Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 8 Unit 5: Lesson 2 Soạn Anh 8 i-Learn Smart World trang 48, 49, 50, 51 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Tiếng Anh 8 Unit 5: Lesson 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi trang 48, 49, 50, 51 Tiếng Anh 8 sách i-Learn Smart World để chuẩn bị bài Unit 5: Science And Technology trước khi đến lớp.

Soạn Lesson 2 Unit 5 lớp 8 bám sát theo chương trình SGK i-Learn Smart World 8. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 8 cho học sinh của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com:

Let’s talk

In pairs: Look at the pictures. What do you think the robots can do? Which robot do you think will be better as a cleaner? Which will be better as a doctor? Làm việc theo cặp: Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ robot có thể làm gì? Bạn nghĩ robot nào sẽ tốt hơn khi làm người dọn dẹp? Cái nào sẽ tốt hơn khi làm bác sĩ?

Unit 5: Lesson 2

Gợi ý

Robot can replace people with doing the housework, servicing, etc.

The left robot will be better as a cleaner. The right robot will be better as a doctor.

Tham khảo thêm:   Đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính

New word

a. Match the underlined words with the definitions. Listen and repeat. Nối các từ được gạch chân với các định nghĩa. Nghe và nhắc lại.

Unit 5: Lesson 2

Đáp án

2 – d; 3 – e; 4 – f; 5 – a; 6 – c; 7 – h; 8 – g;

b. In pairs: Talk about something you recently completed and something you can do carefully/quietly. Làm việc theo cặp: Nói về điều gì đó mà bạn vừa mới hoàn thành và điều gì đó mà bạn có thể làm một cách cẩn thận/thầm lặng.

Đáp án

I have recently completed my English tasks.

I always do my homework carefully.

Listening

a. Listen to a report about a robot competition. What’s the purpose of the report? Nghe báo cáo về cuộc thi robot. Mục đích của báo cáo là gì?

Click để nghe

Đáp án

1. to tell the audience what’s happening

b. Now, listen and write True or False. Bây giờ, hãy nghe và viết Đúng hoặc Sai.

Click để nghe

Đáp án

2 – False

3 – False

4 – True

5 – False

c. Read the Conversation Skill box. Then, listen and repeat. Đọc hộp Kỹ năng đàm thoại. Sau đó, nghe và lặp lại.

Click để nghe

d. Now, listen to the conversation again and tick the phrase you hear. Bây giờ, hãy nghe lại đoạn hội thoại và đánh dấu vào cụm từ mà bạn nghe được.

Đáp án

I agree

e. In pairs: What do you think of the Robolympics? Would you like to watch or participate in them? Why (not)? L àm việc theo cặp: Bạn nghĩ gì về Robolympics? Bạn có muốn xem hoặc tham gia vào chúng? Tại sao/ Tại sao không?

Tham khảo thêm:   Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH

A: I think the Robolympics are fun. I’d like to watch them and see how robots do different things.

B: Yes, I agree.

Grammar Meaning and Use

a. Read about comparative adverbs and fill in the blank. Đọc về trạng từ so sánh hơn và điền vào chỗ trống.

Unit 5: Lesson 2

Đáp án

faster

b. Listen and check your answers. Listen again and repeat. Lắng nghe và kiểm tra những câu trả lời của bạn. Nghe và lặp lại

Grammar Form and Practice

a. Read the examples and notes above, then fill in the blanks. Đọc các ví dụ và ghi chú ở trên, sau đó điền vào chỗ trống

Đáp án

2 – harder

3 – more quietly

4 – better

5 – worse

6 – more safely

b. Write sentences using the adverbs and information on the right. Viết câu sử dụng các trạng từ và thông tin bên phải.

Unit 5: Lesson 2

Đáp án

Flying chicken can run more quickly than Stumpy.

Flying chicken can fly farther than Stumpy.

Stumpy can recognize voices better than Flying chicken.

Stumpy’s battery lasts longer than Flying chicken’s battery.

c. In pairs: Take three minutes to memorize the information in Tasks aand b. Then, close your book and test your memory with your partner. Làm việc theo cặp: Dành ba phút để ghi nhớ thông tin trong Nhiệm vụ và b. Sau đó, đóng sách lại và kiểm tra trí nhớ của bạn với bạn của bạn.

A: Redbot completed the tasks faster than Blackbot.

B: That’s right

Pronunciatio

a. Stress the first syllable for most 3-syllable words ending in “-ly”. Nhấn trọng âm vào âm tiết đầu tiên đối với hầu hết các từ có 3 âm tiết kết thúc bằng “-ly”.

Tham khảo thêm:   Quyết định số 142/2009/QĐ-TTG Về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

b. Listen to the words and focus on the underlined letters. Nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch chân.

Click để nghe

care fully

qui etly

per fectly

c. Listen and cross out the word with the different stress. Nghe và gạch bỏ từ với trọng âm khác nhau.

Click để nghe

Đáp án

exactly

d. Read the words with the correct stress to a partner. Đọc các từ với trọng âm chính xác cho một người bạn.

Practice

Take turns making sentences using comparative adverbs and the information below. Thay phiên nhau đặt câu sử dụng trạng từ so sánh hơn và thông tin bên dưới.

Unit 5: Lesson 2

Speaking

a. You’re discussing which robots might be good for different jobs. In pairs: Discuss and choose the robot you think is better for each job and say why. Bạn đang thảo luận về những robot nào có thể phù hợp với các công việc khác nhau. Làm việc theo cặp: Thảo luận và chọn rô-bốt mà bạn cho là tốt hơn cho từng công việc và nói lý do.

I think the OP 12 is better for being a cleaner. It completes tasks more quietly and works more carefully.

b. Do you think robots can do any of the jobs better than humans? Why (not)? Bạn có nghĩ rằng robot có thể làm bất kỳ công việc nào tốt hơn con người không? Tại sao không)?

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 8 Unit 5: Lesson 2 Soạn Anh 8 i-Learn Smart World trang 48, 49, 50, 51 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *