Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: 3G Speaking Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 44 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 3: 3G Speaking giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 44 sách Chân trời sáng tạo bài Customs and culture trước khi đến lớp.

Soạn Unit 3 Lớp 12: 3G Speaking được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 44. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 3: 3G Speaking trang 44 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

1 In Viet Nam, on which occasion do people usually hold a celebration?

2 How do they usually celebrate these occasions? Think about food, parties, gifts/cards and other customs.

Gợi ý đáp án

A: So, in Vietnam, on which occasion do people usually hold a celebration?

B: Well, there are various occasions when people in Vietnam hold celebrations, but some of the most common ones are Tet Nguyen Dan (Lunar New Year), weddings, and birthdays.

A: That’s true. Tet Nguyen Dan is a major celebration in Vietnam. How do people usually celebrate these occasions?

B: For Tet Nguyen Dan, families typically gather together to have a big feast with traditional dishes like banh chung and banh tet. There are also parties with music, dancing, and games. People exchange gifts and cards, especially lucky money in red envelopes called “li xi.”

Tham khảo thêm:   Thông báo 460/2012/TB-BTC Kết luận của Bộ trưởng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với ngành tài chính thành phố Hà Nội

Bài 2

Look at the photos. What special events do you think people are celebrating? Why do you think that?

Gợi ý đáp án

They are celebrating the wedding party in the first picture because I can see the groom and the bride are smiling happily. In the second picture, the whole family is enjoying a birthday party together. The atmosphere is cozy.

Bài 3

Read the task below and then listen to a student doing the task. Does she agree with your ideas from exercise 2?

(Đọc nhiệm vụ dưới đây và sau đó lắng nghe một học sinh làm nhiệm vụ. Cô ấy có đồng ý với ý kiến của bạn ở bài tập 2 không?)

Look at the photos. Then talk for about one minute about how people in your country celebrate special occasions which involve the family. Use the prompts below to help you.

• Does food play a part in the celebration?

• Do people usually give or receive gifts and/or cards?

• Are there any interesting or unusual traditions linked to these celebrations?

Bài 4

Listen again. Write down the first four sentences. Which words in the sentences are unstressed?

(Lắng nghe một lần nữa. Viết bốn câu đầu tiên. Những từ nào trong câu không được nhấn mạnh?)

Bài 5

KEY PHRASES Read Speaking Strategy 1. Then complete phrases (1-4) with the words below.

(Đọc Chiến lược Nói 1. Sau đó hoàn thành các cụm từ (1-4) với các từ bên dưới.)

Moving onto another topic

Gợi ý đáp án

1. concerned 2. else 3.now 4.subject

Bài 6

Listen again. Which phrases from exercise 5 did you hear? Which prompt from the task in exercise 3 does the student not mention?

Tham khảo thêm:   Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 4 Bài tập cuối tuần lớp 2

(Lắng nghe một lần nữa. Bạn đã nghe thấy cụm từ nào trong bài tập 5? Lời nhắc nào trong bài tập 3 mà học sinh không đề cập đến?)

Speaking Strategy 2

Speaking Strategy 2

When you don’t know or can’t remember the words you need,… use these phrases for paraphrasing.

Paraphrasing

In my language, we’d call it …

It’s something you wear / eat / drink / use as a decoration, etc.

It’s like…, but smaller / bigger / more expensive, etc.

Bài 7

SPEAKING Read Speaking Strategy 2. How could you describe the things below if you didn’t know or couldn’t remember the words?

(Đọc Chiến lược Nói 2. Làm thế nào bạn có thể mô tả những điều dưới đây nếu bạn không biết hoặc không nhớ được từ?)

1 A party hat

2 A bow tie

3 Icing

4 A waistcoat

Gợi ý đáp án

1 A party hat: It’s something you wear on your head during parties or special occasions.

2 A bow tie: It’s something you wear around your neck for formal events.

3 Icing: In my language, we’d call it a sweet, creamy topping used to decorate cakes.

4 A waistcoat: It’s something you wear over your shirt and under your jacket for formal occasions.

Bài 8

Work in pairs. Read the task below, including the three question prompts. Choose a different festival each and plan what you are going to talk about for each prompt.

(Làm việc theo cặp. Đọc bài tập bên dưới, bao gồm ba gợi ý câu hỏi. Chọn mỗi lễ hội khác nhau và lên kế hoạch về những gì bạn sẽ nói cho mỗi lời nhắc.)

Look at the photos. Then talk about an important national festival in Viet Nam and how people usually celebrate it.

• Does food or music play a part in the celebration?

Tham khảo thêm:   Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 3: Lesson One Fluency Time 3 trang 74 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

• How popular is the celebration with people of different ages? Why?

• Are there any interesting or unusual traditions linked to these celebrations?

Gợi ý đáp án

Xem bài tham khảo ở Exercise 9.

Bài 9

SPEAKING Take it in turns to do the task in exercise 8. Listen carefully when your partner is speaking and check whether all three prompts are mentioned.

(Lần lượt thực hiện nhiệm vụ ở bài tập 8. Hãy lắng nghe cẩn thận khi đối tác của bạn đang nói và kiểm tra xem liệu cả ba gợi ý đều được đề cập hay chưa.)

Gợi ý đáp án

Tet Nguyen Dan, also known as Tet, is the most important festival in Vietnamese culture. On this day, every family organizes traditional activities and gathers around the feast. Food and music play crucial roles in this celebration. People prepare traditional dishes such as banh chung, banh tet, preserved fruits, watermelon, and other fruits to offer to ancestors and share with family and friends. Traditional music is also popular during Tet, with folk songs and dragon dances performed everywhere, creating an exciting and lively atmosphere.

Tet Nguyen Dan is beloved and commemorated by all ages in Vietnamese society. For the elderly, Tet is a time to honor ancestors and preserve family traditions. Meanwhile, for children, Tet is an eagerly awaited time to receive lucky money and participate in traditional games. The blend of tradition and modernity makes Tet Nguyen Dan a special and memorable holiday for everyone.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: 3G Speaking Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 44 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *