Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 10: Language Soạn Anh 12 trang 60 – Tập 2 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải bài tập Language Unit 10 lớp 12 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần Vocabulary, Pronunciation, Grammar để chuẩn bị bài Lifelong learning – Học tập suốt đời trước khi đến lớp.

Language tiếng Anh lớp 12 Unit 10 được biên soạn với nội dung bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới trang 60, 61. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, để học tốt Tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn tiếng Anh 12 Language Unit 10, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Vocabulary

Câu 1

Work in pairs. Match the characteristics of lifelong learning (1-5) with their example actions (a-e). (Làm việc theo cặp. Khớp đặc điểm của học tập suốt đời (1-5) với ví dụ những hành động của chúng (a-e).)

1. c 2. d 3. b 4. e 5. a

Câu 2

Complete the sentences with the right form of the words and phrases in the box. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của các từ và cụm từ trong hộp.)

1. self-motivation 2. lifelong learner; voluntarily 3. self-directed 4. learning styles
Tham khảo thêm:   Tiếng Anh 8 Unit 1: Project Soạn Anh 8 Kết nối tri thức trang 17

Pronunciation

Câu 1

Listen and mark the rising or falling intonation on the questions. (Lắng nghe và đánh dấu ngữ điệu tăng hoặc giảm trên các câu hỏi)

1. A: Are teachers an important factor in students’ lifelong learning?

B: Absolutely. They teach students how to learn

2. A: What is the most important requirement for this course?

B: Self-motivation!

3. A: Would a secondary school graduate become a better lifelong learner than a unive graduate?

B: I think it depends on the person’s motivation.

4. A: Did you email your report to me?

B: I’m afraid not. There’s something wrong with my laptop. I’ll send it tonight.

5.A: How do I encourage my students to devetoc lifelong learning?

B: Well, just show them that learning can be fun

Câu 2

Work in pairs. Practise reading the short conversations in 1 (Làm việc theo cặp. Luyện tập đọc đoạn hội thoại ngắn trong 1.)

Grammar

Câu 1

Ben is recently out of work. He is thinking about what he did or did not do in his previous job. Match the if-clauses with the results.Then write conditionals using appropriate verb forms. (Ben gần đây không có việc làm. Anh đang nghĩ về những gì mình đã hoặc đã không làm trong công việc trước đây của mình. Khớp mệnh đề if với kết quả. Sau đó viết các câu điều kiện sử dụng các hình thức động từ thích hợp)

1-d 2-a 3-b 4-e 5-c

Câu 2

Ben is now thinking about what he did not do in his previous job and his current situation. Write mixed conditionals, putting the verbs in brackets in the correct form. (Ben đang suy nghĩ về những gì mình đã không làm trong công việc trước đây của mình và tình hình hiện tại của mình. Viết các câu điều kiện hỗn hợp, đưa các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

Tham khảo thêm:   Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 có bảng ma trận đề thi
1. had shared, would have 2. had gained, would be 3. had been able, would have
4. had learnt, would not need 5. had been, would be

Câu 3

Put the verbs in brackets in the correct form. (Đặt động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. had learnt, would be 2. had known, would have had 3. had continued, would have found
4. had continued, would have kept 5. had done, might/may have slowed

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 10: Language Soạn Anh 12 trang 60 – Tập 2 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *