Bạn đang xem bài viết ✅ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán THCS Mô Đun 2 Quản trị nhân sự trong trường Trung học cơ sở ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Khóa bồi dưỡng Mô đun 2 trong Chương trình GDPT 2018 dành cho giáo viên Trung học cơ sở với chủ đề “Quản trị nhân sự trong trường trung học cơ sở”. Nhằm bồi dưỡng cho những cán bộ quản lý các trường THCS để trở thành lực lượng cốt cán, hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ đại trà.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán THCS

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÔ ĐUN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Tổng quan khóa bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng với chủ đề “Quản trị nhân sự trong trường trung học cơ sở” là khóa bồi dưỡng quan trọng để triển khai thực hiện CTGDPT 2018, tiếp nối ngay sau khóa bồi dưỡng về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học cơ sở”. Khóa bồi dưỡng này được thiết kế dành cho học viên là cán bộ quản lý các trường THCS để trở thành lực lượng cốt cán hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý đại trà nhằm triển khai CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cốt lõi, quan trọng của quản trị nhân sự trong nhà trường THCS nói chung và quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018 nói riêng. Các nội dung được tiếp cận trên nền tảng lý luận về quản trị nhân sự và dựa trên các cách tiếp cận hiện đại về hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lýnhư tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp, tiếp cận theo chuẩn,… Những cách tiếp cận nói trên được chọn lọc, điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu chung của mô đun nhằm hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS thực hiện quản trị nhân sự trong nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng trực tiếp, trong đó có 05 ngày tự học online trước khi tập huấn trực tiếp, 03 ngày tập huấn theo phương thức giáp mặt nhằm tăng cường sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng hoạt động trải nghiệm và và thực hành nhằm tạo ra các sản phẩm cụ thể theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng, sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài tập này trên hệ thống học tập trực tuyến.

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Gói xôi vội

Tài liệu khóa bồi dưỡng được biên soạn dành cho hai đối tượng là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng giúp báo cáo viên và học viên sử dụng trong quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập một cách thuận tiện, hiện quả.

2. Yêu cầu cần đạt của khóa bồi dưỡng

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên:

1) Phân tích được yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS; vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS;

2) Đánh giá tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS (số lượng, cơ cấu, chất lượng, vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân);

3) Phân tích, đánh giá được kế hoạch phát triển đội ngũ của một trường THCS; Lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS (mục tiêu, hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian, người thực hiện, điều kiện thực hiện);

4) Đánh giá được công tác chỉ đạo của hiệu trưởng trong tạo động lực, hướng dẫn, giải quyết xung đột… trong trường THCS qua một số trường hợp thực tế.

5) Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường.

3. Nội dung chính

Tài liệu gồm 6 nội dung:

  • Nội dung 1: Yêu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học cơ sở nhằm thực hiện CTGDPT 2018.
  • Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học cơ sở.
  • Nội dung 3: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học cơ sở.
  • Nội dung 4: Tạo động lực làm việc, phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong nhà trường; quản lý, giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong nhà trường.
  • Nội dung 5: Giám sát, đánh giá hoạt động của đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học cơ sở.
  • Nội dung 6: Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường trung học cơ sở.
Tham khảo thêm:   Roblox: Tổng hợp giftcode và cách nhập code Mining Simulator

4. Tổ chức hoạt động học tập (bồi dưỡng trực tiếp)

Nội dung 1: Yêu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học cơ sở nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên:

– Phân tích được yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý trường THCS theo Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT nhằm thực hiện CTGDPT 2018.

– Phân tích được vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường THCS đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm về yêu cầu CTGDPT 2018 và vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường THCS

90 phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiêm vụ 1: Thảo luận cặp đôi về yêu cầu dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018.

– Đặt các câu hỏi và cùng trao đổi về các yêu cầu của CTGDPT 2018 mà cá nhân còn chưa rõ trong quá trình học trực tuyến.

– Thảo luận chung về yêu cầu dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Những điểm điểm mới của các môn học (tên môn học/hoạt động giáo dục, số tiết), yêu cầu đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo CTGDPT 2018.

2. Yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL để thực hiện dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018 của trường THCS là gì?

3. Hiệu trưởng trường THCS cần thực hiện nhiệm vụ gì để phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018?

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả.

– Trình bày kết quả thảo luận trên giấy A0/máy tính.

– Cử đại diện nhóm báo cáo về kết quả thảo luận của nhóm, các nhóm khác nhận xét, trao đổi.

30 phút

30 phút

30 phút

Tài liệu, học liệu (bài đọc, đoạn trích, video, mục… trang…)

Tài liệu học tập Nội dung 1 mục 1.1. và mục 1.2.

Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên.

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học cơ sở

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên:

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Yêu em từ bé

– Đánh giá đúng tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS để thực hiện CTGDPT 2018 trên các phương diện số lượng, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ.

– Phân tích được thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL của trường THCS, xác định được các vấn đề cần ưu tiên giải quyết và xác định được các bên có liên quan để giải quyết được các vấn đề đó.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về đánh giá thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL, trường THCS theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018

180

phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiệm vụ 1.Thảo luận toàn lớpvề nghiên cứu trường hợp01 – Trường THCS A(Video về thực trạng đội ngũ GV của trường THCS A)

– Xem Video giới thiệu đội ngũ GV, NV, CBQL của trường THCS A.

– Chỉ ra điểm mạnh, yếu về đội ngũ GV, NV của 2 nhà trường theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Làm việc nhóm để hoàn thành các công việc sau đây:

– Lựa chọn trường THCS của 1 học viên trong nhóm phân tích số lượng GV của nhà trường theo môn học/hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018 (đủ/thiếu/thừa) (Bảng 2.1)

– Phân tích năng lực nghề nghiệp của GV để thực hiện CT GDPT 2018 trong 1 nhà trường (GV tốt có khả năng hỗ trợ đồng nghiệp/GV đạt yêu cầu/GV cần hỗ trợ) (Bảng 2.2)

– Nhận xét về số lượng và chất lượng: mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn.

– Vấn đề cần quan tâm giải quyết, nguyên nhân? (Bảng 2.4)

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả

– Trình bày kết quả lên giấy A0

– Trưng bày sản phẩm thảo luận do nhóm đã thực hiện, tham khảo các sản phẩm của các nhóm khác (kĩ thuật phòng tranh).

30 phút

60 phút

60 phút

Tài liệu, học liệu

1. Tài liệu học tập Nội dung 2.

2. Bảng 2.1 – Mục 2.4.1

3. Bảng 2.2 – Mục 2.4.1

4. Bảng 2.3 – Mục 2.4.1

5. Bảng 2.4 – Mục 2.5.1

Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên.

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán THCS Mô Đun 2!

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán THCS Mô Đun 2 Quản trị nhân sự trong trường Trung học cơ sở của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *