Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: Communication and culture/Clil Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 40, 41 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Communication and culture Clil Unit 3 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 40, 41 bài Green living được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 3 Communication and culture Clil được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Communication and culture Clil Unit 3 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Everyday English

Bài 1

Making predictions (Đưa ra lời dự đoán)

Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

(Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại với những từ ngữ trong hộp. Sau đó thực hành theo cặp.)

A. will have a difficult decision: sẽ có một quyết định khó khăn

B. is going to impress: sẽ gây ấn tượng

C. in the long run: về lâu dài

D. It’s hard to predict: khó để dự đoán

Mark: Tomorrow, we’ll get the results of the Green Classroom Competition. Do you think we will win?

Tham khảo thêm:   Toán 3: Luyện tập Giải Toán lớp 3 trang 69, 70 sách Cánh diều - Tập 2

Nam: (1) ___________ who’ll win. Other classes also have very interesting projects.

Mark: I agree. The Cycling-to-school programme proposed by Class 12C (2) ___________ the judges. Cycling to school will also lead to healthier lifestyles (3) ___________.

Nam: True. There’re so many great ideas. The judges (4) ___________ to make.

Gợi ý đáp án

Mark: Tomorrow, we’ll get the results of the Green Classroom Competition. Do you think we will win?

Nam: (1) It’s hard to predict who’ll win. Other classes also have very interesting projects.

Mark: I agree. The Cycling-to-school programme proposed by Class 12C (2) is going to impress the judges. Cycling to school will also lead to healthier lifestyles (3) in the long run.

Nam: True. There’re so many great ideas. The judges (4) will have a difficult decision to make.

Bài 2

Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions below to help you.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng mẫu ở bài 1 để thực hiện những đoạn hội thoại tương tự cho những tình huống này. Một người là A, người kia là B. Hãy sử dụng các cách diễn đạt dưới đây để giúp bạn.)

1. A wonders whether the Youth Union will accept their group proposal to install automatic lights and sensor taps in the school. B, a member of the same group, makes predictions about the decision.

2. B asks A about the Green Day event at their school next week (e.g. the number of people attending, the activity people will like the most, the impact of the event). A makes predictions.

Tham khảo thêm:   Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH Quy định hình thức liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Gợi ý đáp án

1.

A: I’m wondering if the Youth Union will accept our group’s proposal to install automatic lights and sensor taps in the school. What do you think?

B: I think they’ll accept it. The proposal addresses energy efficiency and water conservation, which are important issues.

A: I agree. These changes will likely make the school more environmentally friendly in the long term.

B: Absolutely. I believe the judges will recognize the positive impact on both the environment and the school community.

2.

B: Hey, how do you think the Green Day event at our school next week will turn out? How many people will attend?

A: It’s hard to predict the exact number, but I think many students and teachers will show up to support the event.

B: True. I guess the recycling workshop might be the activity people will like the most. It’s quite certain that students are becoming more conscious of environmental issues, and they’ll find the workshop informative.

A: That’s a good point. It’s likely that the event will contribute to a more environmentally conscious atmosphere in the school.

(Đó là một điểm tốt. Có vẻ như sự kiện này sẽ góp phần tạo ra bầu không khí có ý thức về môi trường hơn trong trường học.)

CLIL 1

Bài 1

Read the following text. What are the environmental problems of each tradition as mentioned in the text? Put a tick () where relevant.

(Đọc đoạn văn sau. Các vấn đề môi trường của mỗi truyền thống như được đề cập trong văn bản là gì? Đánh dấu vào chỗ thích hợp.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015

Đang cập nhật

Bài 2

Work in pairs. Suggest some green solutions to replace one of the traditions.

(Làm việc theo cặp. Đề xuất một số giải pháp xanh để thay thế một trong những truyền thống.)

Gợi ý đáp án

Instead of releasing balloons or sky lanterns, consider using biodegradable kites. Kites can still provide a visually stunning and joyful experience, and they won’t harm the environment.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: Communication and culture/Clil Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 40, 41 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *