Bạn đang xem bài viết ✅ Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 11 năm 2023 – 2024 sách English Discovery Đề thi cuối kì 1 Tiếng Anh 11 English Discovery (Có đáp án) ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Đề thi cuối kì 1 tiếng Anh 11 English Discovery năm 2023 – 2024 bao gồm đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo File nghe.

Đề thi tiếng Anh lớp 11 học kì 1 English Discovery được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các em ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi cuối học kì 1 lớp 11 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề thi học kì 1 Tiếng Anh 11 English Discovery năm 2023 – 2024, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề thi cuối kì 1 tiếng Anh 11

SỞ GD-ĐT

TRƯỜNG THPT ………

*************

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I KHỐI 11

NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn: TIẾNG ANH

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Question 1: Choose a word in each line that has the underlined part pronounced differently from the rest:

1. A. agree B. arrange C. area D. award

Tham khảo thêm:   Bản tường trình về việc mất thẻ Đảng viên Mẫu tường trình mất thẻ Đảng

2. A. changeable B. chemistry C. champion D. church

3. A. usually B. unhealthy C. usefulness D. university

4. A. whole B. whale C. water D. window

Question 2: choose a word in each line that has the different stress pattern.

5. A. floppy B. idol C. cotton D. decide

6. A. extremely B. excited C. personal D. imagine

7. A. sneaky B. notice C. open D. around

8. A. birthday B. reply C. schoolbag D. money

Question 3: Choose the best answer to fill in each gap to complete the sentences.

9. Those ladies often go to pagoda to pray _______ happiness and luck.

A. for
B. to
C. on
D. into

10. Of the three sisters, Mary is the most beautiful ________ .

A. someone
B. anyone
C. everyone
D. one

11. The whole family usually try to get-together at Christmas.

A. contact
B. gather
C. relate
D. communicate

12. Tet is a ________ occasiom for all members of famillies to gather.

A. special
B. specially
C. specialize
D. specializing

13-. A: Would you like some more tea?-B:_____________________

A. Yes, thanks
B. No, please.
C. Yes, please
D. You are welcome

14. Would you mind__________for a moment ?

A. waits
B. waiting
C. to wait
D. wait

15. John ____________ helping him carrying the package

A. thanked me for
B. asked me to
C. told me to thank
D. said thank you me

16. John suggested ____________to the new branch in Vietnam

A. appointing
B. to appoint
C. being appointed
D. to be appointed

Tham khảo thêm:   Giáo án Toán lớp 2 (Sách mới) Kế hoạch bài dạy Toán lớp 2 KNTT, CTST, Cánh diều (Cả năm)

17. ___________ is the day when people celebrate the largest full moon in the year

A. Thanksgiving
B. Valentine’s Day
C. Mid-Autumn Festival
D. Tet holiday

18__________out of the window, he saw the cat climbing over the fence.

A. Look
B. Being looked
C. Looking
D. To look

19. They volunteer to work in remote or_______areas to provide education for children.

A. mountain
B. mountainous
C. high
D. low

20. _______in some developing countries may be the cause of poverty and hunger.

A. Modernization
B. Literacy
C. Pollution
D. Overpopulation

21. They …. on the street when it rained

A. was walking
B. walked
C. walks
D. were walking

22. What would you like to drink? – __________

A. Thank you
B. Coffee, please
C. Yes, please
D. No, I don’t

23. How many _______ are there in the competition?

A. participates
B. participants
C. participations
D. participating

24. I would like to take part in the competitions like these?

A. contests
B. rivals
C. participation
D. races

25. My brother suggested _________ to the movies tonight.

A. to go
B. going
C. go
D. goes

26. Your idea is quite different _______ mine.

A. to
B. with
C. about
D. from

27. My friends congratulated me _______the final examination.

A. passing
B. for passing
C. about passing
D. on passing

28. The lawn needs mowing again.

A. repairing
B. making
C. bending
D. cutting

29. Banh Chung is made_________ sticky rice, green beans and fatty pork.

A. on
B. from
C. with
D. by

Tham khảo thêm:   Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh Biên bản kỷ luật học sinh vi phạm

. . . . . . . . . . . . . . .

Đáp án đề thi học kì 1 tiếng Anh 11

1. C

2. B

3. B

4. A

5. D

6. C

7. D

8. B

9. A

10. D

11. B

12. A

13. C

14. B

15. A

16. C

17. C

18. C

19. B

20. D

21. D

22. B

23. B

24. A

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. B

31. B

32. B

33. B

34. B

35. A

36. C

37. A

38. A

39. D

40. A

31. B

32. B

33. B

34. B

35. A

36. C

37. A

38. A

39. D

40. A

. . . . . . . . . . . . . . .

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết đề thi

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 11 năm 2023 – 2024 sách English Discovery Đề thi cuối kì 1 Tiếng Anh 11 English Discovery (Có đáp án) của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *