Bạn đang xem bài viết ✅ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán THCS Mô Đun 3 Quản trị tài chính trong trường Trung học cơ sở ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Khóa bồi dưỡng Mô đun 3 trong Chương trình GDPT 2018 dành cho giáo viên Trung học cơ sở với chủ đề “Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình”. Nhằm bồi dưỡng cho những cán bộ quản lý các trường THCS để trở thành lực lượng cốt cán, hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ đại trà.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm tài liệu tập huấn Mô đun 2. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo nội dung chi tiết mà Wikihoc.com tổng hợp trong bài viết dưới đây:

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán Module 3 THCS

1. Giới thiệu tổng quan về mô đun

Mô đun “Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” là một trong những nội dung của khóa tập huấn cho cán bộ quản lý trường trung học cơ sở để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước khóa tập huấn này, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đã được tập huấn các mô đun 01 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trường trung học cơ sở”, mô đun 02 “Quản trị nhân sự trong trường trung học cơ sở” và tiếp theo là mô đun 04 “Quản trị Cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường trung học cơ sở”.

Tài liệu được xây dựng có sự kết nối, liên thông giữa các mô đun 01, mô đun 02 và mô đun 04.

Tài liệu đề cập đến những vấn đề chính, quan trọng trong quản trị tài chính: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở; quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh; hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn; huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở.

Tài liệu được thiết kế theo phương pháp học tập kết hợp giữa học qua mạng và tập huấn trực tiếp, trong đó, có 05 ngày học qua mạng và 03 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp với tiếp cận tương tác, chú trọng hoạt động, trải nghiệm và định hướng sản phẩm.

2. Yêu cầu cần đạt của mô đun

– Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong quản trị tài chính;

– Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Tổ chức hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; lập kế hoạch tài chính; quản lý thu – chi; báo cáo tài chính; kiểm tra tài chính và công khai, minh bạch ngân sách;

– Tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường trung học cơ sở;

– Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

3. Nội dung chính

3.1. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong quản trị tài chính;

3.2. Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

3.3. Hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

3.4. Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở;

3.5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong quản trị tài chính trường trung học cơ sở.

4. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng

4.1. Kế hoạch hoạt động bồi dưỡng qua mạng (5 ngày)

1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị

2. Giới thiệu mô đun 3

Xem Video 1 giới thiệu tổng quan về Mô đun 3 và hướng dẫn về nội dung, yêu cầu học qua mạng, địa chỉ website trợ giúp học viên khi học Mô đun 3.

1. Nhiệm vụ học tập của học viên

Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị máy tính có kết nối mạng Internet, bút, vở ghi;

Nhiệm vụ 2: Xem Video và nghiên cứu tài liệu đọc, học liệu, Infographic;

Nhiệm vụ 3: Thực hiện các bài tập trong quá trình học và sau khi học đối với mỗi nội dung, làm các bài kiểm tra trắc nghiệm;

Nhiệm vụ 3: Đề xuất các ý kiến phản hồi, đánh giá về nội dung và hình thức học tập.

III. Yêu cầu cần đạt của mô đun 3

– Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở;

– Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính ở trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Phác thảo được hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

– Xây dựng được kế hoạch vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường trung học cơ sở;

– Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị tài chính trường trung học cơ sở.

B. Giai đoạn 1: Học tập, thực hành

(Thiết kế theo tiến trình: trực quan: xem video, infographic, đọc tài liệu => nhận biết – phân tích=> tự kiểm tra– đánh giá; người học sẽ phải tự học để hoàn thành chu trình học tập).

NGÀY NỘI DUNG

Ngày 1

Chủ đề 1: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở

1. Hướng dẫn chủ đề 1

* Hoạt động 1.1:Tìm hiểu khái quát về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục

a) Yêu cầu cần đạt:

– Trình bày được khái niệm cơ chế tự chủ và cơ chế tự chủ trong trường trung học cơ sở công lập;

– Trình bày được nguyên tắc và nội dung thực hiện cơ chế tự chủ trong trường THCS công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Nhiệm vụ của người học

– Xem các video “Giới thiệu tổng quan về mô đun 3”; video “Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong quản trị tài chính theo hướng tự chủ và trách nhiệm giải trình”;

– Nghiên cứu tài liệu đọc của nội dung 1: Khái quát về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục;

– Đọc Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 1.

c) Tài liệu/học liệu

– Video: Giới thiệu tổng quan về mô đun 3 và video Cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập;

– Tài liệu 1: Khái quát về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục;

– Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nội dung 1.

* Hoạt động 1.2: Tìm hiểu yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018

a) Yêu cầu cần đạt

Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường THCS trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 1: Yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018;

– Nghiên cứu Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 1.2.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu học tập 1: Yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018;

– Tài liệu mô đun 1 (Học viện Quản lý giáo dục – Chương trình ETEP, 2019, Quản trị HĐ dạy học trong trường trung học cơ sở);

– Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nội dung 1.

2. Đánh giá/phản hồi chủ đề 1

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Chủ đề 2: Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh

1. Hướng dẫn chủ đề 2

* Hoạt động 2.1:Tìm hiểu CTGDPT2018 và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tự chủ trong trường trung học cơ sở

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được một số nội dung cơ bản của CTGDPT 2018 liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ trong trường trung học cơ sở.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 2: Chương trình GDPT2018 và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tự chủ trong trường trung học cơ sở;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 2.1

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu 2: Chương trình GDPT2018 và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tự chủ trong trường trung học cơ sở;

– Video: Chương trình GDPT 2018;

– Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 2.2: Tìm hiểu Quản trị tài chính trường trung học cơ sởtheo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được khái niệm, nội dung tài chính trường trung học cơ sở;

– Trình bày được khái niệm, nội dung quản trị tài chính trường THCS;

– Trình bày được sự phân cấp trong quản trị tài chính trường THCS;

– Trình bày được khái niệm, nội dung tự chủ và trách nhiệm giải trình về tài chính trường trung học cơ sở.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 2: Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 2.2.

c) Tài liệu/học liệu

Tài liệu 2: Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm trong sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 2.3: Tìm hiểu mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính trường THCStheo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh để thực hiện CTGDPT 2018

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh để thực hiện CTGDPT 2018.

b) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu liệu 2: Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ quản trị tài chính trường trung học cơ sở để thực hiện CTGDPT 2018;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 2.3.

c) Tài liệu/học liệu

Tài liệu 2: Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/ phản hồi chủ đề 2

– Học viên phải hoàn thành 80% trở lên các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 2;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 2.

Ngày 2

Chủ đề 3: Hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn

1. Hướng dẫn chủ đề 3

Hoạt động 3.1: Kết nối kế hoạch năm học của nhà trường với kế hoạch tài chính để thực hiện Chương trình GDPT 2018

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được yêu cầu và cách thức lập kế hoạch tài chính hàng năm của trường trung học cơ sở;

– Kết nối kế hoạch năm học của nhà trường với kế hoạch tài chính để thực hiện Chương trình GDPT 2018.

b) Nhiệm vụ của người học

– Xem video Kết nối kế hoạch năm học và kế hoạch tài chính để thực hiện CTGD 2018 của trường trung học cơ sở Tây Sơn, thành phố Đà Nẵng;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 3;

– Tìm hiểu Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu học tập số 3: Lập kế hoạch tài chính hằng năm;

– Video Kết nối kế hoạch năm học và kế hoạch tài chính để thực hiện CTGDPT 2018 của Trường Trung học cơ sở Tây Sơn, thành phố Đà Nẵng.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm trong sau mỗi nội dung học tập.

Hoạt động 3.2: Tìm hiểu xây dựng và điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được yêu cầu và cách xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của trường trung học cơ sở;

– Trình bày được các nội dung cần điều chỉnh trong quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện CTGDPT 2018.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu bài giảng, tài liệu 3: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Lập kế hoạch tài chính hằng năm;

– Đọc tài liệu trường hợp nghiên cứu 1: Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường THCS ABC;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 3;

– Tìm hiểu Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Nội dung về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ); Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu học tập số 3: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Lập kế hoạch tài chính hằng năm;

– Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 (Nội dung về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ);

– Tài liệu Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường THCS ABC.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Ngày 3

Chủ đề3. (Tiếp theo)

Hoạt động 3.3:Tìm hiểu nội dung tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày các quy định cơ bản về tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao;

– Chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế trong quản lý thu – chi của trường hợp nghiên cứu.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 3: Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao;

– Đọc tài liệu trường hợp nghiên cứu 2

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 3.2

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu học tập số 3 (Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao);

– Tài liệu trường hợp nghiên cứu 2.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Hoạt động 3.4: Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao thực hiện CTGDPT 2018

a/ Yêu cầu cần đạt

Sau khi hoàn thành hoạt động 6, học viên có thể:

Vận dụng được các quy định để chỉ đạo thực hiện dự toán thu – chi ngân sách được giao đúng mục đích triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

b/ Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu các quy định cơ bản về quản lý thu – chi ngân sách của ngành giáo dục và địa phương;

– Học viên phân tích trường hợp nghiên cứu 2 (phụ lục 4) Công tác quản lý thu – chi ngân sách của trường THCS X, xác định các nội dung thu – chi phù hợp/ không phù hợp theo quy định tài chính.

c/ Tài liệu, học liệu

– Tài liệu học tập số 3: Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao (Quản lý thu – chi);

– Trường hợp nghiên cứu 2 (phụ lục 4): Công tác quản lý thu – chi ngân sách của trường THCS X;

– Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Nội dung về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ);

– Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Hoạt động 3.5: Tìm hiểu báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật

a) Yêu cầu cần đạt:

Trình bày được nguyên nhân, yêu cầu của việc chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 3: Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 3.3.

c) Tài liệu/học liệu

Tài liệu học tập số 3: Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Hoạt động 3.6:Tìm hiểu nội dung huy động, sử dụng nguồn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

a) Yêu cầu cần đạt:

Trình bày được yêu cầu, cách thức huy động, sử dụng nguồn vốn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 3: Huy động, sử dụng nguồn vốn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động;

– Nghiên cứu các văn bản có liên quan đến việc huy động, sử dụng nguồn vốn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 3.4.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu học tập số 3: Huy động, sử dụng nguồn vốn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động;

– Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu giải pháp “Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo”;

– Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/ 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

– Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

– Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

– Các văn bản hướng dẫn và quy định của các cấp quản lý chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, tài chính.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

Ngày 4

Chủ đề 3 (tiếp theo)

Hoạt động 3.7:Tìm hiểu nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và công khai tài chính

a) Yêu cầu cần đạt

Trình bày được yêu cầu, nội dung, cách thức kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính.

b) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu 3: Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và các văn bản liên quan;

– Nghiên cứu Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 3.5.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu học tập số 3: Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính;

– Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn luật ngân sách;

– Luật kế toán và Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;

– Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

– Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị kế hoạch tài chính, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

– Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Thông tư số 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị kế hoạch tài chính, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm trong sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/phản hồi chủ đề 3

– Học viên phải hoàn thành 70% trở lên các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 1;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 3.

Chủ đề 4:Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở

1. Hướng dẫn chủ đề 4

* Hoạt động 4.1. Tìm hiểu nguyên tắc, căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được các nguyên tắc của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở;

– Trình bày được các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn tình hình kinh tế – xã hội của địa phương và nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 4: Nguyên tắc của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở; căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở;

– Nghiên cứu trường hợp nghiên cứu 3 và các văn bản liên quan;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 4.1.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu học tập số 4: Nguyên tắc của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở; Căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở;

– Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính; Thông tư số 35/2011/TT-BGDDT ngày 11/8/2011 của Bộ GDĐT; Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Trường hợp nghiên cứu 3: Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường THCS Q.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 4.2: Tìm hiểu nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được các nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường THCS;

– Đề xuất được các biện pháp để tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước một cách hiệu quả.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu liệu 4: Nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ;

– Tìm hiểu các văn bản liên quan;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2019-2020 của trường THCS Y;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 4.1.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu số 4: Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ;

– Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và ĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2019-2020 của trường THCS Y.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 4.3. Tìm hiểu quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở

a) Yêu cầu cần đạt

Trình bày được quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở.

b) Nhiệm vụ của người học

– Nghiên cứu tài liệu 4: Quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở;

– Tìm hiểu các văn bản liên quan;

– Trường hợp nghiên cứu 3: Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường THCS Q;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2019-2020 của trường THCS Y;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 4.3.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu số 4: Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ;

– Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Trường hợp nghiên cứu 3: Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của trường THCS Q;

– Trường hợp nghiên cứu 4: Kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất, năm học 2019-2020 của trường THCS Y.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

* Hoạt động 4.4. Tìm hiểu trách nhiệm của các bên liên quan của nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở

a) Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được trách nhiệm của Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh và Hội đồng trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở;

– Đề xuất được các biện pháp để nâng cao trách nhiệm của Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh và Hội đồng trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở.

b) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Xem slide và nghiên cứu bài giảng, tài liệu đọc của tài liệu số 4: Trách nhiệm của các bên liên quan của nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở;

– Tìm hiểu các văn bản liên quan;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 4.4.

c) Tài liệu/học liệu

– Tài liệu số 4: Trách nhiệm của các bên liên quan của nhà trường trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở;

– Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và ĐT ngày 18/10/2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/phản hồi chủ đề 4

– Học viên phải hoàn thành 80% trở lên các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 4;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 4.

Ngày 5

Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong quản trị tài chính trường trung học cơ sở

1. Hướng dẫn chủ đề 5

Hoạt động 5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong quản trị tài chính để thực hiện chương trình GDPT 2018

a) Yêu cầu cần đạt

Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong quản trị tài chính để thực hiện chương trình giáo dục PT 2018.

b) Nhiệm vụ của người học (qua mạng)

– Nghiên cứu tài liệu 5 và khung kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp;

– Làm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học hoạt động 5.

c) Tài liệu/học liệu

Tài liệu học tập số 5: Khung kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp.

d) Giám sát/Phản hồi/ Đánh giá

Hệ thống các câu hỏi và bài trắc nghiệm sau mỗi nội dung học tập.

2. Đánh giá/phản hồi chủ đề 5

– Học viên phải hoàn thành 70% trở lên các bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề 5;

– Phản hồi ý kiến về chủ đề 5.

Tham khảo thêm:   Tất cả nhân vật trong Astral Ascent

C. Giai đoạn 3: Phản hồi, đánh giá

Bài tập cuối khoá học qua mạng:

Bài tập 1: HV trả lời 10 câu hỏi khi xem các video 1,2,3 (không đánh giá).

Bài tập 2: HV xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của trường mình theo năm học.

Bài tập 3: Làm bài tập trắc nghiệm 30 câu (thời gian 45 phút).

– Chọn đáp án đúng trong các bài tập trắc nghiệm; phải hoàn thành 70% các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được tiếp tục tham gia khoá học trực tiếp;

– Hệ thống sẽ chấm điểm tự động và thông báo kết quả đến học viên.

4.2. Kế hoạch hoạt động bồi dưỡng trực tiếp (3 ngày)

THỜI GIAN NỘI DUNG

Ngày 1

Sáng

– Khai mạc, giới thiệu tổng quan mô đun 3;

– Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường THCS;

– Thảo luận.

Chiều

– Quản trị tài chính trường THCS theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Thảo luận.

Ngày 2

Sáng

– Hoạt động quản trị tài chính trong trường THCS hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn (hoạt động 4,5);

– Thảo luận và thực hành xây dựng và điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ;

– Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

Chiều

– Hoạt động quản trị tài chính trong trường THCS hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn (tiếp theo, hoạt động 6,7,8,9);

– Thực hành kết nối kế hoạch năm học với kế hoạch tài chính nhà trường; kế hoạch giáo dục nhà trường; kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL, GV; kế hoạch phát triển CSVC, TB-CN;

– Đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm thực hành.

Ngày 3

Sáng

– Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường THCS;

– Xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị hoạt động tài chính ở trường trung học cơ sở;

– Thực hành xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị hoạt động tài chính ở trường THCS.

Chiều

– Đại diện 3 nhóm/lớp báo cáo tóm tắt sản phẩm tập huấn của 3 nội dung (Điều chỉnh Quy chế CTNB; kết nối kế hoạch năm học với kế hoạch tài chính; kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình GDPT 2018);

– Trao đổi, thảo luận về các vấn đề báo cáo viên, học viên đề xuất;

– Hướng dẫn học viên làm bài tập cuối khóa;

– Đánh giá và tổng kết khoá tập huấn.

Tham khảo thêm:   Chế độ Zombie mới trong PUBG Mobile 0.15.1 có 4 skill hỗ trợ

4.3. Khung hoạt động giảng dạy và học tập của từng nội dung khóa tập huấn

Buổi thứ nhất

Nội dung 1: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường THCS trong quản trị tài chính

Mục tiêu:

Học viên khái quát được các nguyên tắc, nội dung quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường THCS trong quản trị tài chính để thực hiện CTGDPT 2018.

…..

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán THCS Mô Đun 3!

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán THCS Mô Đun 3 Quản trị tài chính trong trường Trung học cơ sở của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *