Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 2: Writing Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 27 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Writing Unit 2 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 27 bài A multicultural world được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 2 Writing được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Writing Unit 2 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

An opinion eassay on the impacts of world festivals on young Vietnamese people

(Bài luận văn trình bày ý kiến về ảnh hưởng của các lễ hội thế giới lên thế hệ trẻ Việt Nam)

Work in pairs. Decide whether the following points are positive or negative impacts of celebrating world festivals. Discuss the reasons.

(Làm việc theo cặp. Quyết định xem những điểm sau đây là tác động tích cực hay tiêu cực của việc tổ chức các lễ hội thế giới. Thảo luận về lý do.)

World festivals…

Positive

Negative

1. encourage people to buy things they don’t need.

2. encourage extracurricular activities.

3. may make people lose their sense of identity.

4. bring a lot of fun, happiness, and joy.

5. may make young people ignore local festivals.

6. help young people learn about other cultures.

Tham khảo thêm:   Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong TOEFL

Example:

A: I think world festivals are expensive to celebrate, which is a negative impact.

B: I agree with you. Most students don’t have a lot of money, and shouldn’t waste their pocket money on things they don’t often use like Halloween costumes or Christmas decorations.

Gợi ý đáp án

World festivals…

(Những lễ hội thế giới…)

Positive

(Tích cực)

Negative

(Tiêu cực)

1. encourage people to buy things they don’t need.

x

2. encourage extracurricular activities.

x

3. may make people lose their sense of identity.

x

4. bring a lot of fun, happiness, and joy.

x

5. may make young people ignore local festivals.

x

6. help young people learn about other cultures.

x

Bài 2

Write an opinion essay (180 words) on the following topic. Use the ideas in 1 and the outline and suggestions below to help you.

(Viết một bài luận (180 từ) về chủ đề sau. Sử dụng những ý tưởng ở bài 1 cũng như dàn ý và những gợi ý bên dưới để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

Nowadays, more and more young Vietnamese people are embracing the celebration of festivals like Christmas and Halloween. In my opinion, this trend has both positive and negative impacts on the youth in Vietnam.

Firstly, the positive aspect of this trend is the encouragement of extracurricular activities. Celebrating global festivals provides opportunities for creative expression, fostering a sense of teamwork and skill development among young individuals. This contributes positively to their personal growth and well-rounded development.

Secondly, there is a concern that such global celebrations may lead to the loss of cultural identity among the youth. It is crucial to strike a balance between embracing foreign cultures and preserving traditions. The risk of neglecting local festivals must be acknowledged to maintain a strong sense of identity.

Tham khảo thêm:   Tiếng Anh 11 Unit 5: 5B Grammar Soạn Anh 11 Chân trời sáng tạo trang 62

Finally, exposure to different cultures during global festivals helps young Vietnamese people learn about the world. This cultural exchange fosters understanding and building a more interconnected global community.

In conclusion, I firmly believe that while celebrating international festivals has its positive aspects, the youth in Vietnam needs to maintain a balance. Embracing foreign cultures should not come at the expense of neglecting their rich traditions. A balanced approach will ensure the positive impacts outweigh the potential negative consequences.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 2: Writing Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 27 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *