Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 11 Review 4: Skills Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 121, 122, 123 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Tiếng Anh 11 Review 4: Skills Global Success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để biết cách giải các câu hỏi trang 121, 122, 123.

Giải Review 4: Skills Tiếng Anh 11 trang 121, 122, 123 được trình bày cẩn thận, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ kiến thức theo bài. Qua đó các bạn hiểu sâu sắc nhất những nội dung kiến thức quan trọng và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Bên cạnh đó các bạn xem thêm nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Tiếng Anh 11 Global Success. Ngoài ra các bạn xem thêm File nghe tiếng Anh 11 Global Success.

Listening

Bài 1

Body shaming (Mặc cảm về ngoại hình)

Listen to a talk show. Put the main points in the order they are mentioned. There is ONE extra choice.

(Nghe một chương trình trò chuyện. Đặt các điểm chính theo thứ tự chúng được đề cập. Có thêm MỘT sự lựa chọn.)

A. Definition of body shaming

(Định nghĩa về miệt thị ngoại hình)

B. The effects of body shaming

(Ảnh hưởng của miệt thị ngoại hình)

C. The solutions to body shaming

(Các giải pháp cho sự miệt thị ngoại hình)

D. The reasons why body shaming has become more common today

(Những lý do khiến hành động miệt thị ngoại hình ngày nay trở nên phổ biến hơn)

Gợi ý đáp án

1. A

2. D

3. B

Bài 2

Listen to the talk show again. Choose the correct answers A, B, or C.

(Nghe lại chương trình trò chuyện. Chọn các câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Gợi ý đáp án

1. A

2. C

3. A

4. B

Speaking

Dealing with body shaming

(Đối mặt với mặc cảm về ngoại hình)

Bài 1

Work in pairs. Which of the ways below do you think is the best way to deal with body shaming? Give your reasons.

Tham khảo thêm:   Lời bài hát OST Lật mặt 3: Ba chàng khuyết

(Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ cách nào dưới đây là cách tốt nhất để đối phó với miệt thị ngoại hình? Đưa ra lý do của bạn.)

Gợi ý đáp án

The best way to deal with body shaming is earning to be confident:

Developing confidence can be an effective way to deal with body shaming. It can help you build resilience against negative comments and enable you to accept and love yourself regardless of what others say. However, building confidence is not always easy, and it can be a process that takes time and effort.

Bài 2

Work in groups. Read the situationsbelow and think of some possibleresponses. Provide reasons for eachanswer. Report to the class and votefor the best response.

(Làm việc theo nhóm. Đọc các tình huống dưới đây và nghĩ về một số phản hồi có thể. Cung cấp lý do cho mỗi câu trả lời. Báo cáo trước lớp và bình chọn câu trả lời hay nhất.)

Gợi ý đáp án

1. I will refuse to join them in making jokes about the classmate because being short is not his/ her mistake. Because it is not good to make fun of a person’s height. I will ask them to put themselves into my classmate’s shoes so that they can understand his/ her feelings.

2. I will tell my friend that this is a talent show not a beauty show. She can completely win the show if she really has talents. I will advise my friend not to judge a book by its cover.

3. I won’t accept the invitation and chat in person with my friend to ask him to delete the post because it is a completely bad idea to make jokes about their weight. I will ask him/ her to imagine how she/he feel when he/she is also be abuse like that.

Reading

Cuc Phuong National Park

(Vườn quốc gia Cúc Phương)

Bài 1

Read the article. Choose the best heading for each section. There are TWO extra headings.

(Đọc bài viết. Chọn tiêu đề tốt nhất cho mỗi phần. Có HAI tiêu đề bị thừa.)

Gợi ý đáp án

A – 2. A rich ecosystem

B – 1. A popular tourist destination

C – 3. Environmental problems

Writing

Bài 1

Protecting our national park

(Bảo về vườn quốc gia)

Work in pairs. Discuss the advert and the questions below. Add more details.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về quảng cáo và các câu hỏi bên dưới. Thêm chi tiết.

Gợi ý đáp án

An online photo album(Một album ảnh trực tuyến)

1. What is the proposal about?

(Đề xuất nói về cái gì?)

Creating an online photo album of the area on the park website

(Tạo một album ảnh trực tuyến của khu vực trên trang web của công viên)

2. What will the album include?

(Album sẽ bao gồm những gì?)

Photos of eco-friendly activities in Cuc Phuong, e.g. picking up litter, going on ecotours, planting trees

(Hình ảnh các hoạt động thân thiện với môi trường ở Cúc Phương, v.d. nhặt rác, du lịch sinh thái, trồng cây)

Photos of activities that can harm the ecosystem in Cuc Phuong, e.g. cutting down trees, littering in the forest

(Hình ảnh về các hoạt động có thể gây hại cho hệ sinh thái ở Cúc Phương, v.d. chặt cây, xả rác trong rừng)

3. Who can take photos?

(Ai có thể chụp ảnh?)

Anyone can take photos and submit them to be included in the online photo album. However, there may be certain guidelines or rules to follow regarding photo quality, appropriateness, and relevance to the theme.

(Bất cứ ai cũng có thể chụp ảnh và gửi chúng để đưa vào album ảnh trực tuyến. Tuy nhiên, có thể có một số hướng dẫn hoặc quy tắc nhất định phải tuân theo về chất lượng ảnh, mức độ phù hợp và mức độ phù hợp với chủ đề.)

4. How long will this initiative last?

(Sáng kiến này sẽ kéo dài bao lâu?)

The duration of the initiative is not specified in the proposal. It could be ongoing or have a set timeframe, depending on the Viet Nam Wildlife Conservation Committee’s decision.

(Thời hạn của sáng kiến không được chỉ định trong đề xuất. Nó có thể đang diễn ra hoặc có một khung thời gian nhất định, tùy thuộc vào quyết định của Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã Việt Nam.)

5. What are the goals and benefits?

(Mục tiêu và lợi ích là gì?)

Raising public awareness of what is good and not good for the ecosystem of Cuc Phuong.

(Nâng cao nhận thức của cộng đồng về những điều tốt và chưa tốt đối với hệ sinh thái Cúc Phương.)

By showcasing eco-friendly activities and harmful activities in the park, people will be more informed and motivated to protect the environment.

(Bằng cách trưng bày các hoạt động thân thiện với môi trường và các hoạt động có hại trong công viên, mọi người sẽ có thêm thông tin và động lực để bảo vệ môi trường.)

Additionally, having an online photo album can help promote Cuc Phuong National Park as a tourist destination, which can bring economic benefits to the area.

(Ngoài ra, việc có một album ảnh trực tuyến có thể giúp quảng bá Vườn quốc gia Cúc Phương như một điểm đến du lịch, có thể mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực.)

The winner of the competition will also have the opportunity to visit the park and experience its natural beauty firsthand, which could inspire them and others to become more involved in conservation efforts.

(Người chiến thắng trong cuộc thi cũng sẽ có cơ hội đến thăm công viên và tận mắt trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên của nó, điều này có thể truyền cảm hứng cho họ và những người khác tham gia nhiều hơn vào các nỗ lực bảo tồn.)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 11 Review 4: Skills Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 121, 122, 123 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *