Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: 3F Reading Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 42, 43 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 3: 3F Reading giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 42, 43 sách Chân trời sáng tạo bài Customs and culture trước khi đến lớp.

Soạn Unit 3 Lớp 12: 3F Reading được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 42, 43. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 3: 3F Reading trang 42, 43 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

SPEAKING Work in pairs. Look at the different covers for the novel The Kite Runner. What do you think the story is about?

(Làm việc theo cặp. Hãy xem các bìa khác nhau của cuốn tiểu thuyết Người Đua Diều. Bạn nghĩ câu chuyện nói về điều gì?)

Gợi ý đáp án

Based on the title and some of the covers, I think it might be about someone who has to overcome challenges or obstacles in their life, maybe related to kite flying or something symbolic like that.

Tham khảo thêm:   Thông tư 326/2016/TT-BTC tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2017

Bài 2

2 Read the extract from The Kite Runner. Which cover do you think matches the extract the best? Why?

(Đọc đoạn trích từ Người Đua Diều. Bạn nghĩ bìa nào phù hợp với trích đoạn nhất? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

Based on the extract from “The Kite Runner,” the cover that matches the extract the best would likely be one that depicts two boys, possibly from different backgrounds or ethnicities, engaging in activities together. The cover should capture the essence of their friendship despite their differences.

Bài 3

Read the text again. What is it about?

(Đọc văn bản một lần nữa. Nó nói về cái gì vậy?)

1 Afghan cinema

2 Growing up in Afghanistan

3 The different social classes in Afghanistan

Gợi ý đáp án

1 Afghan cinema (Điện ảnh Afghanistan)

2 Growing up in Afghanistan (Lớn lên ở Afghanistan)

3 The different social classes in Afghanistan (Các tầng lớp xã hội khác nhau ở Afghanistan)

=> Chọn B

Bài 4

Read the Reading Strategy. Match the missing sentences (A-E) with the gaps (1-4). There is one extra sentence.

(Đọc Chiến lược đọc. Nối các câu còn thiếu (A-E) với chỗ trống (1-4). Có một câu bị thừa.)

A Hassan and I were stunned. Dazed.

B I’d hear him singing to himself in the foyer as he ironed, singing old Hazara songs in his nasal voice.

C Not in the usual sense, anyhow.

D We had been close friends since childhood.

E Because history isn’t easy to overcome.

Gợi ý đáp án

1 Not in the usual sense, anyhow.

2 Because history isn’t easy to overcome.

Tham khảo thêm:   Hoá học 10 Bài 2: Thành phần của nguyên tử Giải Hoá học lớp 10 trang 11 sách Cánh diều

3 Hassan and I were stunned. Dazed.

4 I’d hear him singing to himself in the foyer as he ironed, singing old Hazara songs in his nasal voice.

Bài 5

Match (1-5) with (A-E) to make sentences about the extract.DD

1 The narrator and Hassan had a childhood that

2 The narrator doesn’t think that he and Hassan

3 Certain cultural and social factors couldn’t change the fact that the boys

4 Baba laughed a lot because the boys

5 In the last paragraph, we discover the narrator and Hassan

A had spent their childhood together.

B had a typical friendship.

C had different daily experiences.

D were confused about an actor’s nationality.

E was similar to Ali and Baba’s.

Gợi ý đáp án

1 – A

2 – B

3 – C

4 – D

5- E

Bài 6

VOCABULARY Find five underlined compound adjectives in the text. Then complete the sentences with them.

(Tìm năm tính từ ghép được gạch chân trong văn bản. Sau đó hoàn thành các câu với chúng.)

Compound adjectives

1 Although she was tall, she was slim and ________ and didn’t weigh much.

2 Try this ________ jam. It’s much better than the ones you buy in shops.

3 Suddenly, we heard the ________ roar of a lion calling out to its mate.

4 The stranger had ________ eyes that were close together, giving him a menacing look.

5 After six months of travelling, the men were all ________ and bearded.

Gợi ý đáp án

1. thin-boned

2. homemade jam

3. deep-throated

4 . low-set

5. long-haired

Bài 7

SPEAKING Work in pairs. Why is it often difficult to form friendships with people from different cultural or social backgrounds? Use the ideas below and add your own.

Tham khảo thêm:   FIFA 20: Tìm hiểu về chế độ thi đấu Volta Football

(Làm việc theo cặp. Tại sao thường khó hình thành tình bạn với những người có nền văn hóa hoặc xã hội khác nhau? Sử dụng các ý tưởng dưới đây và thêm ý tưởng của riêng bạn.)

Gợi ý đáp án

A: As far as I’m concerned, one reason why it’s often difficult to form friendships with people from different cultural or social backgrounds is because of different hobbies and interests.

B: My view is that when people have different hobbies and interests, it can be hard to find common ground and activities to do together, which can hinder the development of a strong bond.

A: To my mind, another challenge is other people’s attitudes. Sometimes, individuals may hold preconceived notions or stereotypes about others from different backgrounds, which can create barriers to forming genuine connections.

B: In my opinion, having different views, opinions, or outlooks on life can also make it challenging to form friendships. When people have contrasting perspectives, it can lead to misunderstandings or conflicts, making it difficult to establish trust and rapport.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: 3F Reading Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 42, 43 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *