Bạn đang xem bài viết ✅ Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT Đính chính Phụ lục 1 và 2 của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.
Ngày 07/10/2022, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT về việc đính chính Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Theo đó tại dòng thứ 7, mục 1. Các môn học và hoạt động giáo dục (trang 4), Phụ lục 1 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT in “Tin học và Công nghệ”. Nay bỏ cụm từ trên và sửa lại như sau: Chia dòng thứ 7 thành 2 dòng, tại mỗi dòng tương ứng với cột “Môn học và hoạt động giáo dục” ghi lần lượt: “Tin học và Công nghệ (Tin học)” và “Tin học và Công nghệ (Công nghệ)”…. Vậy sau đây là nội dung Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT, mời các bạn tải tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2904/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 2904/QĐ-BGDĐT

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC 1 VÀ PHỤ LỤC 2 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 27/2020/TT-BGDĐT NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Tham khảo thêm:   Mẫu lịch tháng 2 năm 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kĩ thuật trình bày tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT) như sau:

1. Tại dòng thứ 7, mục 1. Các môn học và hoạt động giáo dục (trang 4), Phụ lục 1 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT đã in là: “Tin học và Công nghệ”.

Tham khảo thêm:   Tập làm văn lớp 5: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em Dàn ý & 26 bài văn tả cảnh ngày mới lớp 5

Nay bỏ cụm từ “Tin học và Công nghệ” và sửa lại như sau: Chia dòng thứ 7 này thành 02 dòng, tại mỗi dòng tương ứng với cột “Môn học và hoạt động giáo dục” ghi lần lượt như sau: “Tin học và Công nghệ (Tin học)” và “Tin học và Công nghệ (Công nghệ)”.

2. Tại cột “Môn học và hoạt động giáo dục”, mẫu 4 và mẫu 7, Phụ lục 2 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT đã in cột “Tin học và Công nghệ”.

Nay sửa lại tên cột này là “Tin học và Công nghệ (Tin học)” và bổ sung cột “Tin học và Công nghệ (Công nghệ)”.

3. Tại cột “Môn học và hoạt động giáo dục”, mẫu 5 và mẫu 8, Phụ lục 2 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT đã in cột “Tin học-Công nghệ”.

Nay sửa lại tên cột này là “Tin học và Công nghệ (Tin học)” và bổ sung cột “Tin học và Công nghệ (Công nghệ)” gồm 02 cột thành phần là “Mức đạt được” và “Điểm KTĐK”

4. Tại cột “Môn học và hoạt động giáo dục”, mẫu 6 và mẫu 9, Phụ lục 2 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT đã in cột “TH-CN”.

Nay sửa lại tên cột này là “Tin học và Công nghệ (Tin học)” và bổ sung cột “Tin học và Công nghệ (Công nghệ)” gồm 02 cột thành phần là “Mức đạt được” và “Điểm KTĐK”

Điều 2. Quyết định, này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT .

Tham khảo thêm:   Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;
– UBVHGD của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội đồng quốc gia giáo dục;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT BGDĐT;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT Đính chính Phụ lục 1 và 2 của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *