Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 1: 1H Writing Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 21 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 1: 1H Writing giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 21 sách Chân trời sáng tạo bài Relationships trước khi đến lớp.

Soạn Unit 1 Lớp 12 1H Writing được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 21. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 1: 1H Writing trang 21 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions below.

1 Who are the people you are closest to?

2 What qualities do you look for in a friend?

Gợi ý đáp án

A:Who are the people you are closest to?

B: Personally, my closest relationships revolve around my family and a few long-time friends. These individuals provide unwavering support, understanding, and a sense of belonging in my life.

A: What qualities do you look for in a friend?

B: In a friend, I highly value qualities like trustworthiness, a good sense of humor, and shared interests. Trust is the foundation, humor adds joy to the relationship, and shared interests create meaningful connections.

Tham khảo thêm:   Choo-Choo Charles: Danh sách nhân vật trong game

Bài 2

Read the task and the essay. In which paragraphs does the writer cover each element of the task?

(Đọc bài tập và bài luận. Trong đoạn văn nào người viết đề cập đến từng yếu tố của nhiệm vụ?)

It is sometimes claimed that ‘opposites attract’ when it comes to friendship. Write an essay in which you give your own opinion of this view taking into consideration personality and appearance.

It is sometimes claimed that opposites attract when it comes to friendship. On the whole, I don’t agree with that opinion. I think people choose like-minded friends. That extends to physical appearance – if you have similar tastes, you may appreciate similar clothes and hairstyles. Personally, I think that you may be long-term friends with someone who is on the same wavelength as you. I think opposites do attract, but those different qualities that attracted you at first can annoy you later!

My closest friend, Helen, is quite similar to me. Having said that, we do not have everything in common- in fact, the differences keep our friendship interesting. However, we share broad interests and personalities, so we can spend a lot of time together. It’s in the details that we differ. For example, we love sports but support different teams. And although we’re both sociable, Helen is more outgoing than me.

When it comes to appearance, a similar appearance can lead to attraction. Helen and I share style. We enjoy shopping and swapping clothes. These activities wouldn’t work if we had different interests.

So, in my view, although you may be attracted to a friend who is completely opposite to you, the best kind of friend is one that you have enough in common with, so that your friendship lasts a long time.

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn cài đặt và chơi Gun Love trên điện thoại

Gợi ý đáp án

In paragraphs 2 and 4, the writer covers each element of the task.

Bài 3

Read the Learn this! box and the Writing Strategy. Then underline an example of each of the structures below in the essay.

(Đọc phần Learn this! và Chiến lược Viết. Sau đó gạch dưới một ví dụ về mỗi cấu trúc dưới đây trong bài luận.)

1 Contrasting clauses with but and although

2 An example of another linker

3 A passive form

4 An example of preparatory it

Gợi ý đáp án

1 Contrasting clauses with but and although

2 An example of another linker

Thông tin:However, we share broad interests and personalities, so we can spend a lot of time together.”

3 A passive form

Thông tin: “So, in my view, although you may be attracted to a friend who is completely opposite to you, the best kind of friend is one that you have enough in common with”

4 An example of preparatory it

Thông tin:It’s in the details that we differ.”

Bài 4

Rewrite the sentences using a structure from the Learn this! box. Start with the words in brackets.

(Viết lại các câu sử dụng cấu trúc trong phần Learn this! Bắt đầu bằng từ trong ngoặc.)

Gợi ý đáp án

1. Although online conversations are quick and easy, they are often superficial.

2. It is the non-verbal aspects of conversations that are really important.

3 It is believed by a lot of people that you only need a few close friends.

4 Even if people are busy, they can still keep in touch using social media.

Tham khảo thêm:   Hướng dẫn nạp thẻ game Cửu Âm 3D

Bài 5

Read the task. Then make notes under headings (A–C) below. Include ideas from exercise 4 and your own opinions.

(Đọc nhiệm vụ. Sau đó ghi chú dưới các tiêu đề (A–C) bên dưới. Bao gồm các ý tưởng từ bài tập 4 và ý kiến của riêng bạn.)

It is sometimes said that social media friends are not real friends. Give your own opinion of this view, commenting on the best and worst aspects of online friendships and how face-to-face interactions are different.

A Online friendships: benefits

B Online friendships: possible problems

C Face-to-face relationships: unique features

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 6

Write your essay (180-200 words) using your notes in exercise 5.

(Viết bài luận của bạn (180-200 từ) sử dụng ghi chú của bạn trong bài tập 5.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 1: 1H Writing Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 21 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *