theo cặp: Thảo luận về những điểm dưới đây và viết ra ý kiến của riêng bạn.

1. What you want to use the phone for: ………………………..

2. The phone you chose: ………………………

3. Good features: ……………….

Tham khảo thêm:   Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Luật số 13/2022/QH15

4. Bad features: …………………..

5. Best point: …………….

Let’s Write!

Now, write an email to your friend about the smartphone you chose in Speaking. Use the Writing Skill box and your speaking notes to help you. Write 80 to 100 words. Bây giờ, hãy viết email cho bạn của bạn về chiếc điện thoại thông minh mà bạn đã chọn trong phần Speaking. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 80 đến 100 từ.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 8 Unit 5: Lesson 3 Soạn Anh 8 i-Learn Smart World trang 52, 53 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *