Bạn đang xem bài viết ✅ Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo Ma trận đề thi cuối kì 1 lớp 10 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo bao gồm 8 môn Ngữ văn, Toán, Hóa học, Vật lí, Lịch sử, Địa lí, GDKT&PL.

Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 10 gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên ra đề có thể xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra. Vậy sau đây là Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 10 Chân trời sáng tạo mời các bạn cùng tải tại đây.

Ma trận đề thi học kì 1 Toán 10

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Mệnh đề và tập hợp

1.2. Các phép toán trên tập hợp

2

4

2

4

2

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1

1

3

9

1

10

4

1

30

2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1

1

3

9

4

3

3. Hàm số bậc hai và đồ thị

3.1. Hàm số và đồ thị

4

4

1

3

1

10

5

1

28

3.2. Hàm số bậc hai

5

5

3

6

8

4

4. Hệ thức lương trong tam giác

4.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800

1

1

1

10

1

1

19

4.2. Định lý cosin và định lý sin

2

2

1

3

2

4.3 Giải tam giác và ứng dụng thực tế

1

3

2

5

5. Vectơ

5.1. Khái niệm vectơ

1

1

1

7

5.2. Tổng hiệu của hai vectơ

1

1

1

3

2

5.3. Tích của một số với một vectơ

1

1

1

5.2. Tích vô hướng của hai vectơ

1

1

1

6

6. Thống kê

6.1. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

1

1

1

2

6.2. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

1

1

1

Tổng

20

20

15

40

3

30

0

0

35

3

90

Tỉ lệ (%)

40

30

30

0

100

Tỉ lệ chung (%)

70

30

100

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,20 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

TT

Nội dung
kiến thức

Đơn vị
kiến thức

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận
biết

Thông
hiểu

Vận
dụng

Vận dụng
cao

1

1. Mệnh
đề. Tập
hợp

1.2.
Tập hợp

Thông hiểu :
– Thực hiện được các phép toán giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

– Hiểu được các kí hiệu N *, N , Z , Q , R và mối quan hệ giữa các tập hợp đó.
– Sử dụng đúng các kí hiệu (a; b); [a; b]; (a; b]; [a; b);

2

0

0

2

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Nhận biết:

– Khái niệm bất phương trình, nghiệm của bất phương trình.

Thông hiểu:

– Nêu được điều kiện xác định của bất phương trình.

– Nhận biết được hai bất phương trình tương đương trong trường hợp đơn giản.

Vận dụng

– Xác định được miền nghiệm của bất phương trình.

1

3

1

2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Nhận biết:

– Khái niệm hệ bất phương trình, nghiệm của hệ bất phương trình.

Thông hiểu:

– Nêu được điều kiện xác định của hệ bất phương trình.

– Nhận biết được hai hệ bất phương trình tương đương trong trường hợp đơn giản.

Vận dụng

– Xác định được miền nghiệm của hệ bất phương trình.

1

3

3

3. Hàm số bậc hai và đồ thị

3.1. Hàm số và đồ thị

Nhận biết :
– Biết khái niệm hàm số, tập xác định hàm số, đồ thị hàm số.
– Biết khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ.
– Biết tìm tập xác định của một số hàm số đơn giản.
– Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, đồ thị hàm số lẻ.
Thông hiểu :
– Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số.
– Kiểm tra được hàm số là hàm số chẵn, lẻ.
– Kiểm tra được hàm số đồng biến, nghịch biến.

4

1

0

0

3.2. Hàm số bậc hai

Nhận biết :
– Nhớ được công thức hàm số bậc hai.
– Nhận ra được đặc điểm về sự biến thiên và đồ thị hàm số bậc hai.
Thông hiểu :
– Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai.
– Lập được bảng biến thiên và vẽ được đồ thị hàm số bậc hai.
– Xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng và các tính chất hàm số bậc hai.
– Đọc được đồ thị hàm số bậc 2: từ đồ thị xác định được trục đối xứng, các giá trị của x để y < 0, y > 0.

Vận dụng

– Lập được bảng biến thiên và vẽ được đồ thị hàm số bậc hai và bài toán tương giao có tham số m.

5

3

1

0

4

4. Hệ thức lương trong tam giác

4.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800

Nhận biết:

– Biết khái niệm giá trị lượng giác của một góc bất kì từ đến

– Biết giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.

– Biết khái niệm góc giữa hai vectơ.

1

0

0

0

4.2. Định lý côsin và định lý sin

Nhận biết:

– Biết định lí côsin, định lí sin

– Biết các công thức tính diện tích tam giác.

Thông hiểu:

– Giải thích được định lý côsin, định lý sin.

Vận dụng:

– Áp dụng được định lý cosin, định lý sin, công thức về độ dài đường trung tuyến, các công thức tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác.

2

1

1

0

4.3 Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Thông hiểu:

– Tìm số đo các cạnh và các góc còn lại của tam giác khi biết được các yếu tố đủ để xác định tam giác đó

Vận dụng:

– Biết giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản. Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi khi giải toán.

1

0

5

5 . Vectơ

5 .1.
Các định
nghĩa

Nhận biết :
– Biết các khái niệm và tính chất vectơ, vectơ-không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau.
– Biết được vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

1

0

0

0

5 .2.
Tổng và hiệu của hai vectơ

Nhận biết :
– Biết được định nghĩa và các tính chất, qui tắc của tổng và hiệu các véctơ.
– Chỉ ra được một vectơ là tổng, hiệu của các vectơ cho trước.
– Biết khái niệm và tính chất vectơ đối của một vectơ.
– Biết được bất đẳng thức vectơ .
Thông hiểu :
Xác định được tổng, hiệu hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và các tính chất của tổng vectơ: giao hoán, kết hợp, tính chất của vectơ-không.

1

1

0

0

5 .3.
Tích của vectơ với một số

Nhận biết :
– Biết định nghĩa tích của vectơ với một số.
– Nhận ra được đặc điểm, tính chất của tích vectơ với một số.
– Biết được điều kiện để hai vectơ cùng phương, tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm.

1

0

0

0

5 .3.
Tích vô hướng của hai vectơ

Nhận biết:

– Biết khái niệm, tính chất của tích vô hướng của hai vectơ.

– Biết biểu thức tọa độ tích vô hướng.

1

0

0

0

6

6. Thống kê

6.1. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

Nhận biết:

Biết tìm số trung bình và mốt dựa vào bảng số liệu.

1

0

0

0

6.2. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

Nhận biết:

Biết khoảng biến thiên của mẫu số liệu đơn giản.

1

0

0

0

Tổng

20

15

3

0

Tham khảo thêm:   Tiếng Anh 8 Unit 3: Skills 2 Soạn Anh 8 Kết nối tri thức trang 35

………

Ma trận đề thi học kì 1 Ngữ văn 10

TT

Kĩ năng

Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng

Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

% điểm

1

Đọc hiểu

Thần thoại ( Văn bản ngoài SGK)

2

2

1

1

60

2

Viết

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ.

( Văn bản ngoài SGK)

1*

1*

1*

1*

40

Tổng

25%

45%

20%

10%

100

Tỉ lệ %

70 %

30%

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – LỚP 10 ( TỰ LUẬN)

TT

năng

Đơn vị kiến thức / Kĩ năng

Mức độ đánh giá

Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức

Tổng %

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Đọc hiểu

Thần thoại.

Nhận biết:

– Nhận biết được không gian, thời gian trong truyện thần thoại.

– Nhận biết được đặc điểm của cốt truyện, câu chuyện, nhân vật trong truyện thần thoại.

Thông hiểu:

– Phân tích được những đặc điểm của nhân vật; lí giải được vị trí, vai trò, ý nghĩa của nhân vật trong tác phẩm.

– Chỉ ra được ý nghĩa, tác dụng của đề tài, các chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại; lí giải được mối quan hệ giữa đề tài, chi tiết, câu chuyện và nhân vật trong tính chỉnh thể của truyện thần thoại.

Vận dụng: Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra.

Vận dụng cao: Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng,… trong tác phẩm theo quan niệm của cá nhân.

2 TL

2 TL

1TL

1TL

60

2

Viết

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ.

( Văn bản ngoài SGK)

Nhận biết:

– Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, thể loại,… của đoạn trích/tác phẩm.

Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.

Thông hiểu:

– Trình bày được những nội dung khái quát của đoạn trích/ tác phẩm văn học.

– Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của đoạn trích/ tác phẩm.

– Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

– Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

– Nêu được những bài học rút ra từ đoạn trích/ tác phẩm.

– Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong đoạn trích/ tác phẩm).

– Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, hợp logic.

Vận dụng cao:

– Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức đoạn trích/ tác phẩm.

– Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết.

– Vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt lớp 10 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.

1*

1*

1*

1 TL

40

Tổng

25%

45%

20%

10%

100

Tỉ lệ %

70 %

30%

Tham khảo thêm:   Tập làm văn lớp 3: Kể về một người mà em quý mến nhất (ông bà, cha mẹ, hàng xóm…) 60 bài văn mẫu lớp 3 hay nhất

Ma trận đề thi học kì 1 Hóa học 10

– Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì 1 khi kết thúc nội dung: Liên kết hóa học.

– Thời gian làm bài: 45 phút.

– Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).

– Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40 % Nhận biết; 30 % Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm, (gồm 28 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 12 câu), mỗi câu 0,25 điểm;

+ Phần tự luận: 3,0 điểm (Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).

+ Nội dung nửa đầu học kì 1: 25% (2,5 điểm)

+ Nội dung nửa học kì sau: 75% (7,5 điểm

Số TT

Chương/chủ đề

Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng số câu

Tổng số điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Mở đầu

Nhập môn Hóa học

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,25

2

Cấu tạo nguyên tử

1. Thành phần của nguyên tử

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,25

2. Nguyên tố hoá học

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0,50

3. Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

0

2

0

2

0

0

0

0

0

4

1,0

3

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

1. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0,50

2. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm

0

0

0

4

0

0

0

0

0

4

1

3. Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0,5

4

Liên kết hoá học

1. Quy tắc octet

0

2

0

0

1

0

0

0

1

2

1,0

2. Liên kết ion

0

2

0

0

0

0

1

0

1

2

1,5

3. Liên kết cộng hoá trị

0

3

0

3

1

0

0

0

1

6

2,5

4. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

0

0

0

2

1

0

0

0

1

2

1,0

Tổng số câu

16

12

3

1

4

28

Tỉ lệ %

0

40

0

30

20

0

10

0

30

70

Tổng hợp chung

40

30

20

10

100

10

Ma trận đề thi học kì 1 môn Vật lí 10

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức, kĩ năng

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Tổng số câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Trắc nghiệm

Tự luận

1

Mở đầu

1.1. Khái quát về môn Vật lí

1

1

2

1.2. Vấn đề an toàn trong Vật lí

1

1

2

1.3. Đơn vị và sai số trong Vật lí

1

1

2

2

Mô tả chuyển động

2.1. Chuyển động thẳng

1

1

1

3

2.2. Chuyển động tổng hợp

1

1

2

3

Chuyển động biến đổi

3.1. Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều

1

1

1 (TL)

2

1

3.2. Sự rơi tự do

1

1

2

3.3. Chuyển động ném

1

1

2

4

Ba định luật Newton. Một số lực trong thực tiễn

4.1. Ba định luật Newton về chuyển động

1

1

1

1 (TL)

3

1

4.2. Một số lực trong thực tiễn

1

1

1 (TL)

2

1

4.3. Chuyển động của vật trong chất lưu

1

1

2

5

Moment lực. Điều kiện cân bằng

5.1. Tổng hợp lực – Phân tích lực

1

1

2

5.2. Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật

1

1

2

Tổng số câu

28

3

Tỉ lệ điểm

7

3

Lưu ý:

  • Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
  • Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm cho câu hỏi tự luận được tính riêng cho từng câu.

Ma trận đề thi học kì 1 môn Lịch sử 10

TT

Chương/ chủ đề

Nội dung/ Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vậndụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Chương 3: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại

Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ – trung đại

1

1

Bài 6. Văn minh Ai Cập

1

1

Bài 7. Văn minh Trung Hoa cổ – trung đại

1

1

Bài 8. Văn minh Ấn Độ cổ – trung đại

1

1

Bài 9. Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại

2

2

1

Bài 10. Văn minh Tây Âu thời kì Phục hưng

2

2

2

Các cuộc cách mạng công nghiệp

Bài 11. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

2

2

Tổng số câu hỏi

12

0

12

0

0

1

0

1

Tỉ lệ

30%

30%

20%

20%

Ma trận đề thi học kì 1 Địa lí 10

Tên bài

Mục tiêu

(Kiến thức và kĩ năng)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

VD cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

– Nêu được khái niệm khí quyển.
– Trình bày được sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí; lục địa, đại dương, địa hình.
– Phân tích được bảng số liệu, hình vẽ, bản đồ về yếu tố nhiệt độ của khí quyển.

2

1

Khí áp và gió

– Trình bày được sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất, nguyên nhân của sự thay đổi khí áp.
– Trình bày được một số loại gió chính trên Trái Đất; một số loại gió địa phương.
– Phân tích được hình vẽ, lược đồ về một số yếu tố của khí quyển (khí áp, gió).

2

1

1

Mưa

– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và trình bày được sự phân bố mưa trên thế giới.
– Phân tích được hình vẽ, bản đồ về mưa.

1

1

TH-Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất

– Đọc được bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất, phân tích được biểu đồ một số kiểu khí hậu.
– Giải thích được một số hiện tượng thời tiết trong thực tế.

Thủy quyển, nước trên lục địa

– Nêu được khái niệm thủy quyển.
– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.
– Trình bày được chế độ nước của một con sông cụ thể.
– Phân biệt được các loại hồ theo nguồn gốc hình thành.
– Trình bày được đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết và nước ngầm.
– Vẽ được sơ đồ, phân tích được hình vẽ về thủy quyển.
– Nêu được các giải pháp bảo vệ nguồn nư

1

1

Nước biển và đại dương

– Trình bày được tính chất của nước biển và đại dương.
– Giải thích được hiện tượng sóng biển và thủy triều.
– Trình bày được chuyển động của các dòng biển trong đại dương.
– Nêu được vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế – xã hội.
– Phân tích được bản đồ và hình vẽ về thủy quyển.

2

1

Đất

– Trình bày được khái niệm về đất; phân biệt được lớp vỏ phong hóa và đất.
– Trình bày được các nhân tố hình thành đất; liên hệ được thực tế địa phương.
– Phân tích hình ảnh, sơ đồ về các nhóm đất.

1

1

Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

– Trình bày được khái niệm sinh quyển.
– Phân tích được đặc điểm và giới hạn của sinh quyển.
– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật.
– Liên hệ được thực tế ở địa phương.

2

1

1

TH-Phân tích sự phân bố của đất và sinh vật trên Trái Đất

Phân tích được hình vẽ, bản đồ phân bố các nhóm đất và sinh vật trên thế giới.

Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

– Trình bày khái niệm vỏ địa lí; phân biệt được vỏ địa lí và vỏ Trái Đất.
– Trình bày được khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí; liên hệ được thực tế ở địa phương.
– Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

2

1

Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

– Trình bày được khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới, liên hệ được thực tế ở địa phương.
– Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.

1

1

1

Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

– Nêu được khái niệm khí quyển.
– Trình bày được sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí; lục địa, đại dương, địa hình.
– Phân tích được bảng số liệu, hình vẽ, bản đồ về yếu tố nhiệt độ của khí quyển.

2

1

Khí áp và gió

– Trình bày được sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất, nguyên nhân của sự thay đổi khí áp.
– Trình bày được một số loại gió chính trên Trái Đất; một số loại gió địa phương.
– Phân tích được hình vẽ, lược đồ về một số yếu tố của khí quyển (khí áp, gió).

2

1

1

Tổng

14

0

8

0

2

1

0

1

Tham khảo thêm:   Báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2022 - 2023 (9 mẫu) Tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi

Ma trận đề thi học kì 1 môn GDKT&PL 10

TT

Nội dung

Mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Bài 1. Nền kinh tế và các hoạt động của nền kinh tế

1

2

Bài 2. Các chủ thể của nền kinh tế

1

1

3

Bài 3. Thị trường và chức năng của thị trường

1

4

Bài 4. Cơ chế thị trường

1

1

5

Bài 5. Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường

6

Bài 6. Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách

1

1

7

Bài 7. Thuế và thực hiện pháp luật về thuế

1

1

1

8

Bài 8. Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

1

1

9

Bài 9. Tín dụng và vai trò của tín dụng

1

1

1

10

Bài 10. Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng

1

11

Bài 11. Lập kế hoạch tài chính cá nhân

1

1

1

12

Bài 12. Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của HTCT Việt Nam

1

13

Bài 13. Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCNVN

1

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo Ma trận đề thi cuối kì 1 lớp 10 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *