Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: 3D Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 40 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 3: 3D Grammar giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 40 sách Chân trời sáng tạo bài Customs and culture trước khi đến lớp.

Soạn Unit 3 Lớp 12: 3D Grammar được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 40. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 3: 3D Grammar trang 40 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

Look at the photo. Where do you think this is?

(Nhìn vào bức hình. Bạn nghĩ đây là đâu?)

Gợi ý đáp án

I guess the place in the picture may be a Chinese restaurant.

Bài 2

Listen and complete the dialogue.

(Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại.)

Jo: Hi, Tom. How was your trip to Japan?

Tom: It was a disaster! I 1 _____ read about theircustoms beforehand – then I 1 _____not have embarrassed myself so badly.

Tham khảo thêm:   Tập làm văn lớp 3: Viết đoạn văn kể về trò chơi trốn tìm (3 mẫu) Bài văn kể về trò chơi yêu thích lớp 3

Jo: Why? What happened?

Tom: Well, Aki’s parents took us to dinner one night. I had a really bad cold. Aki 3 _____ have told me not to blow my nose in public! Everyone kept staring. They 4 _____ have thought I was so rude! When

Aki told me later, I felt terrible about it.

Jo: I’m sure you needn’t have done. How could you have known?

Tom: Anyway, I bought a gift for Aki’s parents. I sent it on Monday, so it 5 _____ have arrived by now. I probably didn’t need to send them anything, but I really wanted to apologise.

Bài 3

Read the Learn this! box. Match the modal verbs from exercise 2 with the rules.

(Đọc phần Learn this! Nối các động từ khiếm khuyết ở bài tập 2 với các quy tắc.)

Bài 4

Underline the incorrect modal verb and replace it with a more suitable one. Sometimes more than one answer is possible.

(Hãy gạch dưới động từ khuyết thiếu và thay thế bằng động từ phù hợp hơn. Đôi khi cũng có khả năng có nhiều hơn một câu trả lời.)

1 They mustn’t have seen Max – he’s away on holiday.

2 Joe knew about the strike. He must have warned me!

3 I couldn’t have yawned when Tim told that story. It was a bit rude of me.

4 It was so noisy. It’s possible he ought not to have heard us.

5 I emailed Erin a week ago, so she can’t have read it by now.

Gợi ý đáp án

1 can’t 2. should 3. shouldn’t 4. might not 5. may not

Bài 5

Read the Look out! box. Then find examples of needn’t have and didn’t need to in exercise 2.

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 10: Đoạn văn phân tích một chi tiết kì ảo trong truyện Thần Trụ Trời Những bài văn hay lớp 10

(Đọc phần Look out! Sau đó tìm ví dụ về không cần thiết và không cần thiết ở bài tập 2.)

Bài 6

Look at the sentence. Are both verbs correct, or only one? Explain the difference between them.

(Nhìn vào câu. Cả hai động từ đều đúng hay chỉ một động từ? Giải thích sự khác biệt giữa chúng.)

The hotel provided towels, so I didn’t need to take / needn’t have taken any.

Gợi ý đáp án

Both verbs are correct.

“The hotel provided towels, so I didn’t need to take any.”: to say an action was unnecessary, whether or not it was done.

“The hotel provided towels, so I needn’t have taken any.”: this implies that the action of taking towels did happen, but it was unnecessary.

Bài 7

Complete the sentences with a suitable modal verb and the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành câu với động từ khiếm khuyết thích hợp và dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1 Dan looks tired. He _______(sleep) badly last night.

2 Luckily, Ela gave me her spare ticket, so I _______ (buy) one.

3 I’m not certain, but I _______(leave) my passport at home.

4 The restaurant’s empty. We _______ (book) a table after all

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 8

SPEAKING Work in pairs. Take turns to be A and B. Student A: tell Student B about a situation below. Student B: listen to Student A and respond using past modals.

1 My best friend isn’t talking to me.

2 My brother thinks he saw a ghost yesterday.

3 I haven’t got any money at all this month.

Tham khảo thêm:   Thông tư số 18/2010/TT-BKH Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

A: I had an argument with Minh and he won’t talk to me now.

B: You shouldn’t have argued. You must have upset him.

Gợi ý đáp án

A: My best friend isn’t talking to me.

B: You must have done something to upset him/her. What happened?

A: My brother thinks he saw a ghost yesterday.

B: He could have just seen something that scared him. Did he say where he saw it?

A: I haven’t got any money at all this month.

B: You should have budgeted more carefully. Maybe you spent too much at the beginning of the month.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: 3D Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 40 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *