Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I môn Hóa học lớp 11 5 Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa học ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I môn Hóa học lớp 11 được chọn lọc và tổng hợp từ các mẫu đề có nội dung bám sát chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa Hóa học 11.

Tài liệu bao gồm 5 đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học, giúp các em có thêm nhiều tài liệu sử dụng ôn tập cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Ngoài ra quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa học

I.Trắc nghiệm khách quan: (7 điểm)

Câu 1. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn,

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóngchảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 2. Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh?

A.Mg(OH)2.

B. CuCl2

C. C6H12O6 (glucozơ).

Câu 3. Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3.

B. KOH.

C. C2H5OH.

D. CH3COOH.

Câu 4. Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là

A. Ca(OH)2, Pb(OH)2, Zn(OH)2.

B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2.

Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2.

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2.

Tham khảo thêm:   Thông tư 31/2012/TT-BYT Về việc hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện

Câu 5. Công thức tính pH

A. pH = – log [H+].

B. pH = log [H+].

C. pH = +10 log [H+].

D. pH = – log [OH].

Câu 6. Chọn biểu thức đúng

A. [H+]. [OH] =1.

B. .[H+].[OH] = 1014.

C. [H+] + [OH] = 0

D. [H+].[OH] = 107.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là không đúng?

A. Môi trường kiềm có pH < 7.

B. Môi trường kiềm có pH > 7.

C. Môi trường trung tính có pH = 7.

D. Môi trường axit có pH < 7.

Câu 8. Ion OH khi tác dụng với ion nào dưới đây sẽ cho kết tủa?

A. Ba2+.

B. Cu2+.

C. K+.

D. Na+.

Câu 9. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. AlCl3và Na2CO3.

B. HNO3và NaHCO3.

C. NaAlO2 và KOH.

D. NaCl và AgNO3.

Câu 10. Các dung dịch sau cùng nồng độ mol/l. Dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

A. AlCl3.

B. NaHCO3.

C. KOH.

D. H2SO4.

Câu 11. Cho các chất rắn sau: CuO, Al2O3, ZnO, Al, Zn, Fe, Cu, Pb(OH)2. Dãy chất có thể tan hết trong dung dịch KOH dư là:

A. Al, Zn, Cu.

B. Al2O3, ZnO, CuO.

C. Fe, Pb(OH)2, Al2O3.

D. Al, Zn, Al2O3, ZnO, Pb(OH)2.

Câu 12. Trong các dung dịch sau: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, số dung dịch có pH > 7 là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 13. Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây?

Tham khảo thêm:   Công văn 1372/HC-VP Hướng dẫn đối tượng áp dụng Nghị định 113 về hóa chất

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.

B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

C. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.

D. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

Câu 14. Cho dung dịch chứa 10 gam NaOH vào dung dịch chứa 10 gam HCl. Dung dịch sau phản ứng có môi trường (cho NTK H=1, O=16, Na=23, Cl =35,5)

A. trung tính.

B. lưỡng tính.

C. axit.

D. bazơ.

Câu 15. Cho Na2CO3 tác dụng với BaCl2. Phương trình ion rút gọn là

A. Na++ ClNaCl.

B. CO32+ Ba2+ BaCO3.

C. 2Na++ CO32+ Ba2+ + 2Cl 2NaCl + BaCO3.

D. 2Na++ Ba2+BaNa2.

Câu 16. Hòa tan hỗn hợp gồm 25,5 gam NaNO3 và 28,2 gam Cu(NO3)2 vào nước được 2000 ml dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của ion NO3 trong dung dịch A là (cho NTK N=14, O=16, Na=23, Cl= 35,5, Cu=64)

A. 0,600 M.

B.0,225 M.

C. 0,150 M.

D. 0,300 M.

Câu 17. Thêm 400 ml nước vào 100 ml dung dịch KOH có 0,005 M thì thu được dung dịch mới có pH bằng

A. 13.

B. 11.

C. 3.

D. 5.

Câu 18. Trong các phản ứng sau:

(1) NaOH + HNO3 (2) NaOH + H2SO4 (3) NaOH + NaHCO3

(4) Mg(OH)2 + HNO3 (5) Fe(OH)2 + HCl (6) Ba(OH)2 + HNO3

Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH H2O là

A. 5.

B. 4

C. 3.

D. 2.

Câu 19. Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được:

Tham khảo thêm:   Soạn bài Thư lại dụ Vương Thông - Chân trời sáng tạo 10 Ngữ văn lớp 10 trang 40 sách Chân trời sáng tạo tập 2

A. 10.

B. 12.

C. 11.

D. 13.

Câu 20. Cần pha loãng dung dịch NaOH có pH = 13 bao nhiêu lần để được dung dịch NaOH mới có pH = 10.

A. 100.

B. 10.

C. 1000.

D. 99.

Câu 21. Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M với 350ml dung dịch NaOH 1M. Số gam kết tủa thu được là (Cho NTK của H=1, O=16, Na=23, Al =27)

A. 7,8 g.

B. 15,6 g.

C. 3,9 g.

D. 0,0 g.

II. Tự luận: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và dạng phương trình ion thu gọn cho các phản ứng sau:

a) Na2CO3+ HCl

b) AlCl3 + NaOH

Câu 2: (1 điểm) Dung dịch A có chứa. 0,1 mol Al3+, 0,15 mol Na+; 0,2 mol Cl và x mol NO3. Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Câu 3: (1 điểm)Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,15 M và 100 ml dung dịch HCl 0,35 M thu được dung dịch A. (bỏ qua sự điện li của nước).Tính pH của dung dịch A.

………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I môn Hóa học lớp 11 5 Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa học của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *