Bạn đang xem bài viết ✅ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

—————
Số: 59/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và
khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố
_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tại Tờ trình số 192/TTr-PCLB ngày 20 tháng 7 năm 2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 632/TTr-SNV ngày 01 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố và Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Thủ trưởng các sở – ban – ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã – thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương;
– UB Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
– Trung tâm PCLB KV miền Nam;
– TT/TU; TT/HĐND.TP;
– Thành viên UBND thành phố;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố;
– Cty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa;
– Công ty Thủy điện Trị An;
– Cty CP Thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng;
– Trung tâm Phòng tránh và GN thiên tai;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; các Đoàn thể TP;
– Thành viên BCH PCLB và TKCN TP;
– Đài Truyền hình TP, Đài TNND TP;
– Các báo: SGGP, Người lao động, Thanh niên,
Tuổi trẻ, Nhân dân, Pháp luật;
– VPUB: các PVP, các Phòng CV; TTCB;
– Lưu: VT, (CNN/Tr) MH.560

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Minh Trí

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Tham khảo thêm:   Khoa học lớp 5 Bài 9-10: Thực hành: Nói "Không!" đối với các chất gây nghiện Giải bài tập Khoa học lớp 5 trang 20

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *