Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 12 Unit 1: 1B Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 14 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Tiếng Anh 12 Unit 1: 1B Grammar giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 14 sách Chân trời sáng tạo bài Relationships trước khi đến lớp.

Soạn Grammar Unit 1 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 12 trang 14. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 12 Unit 1: 1B Grammar trang 14 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

Read the text. Which is the best piece of advice, in your opinion? Do you disagree with any of the advice?

(Đọc văn bản. Theo bạn, lời khuyên nào là tốt nhất? Bạn có không đồng ý với bất kỳ lời khuyên nào không?)

How to talk to teens-a parents’ guide

Wouldn’t it be great if parents and their teenagers got on all the time? Post your best advice for parents below.

Be calm and reasonable and treat me like an adult. Under no circumstances should you speak to me as if I’m still a small child. THAI AN, HA NOI

Not only should you avoid speaking down to me, you should also notice when I do things that are good! PETE, DEVON

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về ý nghĩa của tính tập trung trong cuộc sống Viết đoạn văn ngắn về sự tập trung

Surely, part of being a teenager is being allowed to make mistakes. So it’s not a good idea to tell me off every time I get something wrong! ARI, SEOUL

If you’re worried about me, just talk to me – calmly! On no account should you get angry. I’m not likely to want to confide in you if you’re shouting! TOM, LONDON

Rarely do teens and their parents agree all the time, but you can still get on well even if you don’t always see eye to eye. The best advice to parents? Try not to argue! You may regret not being patient!

Gợi ý đáp án

– In my opinion, the best piece of advice among the given suggestions is to “be calm and reasonable and treat me like an adult.” This advice emphasizes the importance of respecting teenagers and acknowledging their growing independence. Treating them with respect can foster better communication and understanding between parents and teens.

– I don’t necessarily disagree with any of the advice provided, as they all highlight essential aspects of communication with teenagers.

Bài 2

Read the Learn this! box. Which negative adverbials can you find in exercise 1?

(Đọc phần khung Learn this! Bạn có thể tìm thấy những trạng từ phủ định nào trong bài tập 1?)

Gợi ý đáp án

– Các trạng từ phủ định trong bài:

+ Under no circumstances (Không bao giờ)

+ Not only should you avoid (Không những bạn nên tránh)

+ So it’s not a good idea (Vì thế đó không phải là ý kiến hay)

+ On no account (Không có tình huống nào)

Bài 3

Write the sentences with the correct form of the words in brackets.

Tham khảo thêm:   Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

(Viết câu với dạng đúng của từ trong ngoặc.)

1 No sooner (we / eat) dinner than he got up and left.

2 Only once (I / break) a promise in my whole life.

3 At no time (anyone / explain) what had happened.

4 Never before (she / meet) a more disagreeable man.

5 In no way (he / trust) you in the future after all your lies.

Gợi ý đáp án

1 No sooner had we eaten dinner than he got up and left.

2 Only once have I broken a promise in my whole life.

3 At no time did anyone explain what had happened.

4 Never before had she met a more disagreeable man.

5 In no way will he trust you in the future after all your lies.

Bài 4

Rewrite the sentences using inversion.

1 We’ve never faced such a serious problem.

Never have we faced such a serious problem.

2 We couldn’t find a coffee shop open anywhere.

3 I had hardly woken up when my mobile rang.

4 They weren’t aware of the danger at any time.

5 There won’t be any more festivals until next year.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 5

Read the Learn this! box. Find examples of negative questions and negative infinitives and -ing forms in exercise 1.

(Đọc phần Learn this! Tìm ví dụ về câu hỏi phủ định, nguyên thể phủ định và dạng -ing trong bài tập 1.)

Gợi ý đáp án

– Wouldn’t it be great if parents and their teenagers got on all the time?

– Try not to argue!

Bài 6

Write the words in the correct order to make sentences.

(Viết các từ theo thứ tự đúng để tạo thành câu.)

1 to / not / I’ll / late / tomorrow / be / try

Tham khảo thêm:   Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Hưng Yên năm học 2017 - 2018 Đề thi vào lớp 10 môn Văn 2017

2 be / the / shouldn’t / test / for / Aidan / studying/?

3 honest / not / with / I / being / him / resent / me

4 not / upset / was / Kat / invited / be / to

5 about / should / you / argue / try / to / not / it

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 7

USE OF ENGLISH Rewrite the sentences beginning with the words in brackets. Do not change the meaning.

(Viết lại câu bắt đầu bằng từ trong ngoặc. Đừng thay đổi ý nghĩa.)

1 He doesn’t often go out during the week. (Rarely)

2 He wasn’t to blame. (In no way)

3 Don’t worry about the future. (Try)

4 Luckily she didn’t hurt herself badly. (She was)

5 They won’t decide until they know the facts. (Only when)

6 I’m sure we’ve been here before. (Haven’t)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Bài 8

SPEAKING Work in pairs. Think of different ways to complete the sentences below. Compare your sentences with another pair’s.

(Làm việc theo cặp. Hãy nghĩ ra những cách khác nhau để hoàn thành các câu dưới đây. So sánh câu của bạn với câu của cặp khác.)

1 Under no circumstances should…

2 At no time have I ever …

3 Only once have I …

4 It’s so important not to…

Gợi ý đáp án

1 Under no circumstances should you neglect your responsibilities.

2 At no time have I ever encountered such a challenging situation.

3 Only once have I tasted a dish so delicious.

4 It’s so important not to underestimate the power of effective communication.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 12 Unit 1: 1B Grammar Soạn Anh 12 Chân trời sáng tạo trang 14 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *