Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 10 Unit 9: Lesson 1 Soạn Anh 10 i-Learn Smart World trang 74, 75, 76 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 9 Lesson 1 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 74, 75, 76 để chuẩn bị bài Travel and Tourism trước khi đến lớp.

Soạn Lesson 1 Unit 9 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK i-Learn Smart World 10. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 10. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 10 theo chương trình mới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 9 Lớp 10: Lesson 1 trang 74, 75, 76 i-Learn Smart World, mời các bạn cùng theo dõi.

Warm – up

In pairs: What was your best or worst vacation? Why? Làm việc theo cặp: Chuyến đi tốt nhất/ tệ nhất của em là khi nào? Tại sao?

Gợi ý

My vacation was to Da Nang city was my worst vacation because it was rainy and cold all day.

New words

a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat. Nối các từ với các mô tả. Nghe và lặp lại.

Tham khảo thêm:   Giáo án ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán Giáo án dạy hè 2023

Đáp án

1. b

2. d

3. e

4. a

5. f

6. c

b. In pairs: Use the words from Task a. to talk about places in your country. Làm việc theo cặp: Sử dụng từ trong bài tập a để nói về địa điểm ở đất nước em.

Gợi ý

Halong Bay was recognized as a World heritage site.

Reading

a. Read the article about visiting France. Match the paragraphs with the pictures. Đọc bài báo về chuyến thăm Pháp. Nối các đoạn văn với các hình ảnh phù hợp.

Đáp án

1. B

2. D

3. A

4. C

b. Now, read and answer the questions. Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.

Đáp án

2 – enjoy the view, eat dinner

3 – many beautiful buildings

4 – great views of the river, Leonardo da Vinci is buried here

c. In pairs: Would you like to visit France? Which of the places in the article would you like to visit most? Why? Theo cặp: Em có muốn đến thăm nước Pháp không? Bạn muốn đến thăm địa điểm nào trong bài viết nhất? Tại sao?

Gợi ý

I really want to visit France. There are many beautiful places I want to go.

Grammar

a. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

– What can we do in Paris?

– We can go to the Louvre. It’s an art museum

b. Fill in the blanks using a, an, the, or the zero article Ø. Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng mạo từ a, an, the hoặc mạo từ rỗng Ø.

Tham khảo thêm:   Toán 6 Bài tập cuối chương V - Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 6 trang 110 - Tập 1

Đáp án

1. Ø

2. the

3. Ø

4. Ø

5. an

6. the

7. the

c. Match the articles in Task b. with their uses. Write the numbers 1-7 in the blanks. Ghép các bài trong Task b. với công dụng của chúng. Viết các số từ 1-7 vào ô trống.

Đáp án

_7_ there’s only one

_2_ it was mentioned before

_4_ talking about things in general

_3_ before names of people, countries, cities, towns

_1_ talking about sports, games, meals, school subjects

_6_ saying which one we mean later in the sentence

_5_ one thing that isn’t specific

d. In pairs: Tell your partner about what you did on your last vacation. Theo cặp: Nói với đối tác của bạn về những gì em đã làm trong kỳ nghỉ trước.

Pronunciation

a. “…a…” and “…the…” often sound like /ǝ/ and /oǝ/. “… a…” và “… the…” thường phát âm giống như /ǝ/ và /oǝ/.

b. Notice the sound changes of the underlined words. Chú ý sự thay đổi âm thanh của các từ được gạch chân.

c. Listen and cross out the sentence with the wrong sound changes. Nghe và gạch bỏ câu có sự thay đổi âm thanh sai.

Đáp án

Wrong: We went to a museum.

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner. Đọc các câu có sự thay đổi âm thanh chính xác cho bạn cùng bàn của em.

Speaking

a. You’re visiting a new city and have time to visit three famous places. In pairs: Student A → P.94 File 5, Student B → P.92 File 2. Bạn đang đến thăm một thành phố mới và có thời gian để tham quan ba địa điểm nổi tiếng. Theo cặp: Học sinh A → P.94 Tập 5, Học sinh B → P.92 Tập 2.

Tham khảo thêm:   Thông tư 14/2020/TT-BYT Quy định về phân nhóm gói thầu trang thiết bị y tế

b. Choose three places to visit on your vacation. Join another pair and explain what places you’re going to visit and why. Chọn ba địa điểm để ghé thăm trong kỳ nghỉ của em. Tham gia một cặp khác và giải thích những nơi em sẽ đến và lý do.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 10 Unit 9: Lesson 1 Soạn Anh 10 i-Learn Smart World trang 74, 75, 76 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *