Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 2: Communication and culture/Clil Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 28, 29 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Communication and culture Clil Unit 2 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 28, 29 bài A multicultural world được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 2 Communication and culture Clil được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Communication and culture Clil Unit 2 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Everyday English

Making introductions and responding to them

(Giới thiệu và phản hồi lại lời giới thiệu)

Bài 1

Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs.

(Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại với những từ ngữ trong hộp. Sau đó thực hành chúng theo cặp.)

A. It’s nice to meet you all (Thật vui khi gặp tất cả các bạn)

B. I’d like you to meet (Tôi muốn bạn gặp)

C. this is (đây là)

D. Pleased to meet you (Hân hạnh được gặp bạn)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Roblox: Tổng hợp giftcode và cách nhập code Kitty Roblox

1. B

2. A

3. C

4. D

Bài 2

Work in groups of three. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the others are B and C. Use the expressions below to help you.

(Làm việc trong nhóm ba. Sử dụng các mẫu ở bài 1 để thực hiện những đoạn hội thoại tương tự trong những tình huống này. Một trong số các bạn là A, những người còn lại là B và C. Hãy sử dụng các cách diễn đạt dưới đây để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

1.

Student A: Hello class. I would like to introduce Nam – a new member of our class. He has just moved from Nam Dinh High School. Please welcome him.

Student B: Hello, everyone. My name is Nam. It’s nice to meet you.

Student C: Hi, Nam. Nice to meet you, too. Welcome to our class

2.

Student B: Hey, Long. Have you met Pit? He has joined our football club this week.

Student A: Not yet. Hi, happy to meet you, Pit. I’m Long.

Student C: Hi Long, great to meet you, too.

Culture

Bài 1

Read the text and put a tick (✓) or cross (x) in the box next to the pictures to show the appropriate behaviour in different cultures.

(Đọc văn bản và đánh dấu ✓ hoặc x vào ô bên cạnh các bức tranh để thể hiện hành vi phù hợp ở các nền văn hóa khác nhau.)

Culture SHOCK

Culture shock refers to feelings of confusion or anxiety that people may have when experiencing a new and different culture. Culture shock can be caused by language barriers, unfamiliar lifestyles, different climate, or strange food. For example, visitors to the US find it hard to get used to the local tipping culture. By contrast, tipping in Japan can be considered rude and even insulting in many situations.

Tham khảo thêm:   Quyết định 2071/QĐ-BTC Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

The best way to overcome culture shock is to start learning about the new culture before moving there. You should try to focus on the positive aspects of your new experiences and keep an open mind. Learning about cultural diversity helps understand different ways of thinking about the world, gain new knowledge and experiences, and promote personal growth.

Research says that almost two-thirds to three-quarters of the world drive on the right, while only one-third to a quarter of the world drive on the left including the UK and Australia. Or you may find out that things that you’re used to are banned in another country, In Singapore, for example, the sale of chewing gum is illegal and Singaporeans take this law very seriously. So always remember that culture shock is not a bad experience, but the beginning of an exciting learning journey to cultural diversity.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 2

Work in groups. Discuss the questions.

What kind of culture shock do you think foreigners may experience in Viet Nam?

What will you do to help them overcome it?

Gợi ý đáp án

I think foreigners in Vietnam may experience culture shock due to differences in customs, language, and social norms. Some potential sources of culture shock could include:

Social etiquette: Traditional Vietnamese social customs and etiquette may differ from those in Western cultures. For instance, avoid wearing tight-fitting, overly short attire when going to sacred locations.

– Traffic and urban environment: The traffic in Vietnamese cities can be overwhelming for newcomers. The fast-paced urban environment may contrast with more relaxed atmospheres in some Western countries.

Tham khảo thêm:   Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Halogen Bài tập Hóa học lớp 10

To help foreigners overcome culture shock in Vietnam, I think a tour guide should provide newcomers with orientation sessions that cover basic language phrases, cultural norms, and social etiquette to help them adapt more quickly.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 2: Communication and culture/Clil Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 28, 29 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *