Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 3: 3A Vocabulary Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 36, 37 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 3: 3A Vocabulary giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 36, 37 sách Chân trời sáng tạo bài Customs and culture trước khi đến lớp.

Soạn Unit 3 Lớp 12: 3A Vocabulary được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 36, 37. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 3: 3A Vocabulary trang 36, 37 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

VOCABULARY Look at the people in the photos (A-E). What feelings does their body language express?

(Hãy nhìn những người trong ảnh (A-E). Ngôn ngữ cơ thể của họ thể hiện cảm xúc gì?)

Gợi ý đáp án

Picture A: confused (bối rối)

Picture B: satisfied (hài lòng)

Picture C: nervous (căng thẳng)

Picture D: annoyed (bực mình)

Picture E: surprised (bất ngờ)

Bài 2

Check the meaning of the gestures and expressions below. Which ones can you match with the photos?

Tham khảo thêm:   Quyết định số 615/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 - 2011

(Kiểm tra ý nghĩa của các cử chỉ và biểu cảm dưới đây. Những cái nào bạn có thể kết hợp với các bức ảnh?)

Gestures and expressions

The woman in the first photo is shrugging…and….

Gợi ý đáp án

The woman in the first photo is shrugging her shoulders and raising her eyebrows.

The man in the second photo is giving a thumbs up.

The woman in the third photo is biting her fingernails.

The man in the fourth photo is grimacing.

The woman in the last photo is raising her eyebrows to show her surprise.

Bài 3

Work in pairs. Take turns to choose emotions from below and make gestures and expressions to convey them. Your partner identifies the gesture or expression and guesses the emotion.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt chọn những cảm xúc từ bên dưới và thực hiện các cử chỉ, biểu cảm để truyền tải chúng. Bạn của bạn xác định cử chỉ hoặc biểu cảm và đoán cảm xúc.)

Gợi ý đáp án

Tiến hành diễn tả và đoán từ cùng bạn.

Bài 4

VOCABULARY Listen and write in your notebook the sounds below in the order you hear them.

(Nghe và viết vào sổ tay những âm thanh dưới đây theo thứ tự bạn nghe được.)

Human sounds

Gợi ý đáp án

1 have a bad cold? (more than one possible answer)

Trả lời: sniffles, coughs, or throat clearing noises.

2 are disappointed or sad?

Trả lời: sigh

3 are shocked?

Trả lời: gasp

4 disapprove of something?

Trả lời: tut

Tham khảo thêm:   Giáo án trọn bộ môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 và 5 Giáo án môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 - 5 mới nhất

5 are drinking a very hot liquid?

Trả lời: slurp

Bài 6

Read and complete the quiz with words from exercises 2 and 4. Then do the quiz.

(Đọc và hoàn thành bài trắc nghiệm với các từ trong bài tập 2 và 4. Sau đó làm bài trắc nghiệm.)

INTERNATIONAL SOCIAL SKILLS: have you got them?

The gestures that you use in your country often exist in other countries, but sometimes they can have very different meanings! Find out if you are ready to travel abroad by doing our quiz on international gestures.

1 If you raise your 1 ____ in Turkey, people will understand that you mean

A ‘no’.

B I’m confused.

C ‘yes’.

2 If someone says ‘yes’ with a gesture in Bulgaria, they will

A nod their head.

B 2 ____ their head.

C shrug their 3 ____

3 People in Indonesia will feel you are rude if you

A 4 ____ at people.

B scratch your head.

C lick your lips.

4 It’s perfectly polite to 5 ____ noisily while drinking your tea in

A Brazil.

B Canada.

C Japan.

5 Giving a 6 ____ is considered childish in

A Thailand.

B Australia.

C Italy.

Gợi ý đáp án

1 eyebrows

2 shake

3 shoulders

4 point

5 slurp

6 thums up

Bài 7

Listen and check the answers to the quiz. Are you surprised by any of the customs and taboos?

(Nghe và kiểm tra câu trả lời của bài kiểm tra. Bạn có ngạc nhiên về những phong tục và điều cấm kỵ nào không?)

Bài 8

Listen to three different situations. Match the questions to each situation (1-3).

(Hãy nghe ba tình huống khác nhau. Nối các câu hỏi với từng tình huống (1-3).)

In which situation do they talk about…

Tham khảo thêm:   Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

a making a good impression?

b dealing with the symptoms of being unwell?

c different ways of expressing yourself?

Bài 9

Read the Recycle! box. Listen again. Complete the sentences using the words in brackets.

(Đọc khung Recycle! Lắng nghe một lần nữa. Hoàn thành câu sử dụng các từ trong ngoặc.)

1 If you can’t control your coughing or sniffing, you _________________________. (might)

2 If you use British ways of expressing yourself with Spanish people, they _________________________. (could)

3 If you don’t control your body language in an interview, you _________________________. (might not)

Bài 10

SPEAKING Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Which gesture or expression might you use if …

1 you wish someone good luck in an exam?

2 you are puzzled by a question?

3 you don’t know the answer to a question that someone has asked?

If I wish someone luck in an exam, I might…

(Nếu tôi chúc ai đó may mắn trong một kỳ thi, tôi có thể…)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 3: 3A Vocabulary Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 36, 37 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *