Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 2: 2E Word Skills Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 29 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 2: 2E Word Skills giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 29 sách Chân trời sáng tạo bài Problems trước khi đến lớp.

Soạn Unit 2 Lớp 12: 2E Word Skills được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 29. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 2: 2E Word Skills trang 29 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

I can use preposition + noun phrases.

My best friend’s started hanging out with people who are two or three years older than we are. I didn’t mind at first, but now he’s going to a concert with them after he’d said he’d go with me. He can’t have forgotten – in fact, I’m sure he’s done it on purpose. He hasn’t got anything in common with them and he’s recently been going to places where he’s under age. Of course I don’t want him to get in trouble, but I just don’t know what to do. MARCO

Tham khảo thêm:   Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Khoa học 5 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tập huấn sách giáo khoa lớp 5 năm 2024 - 2025

Bài 2

Read the Learn this! box. Find the nouns below in exercise 1. Which prepositions go before them?

(Đọc phần Learn this! Tìm những danh từ dưới đây trong bài tập 1. Những giới từ nào đứng trước chúng?)

Gợi ý đáp án

under age: chưa đủ tuổi

in common: điểm chung

of course: chắc chắn

in fact: thực ra

at first: đầu tiên

on purpose: có mục đích

in trouble: gặp khó khắn

Bài 3

Complete the phrases with the correct prepositions.

(Hoàn thành các cụm từ với giới từ đúng.)

1 Your friend’s clearly ____ the wrong; I’d be very angry!

2 It sounds like he’s ____ a lot of pressure and needs help.

3 ____ the one hand, he’s behaved badly, but ____ the other hand, he’s still your best friend.

4 If I were you, I wouldn’t contact him ____ the time being

5 I’m sure he upset you ____ accident, so you should forgive him.

Gợi ý đáp án

1. in 2. under 3. on – on 4. for 5. by

Bài 4

Complete the responses to Marco’s problem with nouns from exercise 2 and the Learn this! box.

(Hoàn thành câu trả lời cho vấn đề của Marco bằng các danh từ trong bài tập 2 và phần Learn this!)

It’s definitely not you that’s at talk to him about it at 1 ______ but I think you should talk to him about it at 2 ______ and find out what’s going on.

Don’t do anything you might regret. There’s a lot at 3 ______ and you risk losing his friendship for 4 ______

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục trường THCS, THPT Kế hoạch tự đánh giá theo thông tư 18

1 first

2 once

3 stake

4 good.

Bài 5

SPEAKING Work in pairs. Which comments and advice from exercises 3 and 4 do you agree with most? Why? What other advice would you give Marco?

(Làm việc theo cặp. Bạn đồng ý với nhận xét và lời khuyên nào nhất từ bài tập 3 và 4? Tại sao? Bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào khác cho Marco?)

Gợi ý đáp án

* Comment: “It sounds like he’s under a lot of pressure and needs help.”

I agree because Marco’s friend’s behavior suggests he might be struggling with something, leading him to make questionable choices.

* Advice: “I’m sure he upset you by accident, so you should forgive him.”

I partially agree because it’s essential to consider that Marco’s friend might not have intentionally hurt him. Forgiveness can be beneficial, but it’s also crucial to address the underlying issues.

* I think Marco should seek guidance from a trusted adult or counselor if he feels overwhelmed or unsure about how to handle the situation and set boundaries for himself regarding what behavior he finds acceptable in their friendship.

in the end 1 after a long period of time or series of events: He tried various jobs and in the end became an accountant.2 after everything has been considered: You can try your best to impress interviewers, but in the end it’s often just a question of luck.

time /taim/ [U, C] the time when sth happens or when sth should happen: By the time you get there the meeting will be over The train arrived right on time(= at exactly the correct time).

IDM in time (for sth/to do sth) not late; with enough time to be able to do sth. The ambulance got there just in time to save sb life).

Bài 6

DICTIONARY WORK Read the dictionary entries. Then choose the correct words to complete the phrases with end and time.

(Đọc các mục từ điển. Sau đó chọn những từ đúng để hoàn thành các cụm từ với end và time.)

Last night, I waited for Matt, but he was late – again! So 1 by the / in time we got to the concert, it had already started. 2 At the / In time, I was so angry-I don’t know why he can’t be 3 on / by the time for once! I tried discussing it with him, but 4 in / at the end I gave up. 5 In / By the end of the evening, we weren’t speaking. I don’t know how things will turn out, but I hope that 6 on / in time we’ll be friends again.

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Điều dang dở ngọt ngào nhất

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 7

SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. Give reasons for your answers.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi. Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.)

1 Do you think magazines and websites offer good advice to people who write in with their problems?

2 If you had a problem, would you seek advice on a forum?

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 2: 2E Word Skills Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 29 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *