Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 Chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 02/10/2023.

Tuần lễ học tập suốt đời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục. Lồng ghép giới thiệu các nội dung học tập, bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến… nhằm tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích. Vậy mời các bạn cùng theo dõi kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 để xây dựng kế hoạch thật hợp lý.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giúp nâng cao nhận thức và năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

2. Tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030”.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề của Tuần lễ: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.

2. Thời gian tổ chức: Các hoạt động của Tuần lễ được tổ chức từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023.

3. Các hoạt động trong Tuần lễ

– Tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, thông điệp, Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người.

– Thông tin, tuyên truyền về các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, các chương trình học tập trực tuyến tích cực phổ biến; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ, cuộc thi trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… khai thác sử dụng và phổ biến các phương pháp, kỹ năng, phương tiện học tập… góp phần xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

– Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tìm hiểu, tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hiệu quả, an toàn; sử dụng Internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông trên không gian mạng tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa.

– Tích cực hưởng ứng các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số, tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa.

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai các hoạt động khuyến đọc, các mô hình đọc sách, chia sẻ tri thức góp phần xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong cơ quan, đơn vị.

4. Hình thức triển khai

– Tổ chức phổ biến, thông tin tuyên truyền thông qua hệ thống phần mềm quản lý và điều hành văn bản (Vnpt-ioffice); Trang thông tin điện tử của Sở; Hộp thư điện tử công vụ và các hình thức khác.

– Treo băng zôn với khẩu hiệu: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” tại trụ sở cơ quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị thực hiện nội dung Kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 15/10/2023.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 – Mẫu 1

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………..

………, ngày …..tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Thực hiện Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

2. Chủ đề

Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

3. Thời gian tổ chức

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ tổ chức vào ngày 01/10/2022.

4. Các hoạt động trong Tuần lễ

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ:

 • Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, vibe…) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội. Tại các địa phương không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ, tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.
 • Tổ chức Lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan, đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng,…), các cơ quan thông tin đại chúng, đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.
 • Khuyến khích các tổ chức thi đua đạt được các mức độ trưởng thành chuyển đổi số hiệu quả; kịp thời vinh danh các tổ chức và cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khoá học trực tuyến miễn phí/phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mền trực tuyến (Zoom, Google, Meet, K12Online, Microsoft Teams…); thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến… tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch COVID-19.
 • Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn; xây dựng và phát triển các ứng dụng (apps), trò chơi (games)… miễn phí có tính giáo dục kết hợp giải trí lành mạnh để tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên.
 • Tăng cường vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử…), liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
 • Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số… giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự
 • Tích cực tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) tại địa chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố, quốc gia khác trên thế giới về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học tập và giáo dục không chính quy và phi chính quy, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID –
Tham khảo thêm:   Bài dự thi Trang sách thay đổi đời tôi năm 2023 Cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” năm 2023

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được lấy từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, kinh phí hoạt động khuyến học và đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

6. Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.
 • Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

6.2. Hội Khuyến học tỉnh

 • Chỉ đạo Hội khuyến học các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 tại địa phương.
 • Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lai Châu được phê duyệt tại Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh.

6.3. Tỉnh đoàn

Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ bằng các hình thức phù hợp, thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

6.4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn.

6.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Chỉ đạo hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động như triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề giới thiệu sách hay, website bổ ích… nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân và cộng đồng đến đọc sách, báo, truy cập ..
 • Chỉ đạo các trung tâm Thể dục thể thao tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, bồi dưỡng năng khiếu…

6.6. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù địa phương, qua đó vận động người dân học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

6.7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức hội thảo phổ biến nội dung Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; phổ biến nội dung Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019; tổ chức hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực (như kỹ năng học ngoại ngữ, tin học, sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc…); tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành mình được tham gia, hưởng ứng các hoạt động trong Tuần lễ.

Tham khảo thêm:   Tập làm văn lớp 5: Tả cây phượng (Dàn ý + 18 Mẫu) Bài văn tả cây phượng lớp 5

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực (kỹ năng tin học, ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động trong cuộc sống và công việc …) nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành mình được tham gia các hoạt động trong Tuần lễ.

6.8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

 • Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
 • Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc cho người dân.
 • Chỉ đạo Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương, các Đài Truyền thanh cấp xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và đưa tin, bài về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; tuyên truyền vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách; những câu chuyện về gương điển hình trong học tập …
 • Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc học tập suốt đời; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân đến đọc sách, báo, truy nhập Internet … tại các thư viện của địa phương.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Tuần lễ và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (theo Phụ lục gửi kèm và một số hình ảnh tiêu biểu về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 17/10/2022.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT (b/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
– Tỉnh đoàn;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– V, C, HC, CB;
– Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
– Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 – Mẫu 2

ỦY BAN NHÂN DÂN………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Căn cứ Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch……… của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn…………

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện sự kiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 (sau đây gọi là Tuần lễ) trong toàn ngành, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

– Ngày 30 tháng 9 năm 2022: Lễ khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tổ chức tại ……………….

+ Thời gian tập trung xe loa: 6h30.

+ Thời gian đại biểu có mặt: 7h00.

+ Thời gian khai mạc: 7h30.

– Ngày 01/10/2022: Lễ khai mạc Tuần lễ tại quận, huyện.

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 tại các quận, huyện.

3. Chủ đề Tuần lễ

“Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.

4. Các nội dung hoạt động tại quận, huyện

Trong Tuần lễ từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn đồng loạt tổ chức các hoạt động như:

4.1. Tổ chức quảng bá, tuyên truyền

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber…) về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng thành công thói quen, văn hóa học tập suốt đời đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

4.2. Tổ chức Lễ khai mạc

– Lễ khai mạc Tuần lễ tại các quận, huyện vào ngày 01/10/2022

– Thành phần tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ phù hợp với tình hình thực tế, có sự tham gia của diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp Nhân dân, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn.

– Địa điểm tổ chức: Ưu tiên chọn địa điểm rộng, tập trung được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham dự, có phương án chống mưa, nắng và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4.3. Tổ chức các hoạt động

Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

– Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Tham khảo thêm:   Thông tư 01/2022/TT-BCT Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

– Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn.

– Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hóa.

– Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực….; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

– Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường học và các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

– Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, buổi nói chuyện (miễn phí) với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc hàng ngày cho người dân.

4.4. Tổng kết, khen thưởng

Ngày 08/10/2021 tổ chức tổng kết Tuần lễ; khen thưởng những tập thể, cá nhân đã tham gia tốt các hoạt động trong Tuần lễ.

5. Phân công thực hiện

Văn phòng Sở gửi thư mời lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo dự Tuần lễ; chuẩn bị phát động trong giao ban toàn cơ quan; thực hiện tủ sách học tập suốt đời tại Cơ quan Sở.

Các phòng thuộc Sở cử lãnh đạo, chuyên viên của phòng tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ tại các quận, huyện theo bảng phân công; gửi thông tin về Phòng Giáo dục thường xuyên theo mẫu.

5.1. Phòng Giáo dục Thường xuyên

– Xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ.

– Hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tham mưu tổ chức Tuần lễ trên địa bàn.

– Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc phân công Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc Sở dự Lễ khai mạc Tuần lễ tại các quận, huyện.

– Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai tổ chức Tuần lễ trên toàn địa bàn Thành phố.

5.2. Các phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học

– Chỉ đạo các trường học, đơn vị trực thuộc tổ chức và tham gia các hoạt động Tuần lễ trên địa bàn quận, huyện.

– Chỉ đạo các trường học, các đơn vị trực thuộc treo các khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ trước và trong khuôn viên các trường học, cơ sở giáo dục.

– Huy động học sinh tham dự Lễ Khai mạc.

5.3 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, Báo Giáo dục Thành phố

– Chụp ảnh, quay phim các hoạt động của Tuần lễ, đưa lên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Đưa tin tức, hình ảnh, bài viết lên Báo Giáo dục Thành phố.

5.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

– Phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ và triển khai các nội dung hoạt động trong Tuần lễ trên địa bàn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

– Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cử xe loa tuyên truyền đến Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố ngày 30/09/2021; diễu hành trên các đường phố trong ngày 01/10/2021 tại địa phương; treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho Tuần lễ trên địa bàn.

– Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện chọn đại diện các tổ chức xã hội, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa); gương người thật, việc thật dự Lễ Khai mạc; chọn các gương điển hình của các tầng lớp Nhân dân qua học tập thường xuyên, thành công trong cuộc sống để báo cáo điển hình trong Lễ Khai mạc Tuần lễ.

– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tham gia các hoạt động Tuần lễ; treo các khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ trong các trường học, cơ sở giáo dục.

– Tham mưu báo cáo tổng kết Tuần lễ cho Ủy Ban nhân dân quận, huyện, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2022 để tổng hợp  báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tiến độ thực hiện

– Tuần lễ từ ngày 17/09/2022 đến ngày 25/09/2022 trình dự thảo kế hoạch đến Ban Giám đốc; gửi công văn đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Từ ngày 25/09/2022 đến ngày 29/09/2022: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp với lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; phối hợp chuẩn bị Lễ Khai mạc cấp Thành phố tại Quận 2 và kiểm tra các nội dung hoạt động trong sự kiện Tuần lễ tại các quận, huyện.

– Ngày 30/09/2022 tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tại Quận 2.

– Ngày 01/10/2022 các quận, huyện tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ.

– Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 thực hiện các hoạt động của Tuần lễ trên địa bàn toàn Thành phố.

– Ngày 15/10/2022 Ban Tổ chức cấp Thành phố họp, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 đạt hiệu quả cao, đề nghị các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và các bộ phận được phân công nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ nội dung kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại……….. để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
– Giám đốc (để b/c);
– Phòng, Ban Sở (để thực hiện);
– Phòng GD&ĐT quận, huyện (để thực hiện);
– Hội Khuyến học TP (để phối hợp);
– TTTT&CTGD, Báo Giáo dục TP;
– Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
– Lưu: VT, P.GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 Chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *