Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 2: 2C Listening Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 27 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 2: 2C Listening giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 27 sách Chân trời sáng tạo bài Problems trước khi đến lớp.

Soạn Unit 2 Lớp 12: 2C Listening được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 27. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 2: 2C Listening trang 27 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

1 SPEAKING Work in pairs. Discuss how you would feel and what you would do in these situations.

1 You have just ridden your bike into another cyclist who pulled out into the road in front of you without looking.

2 You have just said something negative about a friend without realising the friend was right behind you.

Gợi ý đáp án

1 You have just ridden your bike into another cyclist who pulled out into the road in front of you without looking.

Tham khảo thêm:   Quyết định số 972/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

– Trả lời: If you’ve just collided with another cyclist who pulled out into the road without looking, you might feel angry and concerned. Check for injuries, apologize, exchange contact information, and strive to prevent similar accidents in the future by staying vigilant and following traffic rules.

2 You have just said something negative about a friend without realising the friend was right behind you.

– Trả lời: If you’ve just made negative remarks about a friend without realizing they were nearby, you might feel embarrassed and regretful. Apologize immediately, take responsibility, and aim to be more mindful and considerate of others’ feelings in the future.

Bài 2

Read the text. Which pieces of advice could be useful to each situation in exercise 1? Why? Which do you think is the best piece of advice?

Gợi ý đáp án

– Advice 1 and 2 could be useful in situation in exercise 1.

– For the situation described in exercise 1, I believe the best piece of advice is “Remember to breathe”. This advice is crucial in helping you maintain composure and make rational decisions in stressful situations. Deep breathing can quickly alleviate feelings of panic and anxiety, allowing you to respond calmly and effectively to the crisis at hand.

Bài 3

Read the Listening Strategy. Then listen to five dialogues. Which words are emphasised in each? Which reason (1-3) is it?

(Đọc Chiến lược nghe. Sau đó nghe năm đoạn hội thoại. Những từ nào được nhấn mạnh trong mỗi từ? Lý do nào (1-3) là?)

Bài 4

Look at the lines of dialogues. Decide where the emphasis should go and why.

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Freaky Squad

(Nhìn vào các dòng đối thoại. Quyết định nên nhấn mạnh vào đâu và tại sao.)

1 Do you want to call the police or the fire brigade?

2 A: Do you live at number 7 Duncan Drive?

B: No, I live at number 11.

3 Are those the burglar’s fingerprints or mine?

4 I can’t find my ring. It’s a diamond ring, and it’s very expensive.

5 A: You say you left the house at quarter to eight?

B: No, it was quarter past eight.

6 I saw a van outside. A blue van. A dark blue van.

Gợi ý đáp án

1 Do you want to call the police or the firebrigade?

2 A: Do you live at number 7 Duncan Drive?

B: No, I live at number 11.

3 Are those the burglar’s fingerprints or mine?

4 I can’t find my ring. It’s a diamond ring, and it’s very expensive.

5 A: You say you left the house at quarter to eight?

B: No, it was quarter past eight.

6 I saw a van outside. A blue van. A darkblue van.

Bài 5

Listen and check. Practise the sentences in pairs.

(Nghe và kiểm tra. Luyện tập các câu theo cặp.)

Bài 6

Listen to a dialogue between two friends. Choose the correct answers (a-d).

(Hãy nghe đoạn hội thoại giữa hai người bạn. Chọn câu trả lời đúng (a-d).)

1 George doesn’t believe that

a Gemma is telling the truth.

b Gemma saw Sarah stealing from Alex.

c Gemma didn’t say anything

d Sarah has done anything wrong.

2 Gemma believes that

a she saw Sarah take Sam’s lunch money.

b she has enough evidence against Sarah.

c Sarah took something out of Gemma’s schoolbag

Tham khảo thêm:   Công văn 519/CĐ-BGDĐT Tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương

d something is troubling Sarah.

3 George agrees that

a Sarah isn’t behaving as she normally does.

b they ought to mention their suspicions to an adult.

c Gemma should speak to Alex first.

d Gemma should speak to Sarah alone.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 7

SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

1 Are you good at keeping calm in a crisis? Give reasons for your answer.

2 What would you have done if you had been in Gemma’s situation in the classroom?

3 Do you think that George and Gemma decided to do the right thing?

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 2: 2C Listening Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 27 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *