Bạn đang xem bài viết ✅ Phiếu xin ý kiến dự thảo hồ sơ dự án Luật nhà giáo Phiếu góp ý dự án Luật nhà giáo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Phiếu xin ý kiến dự thảo hồ sơ dự án Luật nhà giáo giúp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều kinh nghiệm để góp ý Luật nhà giáo, sau đó nộp lên cấp trên.

Thực hiện Công văn 2272/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/5/2024 của Bộ GD&ĐT về góp ý dự thảo hồ sơ dự án Luật Nhà giáo, sở GD&ĐT triển khai tới các tổ chức, cá nhân, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiên cứu góp ý kiến về dự thảo hồ sơ dự án Luật Nhà giáo. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo mẫu phiếu dưới đây:

Mẫu phiếu xin ý kiến dự thảo hồ sơ dự án Luật nhà giáo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Mẫu 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO

A. THÔNG TIN NGƯỜI GÓP Ý

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ/đơn vị: ……………………………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

B. Ý KIẾN GÓP Ý

I. Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT NHÀ GIÁO

1. Về cấu trúc

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về các nội dung chi tiết

2.1. Nhận xét chung

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Ý kiến góp ý và đề xuất chỉnh sửa cụ thể

(Ý kiến đối với từng Chương/Điều trong dự thảo Luật Nhà giáo gửi kèm)

Chương
(1)
Khoản/Điều
(2)
Nội dung trong Dự thảo Luật Nhà giáo (3) Đề nghị sửa thành
(4)

2.3. Ý kiến khác (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

II. Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ VỀ DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO

1. Về cấu trúc

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Ý kiến góp ý và đề xuất chỉnh sửa cụ thể

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Ý kiến khác (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………., ngày …….tháng …… năm 2024

NGƯỜI GÓP Ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu xin ý kiến dự thảo hồ sơ dự án Luật nhà giáo – Mẫu 1

UBND HUYỆN ……

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.…., ngày 26 tháng 5 năm 2024

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO

A. THÔNG TIN NGƯỜI GÓP Ý

Họ và tên:………….

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……

Địa chỉ email:……

Số điện thoại:…….

B. Ý KIẾN GÓP Ý

I. Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO 2 LUẬT NHÀ GIÁO

1. Về cấu trúc:

– Cấu trúc của bản dự thảo có đủ các thành phần cơ bản sau: chương và các mục.

– Cấu trúc của từng chương gồm các điều ghi cụ thể chi tiết từng hoạt động nội dung rõ ràng.

2. Về nội dung chi tiết:

2.1. Nhận xét chung

Luật Nhà giáo định danh đầy đủ, tường minh về nhà giáo ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, trong các cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trường dự bị đại học và các cơ sở giáo dục khác. Cùng với định danh nhà giáo, Luật Nhà giáo mô tả cụ thể hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo, quy định chuẩn nhà giáo để sử dụng thống nhất, gắn với từng chức danh nhà giáo.

Tham khảo thêm:   Giáo án chuyên đề Công nghệ 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Kế hoạch bài dạy Chuyên đề học tập Công nghệ 10 (Cả năm)

2.2: Ý kiến góp ý và đề xuất chỉnh sửa cụ thể

(Ý kiến đối với từng chương/Điều trong dự thảo Luật nhà giáo gửi kèm)

Chương

(1)

Điều/khoản

(2)

Dự thảo luật nhà giáo

(3)

Đề nghị sửa thành

(4)

Chương 1: Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nhà giáo

Điều 4. Vị trí, vai trò của nhà giáo

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Điều 6. Nguyên tắc quản lý và phát triển nhà giáo

Điều 7. Chính sách của nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo

Nhất trí nội dung của chương này và các điều của luật nhà giáo đã đưa ra, ko có gì bổ sung, chỉnh sửa.

Chương 2: Hoạt động nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo

Điều 8. Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo

Điều 9. Quyền của nhà giáo

Điều 10. Nghĩa vụ của nhà giáo

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm

Nhất trí nội dung của chương này và các điều của luật nhà giáo đã đưa ra, ko có gì bổ sung, chỉnh sửa.

Chương 3: Chức danh chuẩn nhà giáo và chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo

Mục 1:Chức danh chuẩn nhà giáo

Điều 12. Chức danh nhà giáo

Điều 13. Chuẩn nhà giáo

Điều 14. Chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục

Mục 2: Chứng chỉ hành nghì đối với nhà giáo

Điều 15. Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo

Điều 16. Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo

Điều 17. Thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo

Nhất trí nội dung của chương này và các điều của luật nhà giáo đã đưa ra, ko có gì bổ sung, chỉnh sửa.

Chương 4: Tuyển dụng sử dụng nhà giáo

Mục 1: Tuyển dụng nhà giáo

Điều 18. Căn cứ tuyển dụng

Điều 19. Nguyên tắc tuyển dụng

Điều 20. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều 21. Thẩm quyền và phương thức tuyển dụng

Mục 2: Hợp đồng nhà giáo

Điều 22. Hợp đồng nhà giáo

Điều 23. Nội dung và hình thức của hợp đồng nhà giáo

Điều 24. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng nhà giáo

Điều 25. Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhà giáo

Điều 26. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng nhà giáo

Mục 3: Sử dụng nhà giáo

Điều 27. Chế độ làm việc của nhà giáo

Điều 28. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận, công nhận lại, không công nhận cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Điều 29. Thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Điều 30. Điều động nhà giáo

Điều 31. Thuyên chuyển nhà giáo

Điều 32. Biệt phái nhà giáo

Điều 33. Nhà giáo dạy liên cơ sở giáo dục

Mục 4: Đánh giá nhà giáo

Điều 34. Mục đích của đánh giá nhà giáo

Điều 35. Nguyên tắc và căn cứ đánh giá nhà giáo

Điều 36. Nội dung đánh giá nhà giáo

Điều 37. Xếp loại đánh giá nhà giáo

Điều 38. Trách nhiệm đánh giá, xếp loại nhà giáo

Điều 39. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo

Nhất trí nội dung của chương này và các điều của luật nhà giáo đã đưa ra, ko có gì bổ sung, chỉnh sửa.

Chương 5: Chính sách tiền lương, đãi ngộ tôn vinh đối với nhà giáo

Điều 40. Chính sách tiền lương đối với nhà giáo

Điều 41. Chính sách hỗ trợ nhà giáo

Điều 42. Chính sách thu hút nhà giáo

Điều 43. Quỹ khuyến khích, phát triển đội ngũ nhà giáo

Điều 44. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của nhà giáo

Điều 45. Chế độ thôi việc đối với nhà giáo

Điều 46. Chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo

Điều 47. Chế độ kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo

Nhất trí nội dung của chương này và các điều của luật nhà giáo đã đưa ra, không có gì bổ sung, chỉnh sửa.

Chương 6:Đào tạo bồi dưỡng và hợp tác quốc tế vầ nhà giáo

Điều 48. Đào tạo nhà giáo

Điều 49. Bồi dưỡng nhà giáo

Điều 50. Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo khi tham gia học bồi dưỡng

Điều 51. Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

Mục 2: Hợp tác quốc tế về nhà giáo

Điều 52. Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức hợp tác quốc tế về nhà giáo

Điều 53. Nhà giáo ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Điều 54. Nhà giáo nước ngoài vào Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Nhất trí nội dung của chương này và các điều của luật nhà giáo đã đưa ra, ko có gì bổ sung, chỉnh sửa.

Chương 7: Quản lý nhà nước về nhà giáo

Điều 55. Nội dung quản lý nhà nước về nhà giáo

Điều 56. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà giáo

Điều 57. Cơ quan quản lý giáo dục

Điều 58. Quản lý nhà giáo tại cơ sở giáo dục

Điều 59. Thanh tra, kiểm tra về nhà giáo

Nhất trí nội dung của chương này và các điều của luật nhà giáo đã đưa ra, ko có gì bổ sung, chỉnh sửa.

Chương 8: Khen thưởng và xử lý vi phạm

Điều 60. Khen thưởng nhà giáo và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Điều 61. Các hình thức kỷ luật đối với nhà giáo

Điều 62. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

Điều 63. Tạm đình chỉ giảng dạy

Điều 64. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả

Điều 65. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập

Điều 66. Xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo

Chương 9: Điều khoản thi hành

Điều 67. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của một số luật

Điều 68. Quy định chuyển tiếp

Điều 69. Áp dụng quy định của Luật Nhà giáo

Điều 70. Hiệu lực thi hành

Điều 71. Hướng dẫn thi hành

Nhất trí nội dung của chương này và các điều của luật nhà giáo đã đưa ra, không có gì bổ sung, chỉnh sửa.

Tham khảo thêm:   Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học 8 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tin học 8 (Có ma trận)

2.3. Ý kiến khác nếu có

Không có ý kiến

II. Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ VỀ DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO

1. Về cấu trúc:

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ý kiến góp ý và đề xuất chỉnh sửa cụ thể

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ý kiến khác (nếu có):

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.., ngày 26 tháng 5 năm 2024

Người góp ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu xin ý kiến dự thảo hồ sơ dự án Luật nhà giáo – Mẫu 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

PHIẾU XIN Ý KIẾN
DỰ THẢO HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO

A. THÔNG TIN GÓP Ý

Họ và tên : ………

Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên – Trường THCS…….

Địa chỉ email: ……@gmail.com

Số điện thoại liên hệ: …..

B. Ý KIẾN GÓP Ý

I. Ý KIẾN GÓP Ý VỚI DỰ THẢO 2 LUẬT NHÀ GIÁO

1. Về cấu trúc

Bản Dự thảo 2 Luật nhà giáo đã đảm bảo về cấu trúc.

2. Về các nội dung chi tiết

2.1. Nhận xét chung

– Nội dung bản Dự thảo 2 Luật nhà giáo đầy đủ các phương diện có liên quan đến nhà giáo.

– Các chương trong bản Dự thảo 2 Luật nhà giáo trình bày đầy đủ, rõ ràng các nội dung, các thông tin.

– Từ ngữ sử dụng rõ nghĩa, khoa học, chính xác.

2.2. Ý kiến góp ý đề xuất chỉnh sửa cụ thể

(Ý kiến đối với từng Chương/Điều trong dự thảo Luật Nhà giáo gửi kèm)

Tham khảo thêm:   Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chương

(1)

Điều/Khoản

(2)

Dự thảo luật Nhà giáo

(3)

Đề nghị sửa thành

(4)

IV

Điều 21, Khoản 2

Đối với các cơ sở giáo dục công lập khác: do cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp của cơ sở đó chịu trách nhiệm tuyển dụng nhà giáo.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập khác: do Phòng giáo dục và đào tạo hoặc Sở giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý cơ sở đó chịu trách nhiệm tuyển dụng nhà giáo.

V

Điều 40, Khoản 2

Tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Tiền lương của nhà giáo được xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

2.3 Ý kiến khác (nếu có)

Nên bổ sung vào chương V. Điều 40. Chính sách tiền lương đối với nhà giáo:

– Việc chi trả tiền lương và các khoản chi trả khác cho nhà giáo được thực hiện theo một quy định chung, thống nhất của ngành giáo dục chứ không phải theo quy định của Kho bạc Nhà nước Việt Nam hay các cơ quan khác. Vì hiện nay có quá nhiều quy định gò bó, hạn chế thậm chí mâu thuẫn trong việc chi trả các khoản ngoài lương cho nhà giáo ( tiền phụ cấp công tác, tiền đi đường, tiền dạy thừa giờ…)

II. Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ VỀ DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO

1. Về cấu trúc

Đảm bảo cấu trúc đầy đủ, rõ ràng các phần, các mục

2. Ý kiến góp ý và đề xuất chỉnh sửa cụ thể

– Trang 18. Mục VI.1: Tôi đồng ý với phương án như trong dự thảo Luật nhà giáo

– Trang 19. Mục 2: Tôi đồng ý quy định nhóm đối tượng nhân sự giáo dục khác hoạt động trong cơ sở giáo dục (thiết bị thí nghiệm, thư viện, giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật) là nhà giáo.

3. Ý kiến khác (nếu có)

– Trang 14: Mục 2.7 nên bổ sung: Việc tuyển dụng nhà giáo do cơ quan nào trực tiếp phụ trách.

– Trang 16: Mục 2.11. nên ghi rõ: “Tiền lương của nhà giáo được xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”

….…., ngày 25 tháng 05 năm 2024

NGƯỜI GÓP Ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Phiếu xin ý kiến dự thảo hồ sơ dự án Luật nhà giáo Phiếu góp ý dự án Luật nhà giáo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *