Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 5: Lesson 1 Soạn Anh 12 i-Learn Smart World trang 50, 51, 52, 53 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 1 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 50, 51, 52, 53 để chuẩn bị bài Lifelong learning trước khi đến lớp.

Soạn Lesson 1 Unit 5 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK i-Learn Smart World 12. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 12 theo chương trình mới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 5 Lớp 12: Lesson 1 trang 50, 51, 52, 53 i-Learn Smart World, mời các bạn cùng theo dõi.

Let’s Talk!

In pairs: Look at the pictures. What are these people learning? Why do some people continue to learn after finishing school?

(Theo cặp: Quan sát các bức tranh. Những người này đang học gì? Tại sao một số người tiếp tục học sau khi học xong?)

Gợi ý đáp án

They are playing the guitar, using a computer and playing some games related to countries.

Some people continue to learn after finishing school because people who want to change careers often return to study in a university. Some professions require employees to keep learning new ways to do things. For example, doctors and nurses must always learn about new illnesses and treatments. They must also practice the skills they have and keep learning new ones. Lifelong learning can help people stay healthy and independent. Many older people also feel that lifelong learning helps them stay close to young people. Lots of older people are now learning how to use computers.

New Words

a. Read the sentences and match the underlined words with the definitions. Listen and repeat.

(Đọc các câu và nối các từ được gạch chân với các định nghĩa. Lắng nghe và lặp lại.)

Gợi ý đáp án

1. acquire: 2. analysis 3. in-demand 4. satisfaction
5. self-discipline 6. passion 7.voluntary, 8. competitive

b. What skills/qualities do people need to study/work effectively? Add any suitable new words and your own ideas.

(Mọi người cần những kỹ năng/phẩm chất nào để học tập/làm việc hiệu quả? Thêm bất kỳ từ mới phù hợp và ý tưởng của riêng bạn.)

Gợi ý đáp án

Some skills/ qualities people need:

– organizational skills

– time management

– prioritizing

– problem solving

– loyal

– studious

– self- confident

– imaginative

– brilliant

– creative

(sáng tạo)

– independent

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn tải và cài đặt Crossfire Zero - Đột kích phiên bản 2020 cực đẹp

c. Use the new words to talk about your passion and what you need to follow it.

(Sử dụng những từ mới để nói về niềm đam mê của bạn và những gì bạn cần theo đuổi nó.)

– My passion is learning languages. I’ll need good self-discipline to keep learning.

(Niềm đam mê của tôi là học ngôn ngữ. Tôi sẽ cần có kỷ luật tự giác tốt để tiếp tục học tập.)

Gợi ý đáp án

I made the decision based on our analysis of the situation.

I looked back on my career with great satisfaction.

Graduates have to fight for jobs in an increasingly competitive market.

Reading

a. Read the article about lifelong learning and choose the best title for the article.

(Đọc bài viết về học tập suốt đời và chọn tiêu đề phù hợp nhất cho bài viết.)

Gợi ý đáp án

1. What’s lifelong learning, and how do you benefit from it?

b. Now, read and choose the correct answers.

Gợi ý đáp án

1A 2C 3C 4B 5B

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

d. In pairs: Do you know someone who’s a lifelong learner? What do people in your country usually learn after finishing school?

(Theo cặp: Bạn có biết ai là người học tập suốt đời không? Người dân ở nước bạn thường học gì sau khi học xong?)

Gợi ý đáp án

Ho Chi Minh is a lifelong learner. In my country, it’s common for many students to attend a college or university. Another choice for students is start working. They inherently increase their slary potential and lifetime earning potential. If they are someone who wants to see the world but does not wish to sacrifice proceeding with your educational endeavors, then a study abroad program could be the optimal solution. Turning 18 in Vietnam affords students the option to join the military. Some people may graduate high school with the will and way to start a business right away.

Grammar

a. Read about the simple, compound, complex sentences, then fill in the blanks.

(Đọc về các câu đơn, câu ghép, câu phức, sau đó điền vào chỗ trống.)

I’m going to take a cooking class (1) _____________ I can cook for myself. Do you want to do it with me?

I’d love to, (2) ____________ I’m really busy.

Gợi ý đáp án

I’m going to take a cooking class (1) so that I can cook for myself. Do you want to do it with me?

I’d love to, (2) but I’m really busy.

b. Listen and check. Listen again and repeat.

(Nghe và kiểm tra. Nghe lại và lặp lại.)

c. Choose the correct conjunctions.

(Chọn các liên từ đúng.)

1. Many courses offer flexible schedules ___________ working people can learn more easily.

Tham khảo thêm:   Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

A. so that (do đó)

B. because (bởi vì)

C. and (và)

2. I’m going to learn a foreign language and IT skills ___________ they’ll help me get a good job.

A. when (khi)

B. so (vì vậy)

C. because (vì)

3. ___________ my acting skills aren’t great, I have a passion for acting and films.

A. Before (Trước)

B. Though (mặc dù)

C. But (nhưng)

4. ___________ you start a new course, you should make a study plan and follow it.

A. So that (do đó)

B. Although (mặc dù)

C. When (khi)

5. You should keep up with the latest technology ___________ you want to remain competitive in the job market.

A. if (nếu)

B. so (do vậy)

C. and (và)

6. I’ve always been interested in music, ___________ I’m going to take a singing course.

A. but (nhưng)

B. so that (do đó)

C. so (vì vậy)

7. ___________ I often don’t have good self- discipline, I really love learning new things.

A. Although (mặc dù)

B. Because (vì)

C. If (nếu)

8. I don’t have much time, ___________ I’m going to take an online class.

A but (nhưng)

B. so (vì vậy)

C. when (khi)

Gợi ý đáp án

1A 2C 3B 4C
5A 6C 7A 8B

d. Combine the sentences using the conjunctions in the box.

Gợi ý đáp án

1. Tom wants to learn many skills, but he doesn’t have enough self-discipline.

2. You’ll get a lot of satisfaction from learning something you love and meet new friends.

3. We should try hard to acquire these in-demand skills because they’ll be really useful.

4. I want to learn tennis so that I can keep fit.

5. If our company offers an online course in data analysis, I’ll take it.

6. Before you sign up for any courses, it’s always a good idea to read the reviews.

e. In pairs: Use the prompts to make compound or complex sentences about lifelong learning.

Gợi ý đáp án

Before going to university, I want to visit Hue Imperial City, but I don’t have a lot of money.

Though I’m not good at math, I want to be a banker.

When I finish school, I want to take part in a music competition because it’s my passion.

Pronunciation

a. Focus on the /ɔɪ/ sound.

(Tập trung vào âm /ɔɪ/.)

b. Listen and notice the sounds of the underlined letters.

(Nghe và chú ý âm thanh của các chữ cái được gạch chân.)

Join (tham gia)

Enjoy (thưởng thức)

Oil (dầu)

c. Listen and circle the words you hear.

(Hãy nghe và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)

1. bore (nhàm chán) boy (cậu bé)

2. toy (đồ chơi) tie (cà vạt)

3. say (nói) soy (đậu nành)

Gợi ý đáp án

1. bore (nhàm chán)

2. toy (đồ chơi)

3. soy (đậu nành)

d. Take turns saying the words in Task c while your partner points to them.

(Lần lượt nói các từ trong Bài tập c trong khi đối tác của bạn chỉ vào chúng.)

Practice

a. Listen, then take turns asking and answering using the pictures and prompts.

Tham khảo thêm:   Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Lesson Two Unit 5 trang 39 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

(Nghe, sau đó lần lượt hỏi và trả lời bằng hình ảnh và gợi ý.)

how to paint

… so that I can paint animals

and nature

… about data analysis

… because if I do, I’ll have a

competitive advantage

.. how to speak Spanish

… when I travel to Spain, I want

to speak to locals

how to maintain self-discipline

– … it could help me study better,

or it could help me get fit

how to play tennis

.. my dad had a passion for it,

and I want to play with him

how to make pizza

… I love cooking, and it would

make my family happy

Gợi ý đáp án

– What do you want to learn?

– I want to learn about data analysis.

– Why?

– I want to learn about data analysis because if I do, I’ll have a competitive advantage.

– What do you want to learn?

(Bạn muốn học gì?)

– I want to learn how to speak Spanish.

– Why?

– I want to learn how to speak Spanish because when I travel to Spain, I want to speak to locals.

– What do you want to learn?

– I want to learn how to maintain self- discipline.

– Why?

– I want to learn how to maintain self- discipline because it could help me study better, or it could help me get fit.

– What do you want to learn?

– I want to learn how to play tennis.

– Why?

– I want to learn how to play tennis because my dad had a passion for it, and I want to play with him.

– I want to learn how to make pizza.

– Why?

– I want to learn how to make pizza because I love cooking, and it would make my family happy.

b. Practice with your own ideas.

Gợi ý đáp án

– What do you want to learn?

– I want to learn how to speak Chinese.

– Why?

– I want to learn how to learn how to speak Chinese because I want to watch Chinese films without subtitles.

Speaking

a. Choose two types of skills that you want to learn after finishing school. In pairs: Discuss the skills you want to learn and why, as well as the benefits and results you hope to achieve. Use as many of the new words as you can.

b. What difficulties do you think you might have when learning these skills? What can be done to help you overcome the difficulties?

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 5: Lesson 1 Soạn Anh 12 i-Learn Smart World trang 50, 51, 52, 53 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *