Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 2: Reading Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 23, 24, 25 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Reading Unit 2 lớp 12 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 23, 24, 25 bài A multicultural world được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 2 Reading được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Reading Unit 2 lớp 12 Global success, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Globalisation and cultural diversity

(Sự toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa)

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

1. What is globalisation?

2. How does globalisation affect local cultures?

Gợi ý đáp án

1. Globalization is the interconnectedness of countries and cultures through global trade, communication, and technology.

2. Globalization has had a beneficial and detrimental impact on local cultures. It has provided chances for cultural interaction, revival, and economic development. However, it has resulted in economic disparities and threats to local businesses and identities.

Tham khảo thêm:   Tiếng Anh lớp 3 Review 1 Review 1 trang 28 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Bài 2

Read the article and match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings.

(Đọc bài viết và nối mỗi phần (A-C) với một tiêu đề (1-5). Có HAI tiêu đề dư.)

The effects of globalisation on cultural diversity

As a result of globalisation, the world is becoming more and more connected. This has changed people’s way of life, beliefs, art and customs, or their culture, in many respects. Although people’s experiences around the world have become very similar, globalisation has also encouraged cultural diversity. Below are some examples.

A. _________

Fast food chains and international restaurants have become popular, offering a wide range of dishes and more food choices to local people. For example, here in Viet Nam, we can enjoy Italian pizza or Japanese sushi, in addition to our traditional food. Moreover, some international dishes use local ingredients, which make them unique and more suitable to local tastes. On the other hand, Vietnamese specialties, such as pho and banh mi, are also gaining popularity worldwide.

B. _________

Thanks to globalisation, people can quickly discover new music from all over the world. People nowadays enjoy listening to music from different countries and cultures, and in different languages. For example, American teens are captivated by K-pop music and dance. There are also many music festivals around the globe that bring artists and music fans together. In today’s connected world, it is very common for musicians across the world to work on music projects and share ideas together.

C. _________

Tham khảo thêm:   Nghị định 116/2020/NĐ-CP Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

Globalisation has also impacted fashion by opening it up to a variety of styles and influences from around the world. Cross-cultural styles that blend both traditional and modern elements are on the rise. This presents opportunities for fashion designers to be creative and reflect the cultural richness of the world. It is now easier for people to keep up with fashion trends from different cultures and regions, and express their identities in new and exciting ways.

In conclusion, globalisation has helped strengthen cultural diversity in the world and made people appreciate different cultures and lifestyles.

Gợi ý đáp án

A. 3

B. 4

C. 2

Bài 3

Read the article again and choose the correct answer A, B, or C.

(Đọc lại bài viết và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Gợi ý đáp án

1. C

2. B

3. A

4. B

5. A

Bài 4

Work in groups. Discuss the following question.

What are some other effects of globalisation on cultural diversity? Give some examples in the context of Viet Nam.

Gợi ý đáp án

In the context of Vietnam, the effects of globalisation on cultural diversity are evident in various aspects.

Language Influence:

Globalisation has influenced language use, with the prevalence of English as a global language impacting communication in Vietnam. While Vietnamese remains the primary language, the integration of English words and phrases into daily conversations reflects the influence of global communication trends.

Tourism and Cultural Exchange:

Increased globalisation has led to a rise in tourism, bringing people from different parts of the world to Vietnam. This cultural exchange provides opportunities for locals to interact with visitors, share traditions, and learn about diverse perspectives. Conversely, Vietnamese culture has become a global attraction, as evidenced by the international popularity of Vietnamese cuisine, traditional art forms, and festivals.

Tham khảo thêm:   Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề 35 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh có đáp án

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 2: Reading Soạn Anh 12 Kết nối tri thức trang 23, 24, 25 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *