Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: 3E Word Skills Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 41 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 3: 3E Word Skills giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 41 sách Chân trời sáng tạo bài Customs and culture trước khi đến lớp.

Soạn Unit 3 Lớp 12: 3E Word Skills được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 41. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 3: 3E Word Skills trang 41 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

Look at the British English words below. What are the American English equivalents? Listen to the three voicemails and check.

(Nhìn vào các từ tiếng Anh Anh dưới đây. Các từ tương đương trong tiếng Anh Mỹ là gì? Nghe ba thư thoại và kiểm tra.)

Gợi ý đáp án

film (n) = movie (n): phim

flat (n) = apartment (n): căn hộ

lift (n) = elevator (n): thang máy

petrol (n): = gasoline (n): xăng

Tham khảo thêm:   Thông tư 97/2017/TT-BTC Quản lý tiền lương Kiểm soát viên công ty nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

tap (n) = faucet (n): vòi nước

toilet = restroom or bathroom (n): nhà vệ sinh

Bài 2

Read the email and the Learn this! box. Find examples of American English in the email.

(Đọc email và khung Learn this! Tìm ví dụ về tiếng Anh Mỹ trong email.)

Gợi ý đáp án

Examples of American English in the email: neighbor (n): hàng xóm; vacation (n): kì nghỉ; subway (n): tàu ngầm; driver’s license (n): bằng lái xe; soccer (n): bóng đá.

Dictionary Strategy

Dictionary Strategy

Many British English dictionaries include information on other varieties of English, for example on differences in spelling or pronunciation, as well equivalents in American English. If you are unsure about the correct way to spell or use a word, remember to check it in the dictionary.

Bài 3

3 Read the Dictionary Strategy and the dictionary entry. What is the American word for ‘head teacher’? How are the two equivalents labelled?

(Đọc Chiến lược từ điển và mục từ điển. “‘head teacher” trong tiếng Mỹ là gì? Hai từ tương đương được ghi chú như thế nào?)

Gợi ý đáp án

The American word for ‘head teacher’ is ‘principal’ (hiệu trưởng). In the dictionary entry, the two equivalents are labelled as “British” and “American”.

Bài 4

Match the words in A with the words in B with the same meaning. Which word in each pair is American English? Use a dictionary to help you.

(Nối các từ ở A với các từ ở B có cùng nghĩa. Từ nào trong mỗi cặp là tiếng Anh Mỹ? Hãy sử dụng từ điển để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Miền Đất Hứa Lyrics Miền Đất Hứa - Hoàng Thùy Linh vs Đen Vâu

Đang cập nhật

LOOK OUT!

1 Some words are spelled differently in American English. Common differences are: –our / -or, -tre / -ter, -ence / -ense, vowel + /// vowel + /.

2 American English uses –ize instead of –ise, though both may be acceptable in British English.

3 There are some differences in stress and pronunciation between the way British and American speakers pronounce words.

Bài 5

Read rules 1 and 2 in the Look out! box. Find examples in exercise 2 and make a note of the British English spelling.

(Đọc quy tắc 1 và 2 trong phần Look out! Tìm các ví dụ trong bài tập 2 và ghi chú cách đánh vần tiếng Anh Anh.)

Gợi ý đáp án

‘neighbour’ (American English: neighbor) – Example of -our/-or difference (Rule 1)

‘licence’ (American English: license) – Example of -ce/-se difference (Rule 1)

‘theatre’ (American English: theater) – Example of -re/-er difference (Rule 1)

‘realise’ (American English: realize) – Example of -ize/-ise difference (Rule 2)

Bài 6

Read rule 3 in the Look out! box. Listen to the words below being said by an American and a British speaker. Which one do you hear first? Write Am or Br.

(Đọc quy tắc 3 trong khung Look out! Hãy nghe những từ dưới đây được nói bởi một người Mỹ và một người Anh. Bạn nghe thấy cái nào đầu tiên? Viết Am hoặc Br.)

1 address Br

2 advertisement

3 brochure

4 garage

5 leisure

6 tomato

7 vase

8 vitamins

9 yoghurt

10 zebra

Bài 7

Listen to six speakers. Is each speaker American or British?

(Nghe sáu người nói. Mỗi người nói là người Mỹ hay người Anh?)

Bài 8

SPEAKING Work in pairs. Each student makes three sentences using the words in exercise 4 and reads them to the other student. The other student will tell their equivalents in British English or American English.

Tham khảo thêm:   Cam kết bảo mật thông tin

(Làm việc theo cặp. Mỗi học sinh đặt ba câu sử dụng các từ trong bài tập 4 và đọc cho học sinh kia nghe. Học sinh còn lại sẽ nói những câu tương đương bằng tiếng Anh Anh hoặc tiếng Anh Mỹ.)

head teacher noun (BrE) (NAmE principal) a teacher who is in charge of a school.

Gợi ý đáp án

1. pavement noun (BrE) (NAmE sidewalk) a flat part at the side of a road for people to walk on.

I was walking on the sidewalk when I saw my friend across the street.

2. flashlight noun (BrE) (NAmE torch) a small electric lamp that you can hold in your hand and carry with you

He shone a flashlight in the boy’s face.

3. trainers noun (BrE) (NAmE sneakers) shoes that you wear for sports or as informal clothing.

He wore old jeans and a pair of sneakers.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: 3E Word Skills Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 41 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *