Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 11 Unit 9: Looking Back Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 108 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 9 Looking Back giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 108 để chuẩn bị bài Social issues trước khi đến lớp.

Soạn Looking Back Unit 9 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 11. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 11 theo chương trình mới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 9 Lớp 11: Looking Back trang 108 – Global Success, mời các bạn cùng theo dõi.

Mục Lục Bài Viết

Pronunciation

Mark the intonation in these questions, using rising intonation or falling intonation. Listen and check. Then practise saying them.

(Đánh dấu ngữ điệu trong những câu hỏi này, sử dụng tăng ngữ điệu hoặc giảm ngữ điệu. Nghe và kiểm tra. Sau đó thực hành nói chúng.)

Gợi ý đáp án

1. Should we report bullying to teachers or speak to our parents first?

(Chúng ta nên báo cáo hành vi bắt nạt với giáo viên hay nói chuyện với cha mẹ trước?)

2. Is this social awareness campaign about poverty or crime?

Tham khảo thêm:   Văn bản Uy-lít-xơ trở về Khúc ca thứ XXIII, Sử thi Ô-đi-xê

(Đây có phải là chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội về nghèo đói hay tội phạm không?)

3. Have you ever experienced any physical, verbal, or social bullying?

(Bạn đã bao giờ bị bắt nạt về thể chất, lời nói hoặc xã hội chưa?)

4. Do you worry about peer pressure, body shaming , or bullying?

(Bạn có lo lắng về áp lực của bạn bè, sự xấu hổ về cơ thể hoặc bắt nạt không?)

Vocabulary

Solve the crossword. Use the words you have learned in this unit.

(Giải ô chữ. Sử dụng những từ bạn đã học trong phần này.)

ACROSS

2. The local police are running an awareness ___________ to reduce crime in the area.

3. Teens who are regularly bullied suffer from ___________.

4. ___________ video games can lead to feelings of anger and hate.

DOWN

1. Building self – ____________ is important for preventing and dealing with bullying.

Gợi ý đáp án

1 – confidence

2 – campaign

3 – depression

4 – violent

Grammar

Choose the correct answer to complete each sentence below.

(Chọn đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu dưới đây.)

1. We started a campaign against bullying in our school. (However / In addition), we organised classes for teens to try new things and become more confident.

2. Sharing someone’s personal information online is ilegal. (Therefore / Moreover), you should be very careful about what you post online.

3. (Because / Because of) our health campaign was successful, more teenagers now eat healthy food and exercise regularly.

Tham khảo thêm:   Thông tư 76/2021/TT-BTC Hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

4. (Although / In spite of) all our efforts, we were not able to solve the problem.

Gợi ý đáp án

1 – In addition

2 – Therefore

3 – Because

4 – In spite of

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 11 Unit 9: Looking Back Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 108 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *