Bạn đang xem bài viết ✅ Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

TOP 4 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trường học mà Wikihoc.com đăng tải trong bài viết dưới đây giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo để biết cách hoàn thiệu báo cáo quy chế dân chủ cho trường của mình.

Quy chế dân chủ trong trường học có vai trò quan trọng, nhằm mục đích phát huy được quyền làm chủ Nhà trường, cán bộ quản lý, người lao động, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà trường đối với vấn đề thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Vậy sau đây là 4 mẫu báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trường học các cấp mời các bạn theo dõi và tải tại đây.

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trường học – Mẫu 1

UBND HUYỆN …………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: /BC-LVBS .., ngày tháng …. năm 20….

BÁO CÁO
Về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 20….. – 20….
Trường ……………………….

Căn cứ các văn bản chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 20….. – 20…. của UBND Huyện …………….;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của nhà trường năm học 20….. – 20…., trường MN …………. báo cáo về việc triển khai và thực hiện QCDC trong các hoạt động của nhà trường năm học 20….. – 20…. với những nội dung cụ thể sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Đặc điểm tình hình của đơn vị:

* Về đội ngũ CB, GV, NV.

– Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 50 đ/c (trong đó BGH là 3 đ/c, giáo viên 34 đ/c, nhân viên 13 đ/c).

– Trình độ chuyên môn: ĐH: 31 đ/c; cao đẳng 07 đ/c; trung cấp 12 đ/c.

– Trình độ lý luận: Trung cấp: 5 đ/c; Sơ cấp: 03 đ/c.

* Về số lượng nhóm lớp và học sinh.

Tổng số học sinh là 432/15 nhóm lớp

Trong đó: – Nhà trẻ là 3 nhóm/61 trẻ;

– Mẫu giáo là 12 lớp/371 trẻ.

* Về cơ sở vật chất.

– Toàn trường có tổng số phòng học: 15 phòng

– Tổng số phòng chức năng, hiệu bộ: 12 phòng

– Nhà bếp: Đủ diện tích theo chuẩn

– Trang thiết bị được đầu tư đầy đủ và hiện đại

2. Thuận lợi:

– Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Huyện, của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã …………. và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

– Trường có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy xã …………., Chi bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường, trong đó Chi bộ luôn chú trọng đến quá trình thực hiện dân chủ tại đơn vị, thường xuyên đôn đốc kiểm tra hoạt động của chính quyền và các đoàn thể.

– Đội ngũ CB,GV của trường đa số đều nhiệt tình, năng nổ trong mọi mặt hoạt động. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê luôn được phát huy mạnh mẽ.

– Đội ngũ cán bộ quản lý của trường ngày càng trưởng thành hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy chế, đúng luật pháp của Nhà nước hiện hành.

3. Khó khăn:

– Đội ngũ giáo viên không đồng đều về chất lượng, trường có nhiều GV trong độ tuổi sinh đẻ, nên trong năm học có nhiều GV nghỉ thai sản. Do đó cũng ảnh hưởng một phần đến chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ.

1. Công tác chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường:

– Chi bộ nhà trường đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ.

– Ban chi ủy, Chi bộ nhà trường tuyên truyền đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

– Đầu năm học nhà trường kết hợp với Công đoàn đa triển khai tới toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường học tập Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong nhà trường.

– Với sự tuyên truyền đầy đủ và thường xuyên về các Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ, nên CB,GV,NV của trường đã nhận thức được tầm quan trọng của QCDC cơ sở và thực hiện tốt QCDC trong nhà trường.

– Hàng tháng Chi bộ có kế hoạch chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường và Ban giám hiệu các đoàn thể, kế hoạch được triển khai đến từng tổ chức và chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện.

– Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong trường.

– Ban Chi uỷ, Chi bộ và Đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ tại trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Ban chi uỷ, Chi bộ luôn chỉ đạo Chi bộ thực hiện các quy định phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động của Chi bộ. Thực hiện dân chủ trong quy hoạch, bố trí cán bộ, trong sinh hoạt Đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức Đảng, góp ý cho cán bộ, Đảng viên.

– Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hoá các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường.

– Các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường; phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tạo môi trường làm việc trong sáng, lành mạnh.

– Đã xây dựng kế hoạch và có quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo trong nhà trường về công tác thực hiện quy chế dân chủ, các cuộc vận động và các phong trào của cấp trên, đã phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo của nhà trường.

2. Quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ:

– BGH trường xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện dân chủ trong trường.

– Nhà trường quy định quyền của cán bộ, giáo viên, nhân viên được thông tin về các chủ trương của trường, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể về các công việc của trường như: chế độ thu và sử dụng quỹ hoạt động; việc sử dụng công quỹ, tài sản công; việc thu, chi tài chính; quyết toán các khoản, mua sắm tài sản; công tác khen thưởng, kỷ luật v.v…

– Trường có quy chế và các hình thức để cán bộ, giáo viên, nhân viên được bàn bạc, tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của trường. Kết quả ý kiến đóng góp đã được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định.

– Trường xác định rõ trách nhiệm và tổ chức tốt việc tiếp dân và phụ huynh, Ban Thanh tra của trường luôn sẵn sàng giải quyết mọi ý kiến, kiến nghị và trả lời thắc mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhân dân và phụ huynh khi có khiếu nại trong đơn vị trường.

– Nhà trường cũng xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo trường, hàng năm thông qua Hội nghị cán bộ công chức, lãnh đạo trường báo cáo công việc trước cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức để cán bộ, giáo viên, nhân viên góp ý kiến, đánh giá, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp.

3. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến QC thực hiện dân chủ trong trường.

– Nhà trường đã phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên về chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của bộ chính trị, Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong nhà trường. Đồng thời Hiệu trưởng nhà trường cũng đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường.

– Các đoàn thể trong trường thường xuyên tuyên truyền trong tổ về việc thực hiện quy chế dân chủ, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo nhà trường biết việc triển khai, tiến độ thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ để kịp thời xử lý.

4. Công tác sơ kết, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến:

– Nhà trường đã tổ chức sơ kết, tổng kết đúng thời gian quy định trong năm và đánh giá, xếp loại CB,GV,NV đúng với tiêu chuẩn và quy trình đánh giá xếp loại theo chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

– BGH nhà trường triển khai đầy đủ các yêu cầu, nội dung, tiêu chuẩn để cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết, việc bình xét thi đua được thực hiện từ tổ đến nhà trường, tổ chức họp Ban thi đua nhà trường để bình xét và công khai cụ thể kết quả đạt được của từng cá nhân và tập thể, nêu rõ những kết quả và tồn tại của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức lấy ý kiến và lắng nghe ý kiến của cá nhân. Việc đánh giá được căn cứ vào kết quả nội dung công việc được giao và đăng ký của từng cá nhân, đúng với quy định xếp loại.

– Tổ chức bình chọn được tiến hành từ các tổ, khối và phân rõ các nội dung khen thưởng cho từng cá nhân và tập thể. Sau đó họp Ban thi thi đua của nhà trường bình chọn và công khai trước hội đồng, việc thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, chính xác phù hợp với tình hình chung của nhà trường.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ.

– Nhà trường đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên và nhân viên; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm lợi ích của người lao động; động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo trường; đảm bảo kỷ cương trong trường; đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

– Những nội dung của QCDC đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như trong hệ thống chính trị của trường.

– Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng triển khai và thực hiện tốt những nội dung mà trường đã đề ra của việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

– Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, đồng thời đã phối hợp tốt với công đoàn để tổ chức hội nghị CB,VC đầu năm học. Hàng tháng tổ chức họp hội đồng 1 lần/tháng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn các tổ 2 lần/tháng, các tổ chức như: công đoàn, đoàn thanh niên… được tổ chức họp theo đúng định kỳ.

– Lãnh đạo trường đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường, đã có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và phù hợp với thẩm quyền được giao.

– Đã phát huy được hiệu quả của Ban thanh tra nhân dân, trong năm học Ban thanh tra nhân dân đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra khảo sát về công tác bán trú, công tác chuyên môn, công tác thu chi tài chính của nhà trường.

– Về công tác chuyên môn: Đã triển khai đầy đủ các văn bản, kế hoạch, việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, công tác bán trú đã được công khai minh bạch khẩu phần ăn, thực đơn của trẻ được đảm bảo và có chất lượng.

– Về việc thực hiện quỹ hoạt động của Ban đại diện CMHS: Nhà trường đã tích cực tham mưu với hội phụ huynh trong việc quản lý quỹ hội. Quỹ hội đã được công khai trước Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và toàn thể phụ huynh học sinh tại hội nghị họp đầu năm, giữa năm và cuối năm học. Việc thu, chi tiền quỹ hội đã được thông qua trước toàn thể phụ huynh trong toàn trường và được 100% PH nhất trí.

– Về Kinh phí ngân sách tự chủ: Đảm bảo chi đủ lương, các chế độ khen thưởng cuối học kỳ I, cuối năm, công tác phí, nghỉ thai sản, làm thêm giờ, bảo hiểm, chế độ hưởng trong các ngày lễ tết,… đều được chi trả đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Bên cạnh đó nhà trường đã mua sắm được đầy đủ trang thiết bị như bàn ghế hội đồng, bàn máy vi tính, tăng âm, loa, phông hội trường, các loại biểu bảng của văn phòng, nhà bếp và các khu lớp, các loại trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ. Việc sử dụng kinh phí đều được công khai trong hội đồng trước khi thực hiện.

– Công tác chuyển xếp và nâng lương: Ban giám hiệu đã kết hợp với Công đoàn và Kế toán nhà trường chủ động XD kế hoạch từng thời kỳ và công khai đầy đủ những thông tin cá nhân khi đến kỳ nâng lương, thực hiện đầy đủ các giấy tờ có liên quan. Việc nâng lương trước thời hạn đã được công đoàn, nhà trường xem xét đúng theo quy định và đúng thủ tục, đúng đối tượng và được thực hiện công khai.

– Việc thực hiện chế độ công khai tài chính theo đúng quy định của Nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

– Công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, nâng bậc lương, khen thưởng kỷ luật, đề bạt và các chế độ chính sách khác.

– Thực hiện công khai các khoản thu quỹ, việc sử dụng quỹ và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

– Đã thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân và các tổ chức, đoàn thể trong trường về các vấn đề: Như kế hoạch phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp, công tác tuyển sinh, giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm, quy trình quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, việc xây dựng nội quy, Quy chế nội bộ trong nhà trường …

– Đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý của nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

– Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng gây bè phái, mất đoàn kết và những hiện tượng vi phạm dân chủ, kỷ cương trong trường. Đồng thời, thực hiện đúng những quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Tồn tại, hạn chế:

– Ban thanh tra nhân của nhà trường có hoạt động, nhưng chưa được thường xuyên, việc kiểm tra giám sát đôi lúc còn lúng túng và chưa phát huy đúng vai trò trách nhiệm.

– Trong nhà trường vẫn còn một số CB,GV,NV trong các buổi họp còn ngại tham gia đóng góp ý kiến. Ngoài ra trường vẫn còn một số ít GV,NV còn thờ ơ trong việc thực hiện QCDC mà chỉ quan tâm đến quyền lợi của cá nhân.

– Việc thực hiện báo cáo định kỳ của các đoàn thể trong trường đôi lúc còn chậm trễ và chưa được kịp thời.

2. Nguyên nhân:

– Do sự chỉ đạo của Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt là Ban chỉ đạo thực hiện QCDC đôi khi thực hiện còn chưa sát thực, chưa đi sâu, đi sát trong việc chỉ đạo thực hiện QCDC gắn với việc XD hệ thống chính trị tại cơ sở.

– Một số tổ chức, đoàn thể trong nhà trường đôi lúc còn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong quá trình vận động và giám sát tại cơ sở. Việc sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng đối với các điển hình tiên tiến đôi lúc còn hình thức và chậm.

– Trong đơn vị vẫn còn một số ít cán bộ, giáo viên, nhân viên còn chưa tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường, trong các hội nghị họp còn chưa mạnh dạn và ngại tham gia đóng góp ý kiến.

– Một số thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện QCDC và Ban thanh tra nhân dân còn chưa mạnh dạn, chưa dứt điểm và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết những vấn đề nhạy cảm trong đơn vị.

3. Bài học kinh nghiệm:

– Để đảm bảo việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, trước hết Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường phải có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế dân chủ để phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

– Chi bộ và Đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ trong trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Đồng thời xác định rõ được việc thực hiện quy chế dân chủ phải gắn liền với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

– Gắn kết việc thực hiện quy chế dân chủ với pháp lệnh CBCC, pháp lệnh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, công khai dân chủ trong thực hiện các chủ trương ở trường.

– Một trong những hình thức phát huy tính dân chủ trong trường và gắn liền với việc xây dựng hệ thống chính trị là việc công khai hoá các hoạt động trong trường, đặc biệt là công khai về tài chính, chế độ chính sách.

– Công tác tổ chức thực hiện QCDC phải đồng bộ, rộng khắp và thường xuyên, đã tạo ra những mô hình, hình thức sinh hoạt mới, thiết thực nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện QCDC.

4. Những kiến nghị và đề xuất:

– Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Phòng GD&ĐT ……………. tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt để nhà trường triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở.

– Tăng cường các hội nghị, hội thảo về chuyên đề xây dựng và thực hiện QCDC tại cơ sở để các nhà trường được đi tập huấn. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở được đi giao lưu, học tập tại các đơn vị điển hình tiên tiến trong và ngoài Huyện, Thành phố.

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QCDC CỦA ĐƠN VỊ TRONG THỜI GIAN TỚI.

– Tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo, thực hiện QCDC trong nhà trường.

– Quán triệt hơn nữa đến tận mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên về Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị, Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong nhà trường.

– Tất cả các hoạt động của nhà trường đều phải được công khai, dân chủ và bình đẳng theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao từ Ban giám hiệu đến từng đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo dân chủ, công bằng trong nhà trường.

– Tham gia đóng góp các ý kiến cho các đoàn thể trong nhà trường để tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

– Kiên quyết xử lý tình trạng sai phạm về chuyên môn, về tài chính.

– Thực hiện tốt những quy định của Luật Giáo dục theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của trường thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho CB,GV,NV được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường.

– Thường xuyên tổ chức lồng ghép các nội dung họp Hội đồng sư phạm với Công đoàn, để triển khai học tập và quán triệt lại các văn bản quy định, thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

– Hướng trọng tâm thực hiện các quy định về trách nhiệm, thủ trưởng cơ quan, lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên vào một số công việc trước khi thủ trưởng cơ quan quyết định việc công khai các nội dung mà nhà giáo, cán bộ công chức và các tổ chức trong cơ quan.

– Lập kế hoạch cụ thể từng tuần, tháng có kế hoạch sơ kết, tổng kết về việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện mọi hoạt động mang tính chuyên đề, tổ chức có chất lượng, hiệu quả.

– Tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, đại hội công đoàn đúng theo quy định của Phòng giáo dục và Đào tạo chỉ đạo.

– Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai, thực hiện quy chế dân chủ năm học 20….. – 20…. của trường ……………………….. Nhà trường rất mong được sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo cấp trên để nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị được tốt hơn./.

Nơi nhận:
– Phòng nội vụ (để b/c);
– Ban giám hiệu;
– CTCĐ, TTrND;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Tham khảo thêm:   Điều kiện và thủ tục vay vốn mua nhà trả góp Thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở – Mẫu 2

UBND HUYỆN …………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: /BC-LVBS .., ngày tháng …. năm 20….

BÁO CÁO

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Năm học 20… – 20………..

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 60/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Căn cứ Thông tư số 11/20………../TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 20……….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

Thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/CB ngày 11 tháng 11 năm 20… của chi ủy chi bộ Trường Trung học cơ sở …………………. về lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; Kế hoạch số 123/KH-THCSVLA ngày 30 tháng 9 năm 20……….. của Trường Trung học cơ sở …………………. về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-THCSVLA ngày 06 tháng 9 năm 20……….. của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở …………………. về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm học 20… – 20………..,

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Trường Trung học cơ sở …………………. đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm học 20… – 20……….. như sau:

I/ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

1. Đặc điểm tình hình

Năm học 20…- 20……….., nhà trường có 86 cán bộ, giáo viên và nhân viên, cơ bản đủ về số lượng; có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 85,36% cán bộ, giáo viên trên chuẩn về trình độ đào tạo.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có lập trường tư tưởng vững vàng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi cá nhân đều có kế hoạch tự học tập và rèn luyện theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhà trường có các hội đồng tư vấn và các đoàn thể; có 9 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.

Trường có 48 lớp, 2144 học sinh.

2. Quá trình triển khai thực hiện qui chế dân chủ

Lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện dân chủ trong đơn vị. Cụ thể là:

– Chi ủy chi bộ đã đề ra Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị (Nghị quyết số 31-NQ/CB ngày 11 tháng 11 năm 20…)

– Hiệu trưởng xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong toàn đơn vị (Kế hoạch số 123/KH-THCSVLA ngày 30 tháng 9 năm 20………..).

– Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bàn bạc, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng Quy chế dân chủ. Sau đó, Hiệu trưởng ra Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường (Quyết định số 33/QĐ-THCSVLA ngày 12 tháng 11 năm 2018).

– Lãnh đạo nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến những quy định về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết; những vấn đề liên quan đến lợi ích và đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể về các công việc của trường như: Việc sử dụng công quỹ, tài sản, việc thu chi tài chính, quyết toán các công trình sửa chữa nhỏ, công tác khen thưởng, kỉ luật,…

3. Việc tổ chức tuyên truyền thực hiện qui chế dân chủ

a/ Nội dung

Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ, của ban lãnh đạo nhà trường, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện quy chế dân chủ; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; trong đó tập trung trọng tâm tuyên truyền, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, các văn bản liên quan việc thực hiện quy chế dân chủ.

Thông qua tổ chức công đoàn, tổ chuyên môn, chi đoàn và Đội thiếu niên để triển khai đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn bản liên quan đến công tác giáo dục của nhà trường như: Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, các văn bản khác có liên quan đến giáo dục; chế độ chính sách của nhà nước; kế hoạch năm học; nội quy quy chế đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch xây dựng mua sắm sữa chữa cơ sở vật chất; các khoản thanh, quyết toán của cơ quan đơn vị; kế hoạch thanh tra kiểm tra; công tác tuyển dụng, đề bạt cán bộ, công chức; khen thưởng, kỷ luật; nâng bậc lương; đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm…

b/ Hình thức

Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt công đoàn cơ sở; qua các kỳ họp phụ huynh học sinh đầu năm, cuối học kỳ I, cuối năm học.

Mỗi cán bộ, giáo viên, người đứng đầu các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường góp phần tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho phụ huynh học sinh, học sinh và các thành viên trong tổ chức của mình hiểu biết về những chủ trương của ngành và hoạt động của nhà trường.

Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ qua bảng tin nội bộ.

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của nhà trường nội dung thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường để cán bộ, viên chức theo dõi thực hiện.

Tồn tại: Thời gian phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết còn hạn chế.

4. Phát huy vai trò và trách nhiệm của chi ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

a/ Chi ủy chi bộ, lãnh đạo nhà trường:

Chi ủy chi bộ, lãnh đạo nhà trường nhận thức rõ việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường là gắn với xây dựng hệ thống chính trị tại đơn vị, cũng như thực hiện có hiệu quả nhất những quy định của Luật Giáo dục theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được quyền giám sát, đóng góp ý kiến, tham gia vào sự phát triển chung của nhà trường. Đồng thời, việc thực hiện dân chủ trong trường cũng nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng tháng chi ủy chi bộ có kế hoạch chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể, kế hoạch được triển khai đến từng tổ chức và chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện.

Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong trường.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lí toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hóa các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường.

Các đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo môi trường làm việc lành mạnh.

b/ Hai đoàn thể trong nhà trường:

Phát huy vai trò của công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động công đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó chú trọng việc chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

Các đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo môi trường làm việc lành mạnh.

Các đoàn thể cũng đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giáo dục, động viên công đoàn viên hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chính quyền giao phó. Tích cực lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên để có những phản ánh, đề xuất kịp thời với chính quyền nhằm không ngừng cải tiến lề lối làm việc nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

c/ Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Duy trì các cuộc họp với phụ huynh học sinh, với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học để nắm rõ tình hình thực tế, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của phụ huynh học sinh, của học sinh về học tập và sinh hoạt. Từ đó có những giải pháp thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại để học sinh có mọi điều kiện thuận lợi trong học tập và rèn luyện tại trường.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

1. Công tác sinh hoạt, công khai kế hoạch

* Đảm bảo chế độ sinh hoạt, hội họp:

– Hàng tuần họp hội ý giữa Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

– Cùng các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các nhóm chuyên môn họp đúng theo quy định: 2 lần/tháng.

– Hàng tháng, họp giao ban Ban giám hiệu với các tổ trưởng, đại diện các đoàn thể để đánh giá công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó đề ra những công việc chủ yếu cần thực hiện trong tháng tới.

– Mỗi học kỳ họp toàn thể ít nhất 4 lần. Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại trường học.

– Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong nhà trường tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức hàng năm vào tháng 10, theo quy định của Nhà nước

* Việc triển khai kế hoạch năm học:

– Lãnh đạo nhà trường đã tổ chức xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chuyên môn thảo luận, đóng góp ý kiến trước khi triển khai, kế hoạch năm được thông qua trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

– Kế hoạch tháng được xây dựng dựa trên cơ sở kế hoạch năm; được thống nhất trong chi bộ, ban lãnh đạo; hàng tháng tổ chức đánh giá tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo.

– Các kế hoạch liên quan đến tổ chuyên môn và các đoàn thể được trưởng các đoàn thể, bộ phận triển khai kịp thời phù hợp với thời gian thực hiện, các kế hoạch được duyệt trước khi triển khai và có ghi chép cụ thể trong sổ sinh hoạt.

2. Công tác tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nghị quyết, quy chế chi tiêu nội bộ

Đảm bảo quy trình tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức:

– Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn họp (15/10/20…) thống nhất kế hoạch, mục tiêu, nội dung Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

– Hội nghị cán bộ (21/10/20…);

– Hội nghị ở cấp tổ (từ 22 đến 26/10/20…);

– Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị (02/11/20…).

Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Có 82/90 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự (tỉ lệ 91,11%). Qua hội nghị, nhà trường đã xây dựng nghị quyết, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ; phổ biến công khai trong đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên biết và thực hiện.

Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn họp thỏa thuận thống nhất Quy chế dân chủ, Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn Trường Trung học cơ sở …………………..

3. Việc công khai các nội dung theo quy định để công chức, viên chức biết

Đảm bảo thực hiện công khai trong đơn vị các nội dung sau:

– Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nuớc đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức; kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập, tốt nghiệp.

– Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường trong năm học.

– Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác, các khoản thu, chi và quyết toán hàng năm.

– Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

– Việc thực hiện: Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà trường.

– Những vấn đề về tuyển sinh và kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng quy chế từng năm học

– Nhận xét đánh giá công chức, viên chức, lao động hàng năm.

– Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của nhà trường trong từng năm học

– Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của nhà trường.

– Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu nhà trường đưa ra lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Đảm bảo thời gian và hình thức công khai từng nội dung nêu trên.

4. Việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến

Thông qua quá trình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về Tổ Công đoàn, Tổ chuyên môn để nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến các việc sau:

– Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.

– Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

– Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.

– Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của nhà trường.

– Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác, các khoản thu, chi và quyết toán hàng năm

– Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

– Báo cáo sơ kết, tổng kết

– Nội quy, quy định về lề lối làm việc của cơ quan.

5. Việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia kiểm tra, giám sát

Nhà trường tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức, lao động giám sát, kiểm tra các nội dung sau:

– Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm (năm học) của nhà trường.

– Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường.

– Thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường.

– Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong nhà trường.

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.

Thông qua ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:

– Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường.

– Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của nhà trường.

– Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường.

6. Những việc cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh) và học sinh được biết; được tham gia ý kiến

– Niêm yết công khai những quy định về tuyển sinh, nội dung quy chế học tập, lịch thi, kết quả xét tốt nghiệp trung học cơ sở, lên lớp, hiệu suất đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật; niêm yết công khai học phí, các khoản thu khác theo quy định.

– Định kỳ ít nhất trong năm học 3 lần tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của cha mẹ học sinh, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình người học, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của người học.

– Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh và cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho Hiệu trưởng.

– Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để học sinh, cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

7. Việc thực hiện dân chủ đối với cá nhân, tập thể khi liên hệ công tác

Trường có xây dựng quy định, nội quy tiếp công dân (Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/QĐ-THCSVLA ngày 04 tháng 9 năm 20… của Hiệu trưởng Trung học cơ sở ………………….)

8. Thực hiện tiếp xúc, đối thoại; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, viên chức, phụ huynh học sinh và học sinh

a/ Đối cán bộ, viên chức trong nhà trường

Trong các kỳ họp toàn thể, lãnh đạo nhà trường luôn ghi nhận những ý kiến, đề xuất của giáo viên, nhân viên về mọi mặt hoạt động tại đơn vị và giải quyết kịp thời, không để xảy ra thắc mắc, dư luận không tốt.

b/ Đối với phụ huynh học sinh và học sinh

Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường định kỳ 3 lần/năm học; mỗi kỳ họp, đều ghi nhận và giải đáp mọi ý kiến, thắc mắc, đề xuất của phụ huynh học sinh về công tác giáo dục của nhà trường.

Tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” vào ngày 01/6/20………..: giải đáp 50 lượt ý kiến của học sinh toàn trường.

c/ Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

9. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế dân chủ vàcông khai theo quy định

Trong năm học, nhà trường tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ vể thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra giám sát được Ban thanh tra nhân dân và cán bộ, giáo viên thực hiện thường xuyên như: kiểm tra và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng tháng, năm của đơn vị; việc sử dụng kinh phí, các khoản chi tiêu nội bộ; việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức.

Quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên được tôn trọng và phát huy. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được tạo điều kiện góp phần vào công tác kiểm tra, giám sát nên ngăn chặn được các biểu hiện tượng tiêu cực, lãng phí, cửa quyền, bè phái, mất đoàn kết, các hành vi vi phạm dân chủ, kỷ cương trong nhà trường.

Hàng năm, vào đầu mỗi năm học, chính quyền phối hợp cùng công đoàn thực hiện đánh giá, báo cáo việc thực hiện nghị quyết của hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

+ Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo.

+ Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

+ Công khai về thu chi tài chính.

10. Công tác thỉnh thị, báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ và công khai của cơ sở giáo dục

Công tác báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ và công khai của nhà trường đảm bảo đúng quy định, theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Hàng năm, thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền cùng công đoàn nhận định, đánh giá và báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện công khai của nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường đã báo cáo thực hiện quy chế thực hiện công khai (Số: 105/BC-THCSVLA, ngày 01 tháng 9 năm 20………..)

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt mạnh:

– Trong thời gian qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo tốt, tạo cơ sở và tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

+ Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ, viên chức đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ và phát huy được khả năng của mỗi cá nhân.

+ Công tác luân chuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc theo văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

+ Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời không để xảy ra thắ mắc, khiếu nại.

+ Việc sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Hạn chế việc tổ chức hội họp không cần thiết, tăng cường công khai, minh bạch trong việc cung cấp thông tin; tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở mà nhà trường đã phát huy được tiềm năng, trí tuệ của tập thể trong việc tham gia xây dựng nhà trường và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.

– Từng bước xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, nề nếp, kỷ cương.

2. Tồn tại, hạn chế:

– Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tuy đã có chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ nét và hiệu quả của họat động này còn hạn chế.

– Chưa cập nhật một cách kịp thời những thông tin mới, những thay đổi mới có liên quan.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 20………..-20….

1. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của chi bộ đối với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

2. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, chống mọi biểu hiện bè phái, cục bộ, chống các biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí,…

Tham khảo thêm:   Lịch sử 9 Bài 1: Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945 Soạn Sử 9 sách Cánh diều trang 5, 6, 7

3. Tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tham gia các hoạt động của đơn vị. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần vào công tác kiểm tra, giám sát.

4. Quan tâm lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong đơn vị để không ngừng cải tiến lề lối làm, lãnh đạo; tạo môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương.

5. Đảm bảo công tác thông tin, công khai đầy đủ, rõ ràng mọi vấn đề liên quan đến các hoạt động, công tác giáo dục của nhà trường.

6. Tổ chức thực hiện tốt công tác đối thoại với cán bộ, viên chức, với cha mẹ học sinh và học sinh.

V. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Không.

2. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân Huyện: Không.

Nơi nhận:
– Phòng nội vụ (để b/c);
– Ban giám hiệu;
– CTCĐ, TTrND;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở – Mẫu 3

UBND HUYỆN …………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: /BC-LVBS .., ngày tháng …. năm 20….

BÁO CÁO TỔNG KẾT
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Năm học ….. – ……

Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

Căn cứ kế hoạch số 31/KH-UBND ngày …tháng .. năm …. của UBND huyện ………… về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 20…..;

Căn cứ quyết định số …../QĐ -TTrHCS ngày ….….của Trường ………………. về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong trường ……………………….;

Trường ……………………. đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm học …….. – ……… như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

1. Đặc điểm tình hình.

Năm học …….. – ……… Nhà trường có …. cán bộ giáo viên và nhân viên: với ….giáo viên đứng lớp ….cán bộ quản lý, …. tổng phụ trách đội, …. nhân viên hành chính, …. nhân viên bảo vệ. Cơ bản đủ về số lượng, có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 63% trên chuẩn về trình độ đào tạo, có 12 giáo viên giỏi cấp huyện và …. giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên của nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của đảng. Đảng viên chi bộ trường nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê. Nhà trường thực hiện tốt chủ đề của ngành, đánh giá sát chất lượng của học sinh. Mỗi cá nhân đều có kế hoạch tự học tập và rèn luyện theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhà trường có các hội đồng tư vấn và các đoàn thể, gồm 4 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng, 100% CBGVNV đã được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, đội ngũ khá vững mạnh về chuyên môn, về cơ bản trường đã đủ số lượng CBGVNV để thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

2. Quá trình triển khai thực hiện qui chế dân chủ.

Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện dân chủ trong trường.Cụ thể là:

– Chi bộ nhà trường đã tổ chức cho CB, CC, VC bàn bạc và xây dựng quy chế dân chủ. Xây dựng ban thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Quyết định số 06/QĐ-TTrHCS ngày 01/09/2017), có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

– Chi bộ, nhà trường đã tuyên truyền phổ biến những quy định về quyền và nghĩa vụ của CBGV, NV đến 100% CBGVNV được biết, những vấn đề liên quan đến lợi ích và đời sống của CBGVNV. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể trường về các công việc của trường như: Việc sử dụng công quỹ, tài sản, việc thu chi tài chính, quyết toán các công trình sửa chữa nhỏ, công tác khen thưởng, kỉ luật…

– Trường đã thực hiện trên tinh thần nghị quyết HNCB, CC, VC đầu năm và các hình thức tuyên truyền để CBGV, NV được bàn bạc tham gia ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ của trường. Kết quả ý kiến đóng góp đã được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định. Trong năm học qua, thông qua các đoàn thể, ban TTrND để giám sát hoạt động của trường, kết quả giám sát điều được lãnh đạo nhà trường tiếp thu nghiêm túc.

– Đã xây dựng được một số các quy định như quy định sử dụng tài sản công, thiết bị điện, quy tắc ứng xử trong nhà trường… Đã tổ chức ban hành các văn bản mang tính chất sử dụng lâu dài.

Tồn tại: Hệ thống các quy định chưa hoàn thiện, một số CBGVNV còn có thái độ chưa nhiệt tình, làm theo hình thức. Thời gian phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết còn hạn chế.

3. Việc tổ chức tuyên truyền thực hiện qui chế dân chủ.

– Nhà trường đã phổ biến đến tất cả CBGV, NV về Nghị định số 04/2015/ NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và quyết định số 04/2000/QĐ&BGD ngày 1/3/2000; thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/ NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời hiệu trưởng nhà trường cũng đã ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường.

– Trưởng các bộ phận, các đồng chí trong ban chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền trong tổ về việc thực hiện qui chế dân chủ, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo nhà trường biết việc triển khai, tiến độ thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ để kịp thời xử lý.

– Nhà trường đã phổ biến và quán triệt việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đồng thời tăng cường phổ biến pháp luật đối với CBGV, NV và học sinh, công tác pháp chế được trú trọng.

Kết quả đạt được:

+ Cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình như: Những điều CBCCVC được biết, những điều được tham gia góp ý, những vấn đề CBCCVC không được làm. Và từ đó họ sẽ thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình.

+ Cán bộ, công chức, viên chức biết rõ hơn về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan để họ có thể giám sát tốt hơn đối với hiệu trưởng trong việc thực hiện trách nhiệm của mình. Những việc chưa tốt thì cán bộ, công chức, viên chức có thể kiến nghị thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hộp thư góp ý hoặc thông qua các hội họp định kỳ.

+ Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của chi bộ đối với các tổ chức, đoàn thể và nhà trường.

+ Dân chủ đảm bảo phải đi đôi với nề nếp, kỷ cương. Dân chủ phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

4. Vai trò và trách nhiệm của chi ủy, chính quyền và các đoàn thể.

– Chi bộ nhà trường đã nhận thức rõ việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường là gắn với xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, cũng như thực hiện có hiệu quả nhất là những quy định của luật giáo dục theo phương châm” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của trường thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho CBGV, NV được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào sự phát triển chung của nhà trường. Đồng thời, việc thực hiện dân chủ trong trường cũng nhằm phát huy quyền làm chủ CBGV, NV, phụ huynh và học sinh, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đầu năm học Hiệu trưởng đã tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh, trả lời tất cả các câu hỏi của cha mẹ học sinh một một cách cởi mở, thẳng thắn, thầu tình đạt lý; tháo gỡ các khó khăn, đề xuất của phụ huynh và đưa ra các giải pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục. Buổi đối thoại đã thể hiện được tính dân chủ và được cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương đánh giá cao.

– Hàng tháng chi bộ có kế hoạch chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể, kế hoạch được triển khai đến từng tổ chức và chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện, hàng tháng công đoàn nhà trường nộp báo cáo về chi bộ theo định kì.

– Trong năm học này nhà trường đã tích cực đổi mới hình thức hội họp: Lấy đối thoại là chính.

– Cuối học kì I, II tổ chức tổng kết các tổ chuyên môn góp ý cho CBGV, NV đặc biệt là cán bộ Đảng viên.

– Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong trường.

– Đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ trong trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Thực hiện dân chủ trong quy hoạch, bố trí cán bộ trong sinh hoạt Đảng lắng nghe ý kiến kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức Đảng, góp ý cho cán bộ đảng viên.

– Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lí toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hóa các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường. Lãnh đạo trường đã gắn chặt việc thực hiện quy chế dân chủ với luật CC, VC, pháp lệnh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, công khai dân chủ trong việc thực hiện các chủ trương của trường.

– Các đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường, phát huy vai trò làm chủ của CBGV, NV tạo môi trường làm việc trong sáng, lành mạnh.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

1. Công tác sinh hoạt, công khai kế hoạch.

– Thực hiện chế độ hội họp (sinh hoạt chi bộ) theo đúng định kì, hàng tháng tổ chức họp hội đồng 1 lần, sinh hoạt chuyên môn 1 lần, tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/tháng; họp GVCN lớp 4 lần/tháng; họp liên tịch 2 lần/tháng.

– Việc triển khai kế hoạch năm học: BGH nhà trường đã tổ chức xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ chuyên môn thảo luận đóng góp ý kiến trước khi triển khai, kế hoạch năm được thông qua trong hội nghị CBCC, quá trình triển khai và thực hiện phát huy được tính dân chủ trong cơ quan, nhiều CBGV, NV đóng góp ý kiến thẳng thắn, kế hoạch năm học được nhà trường chỉnh sửa và bổ sung kịp thời phù hợp với kế hoạch của ngành và tình hình thực tế của nhà trường.

– Kế hoạch tháng được xây dựng dựa trên cơ sở kế hoạch năm và bám sát kế hoạch của phòng giáo dục chỉ đạo, kế hoạch tháng được thống nhất trong chi bộ, ban giám hiệu sau đó lấy ý kiến của CBGV, NV trong khi họp hội đồng. hàng tháng tổ chức đánh giá tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo.

– Các kế hoạch liên quan đến tổ chuyên môn và các đoàn thể được trưởng các bộ phận triển khai kịp thời phù hợp với thời gian thực hiện, các kế hoạch được duyệt trước khi triển khai và có ghi chép cụ thể trong sổ sinh hoạt.

– Về triển khai công văn: BGH, công đoàn triển khai đầy đủ trước toàn thể hội đồng các loại công văn của cấp trên, thường xuyên nhắc nhở CBGV, NV trong quá trình thực hiện, đặc biệt các công văn liên quan đến tài chính, chuyên môn, các chế độ chính sách cũng như giáo dục pháp luật.

– Việc mua sắm các tài sản lớn của nhà trường đều được đưa ra bàn bạc trong chi bộ, ban giám hiệu, lấy ý kiến và công khai trước tập thể, do đó tất cả CBGVNV điều được biết và giám sát. Giá cả mua sắm, nơi mua sắm đều được công khai, tạo điều kiện cho CBGVNV giám sát.

– Các kế hoạch mà nhà trường xây dựng đều được công khai minh bạch, kế hoạch phối hợp với công đoàn được hưởng ứng tích cực và hoạt động có hiệu quả.

2. Công tác chính trị tư tưởng và đạo đức tác phong và thực hiện pháp luật.

– Vào đầu năm học 100% CBGVNV tham gia học tập các lớp chính trị do ngành tổ chức, chính quyền và công đòan thường xuyên tuyên truyền các văn bản về pháp luật như luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông, cuộc vận động “ Hai không”, ATGT, … để CBGV, NV được biết, đặc biệt trong năm học không có đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Việc khiếu nại và giải quyết đều được nhà trường và công đoàn đứng ra giải quyết thỏa đáng.

– BGH thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở CBGV, NV phải có những hành vi đạo đức và tác phong của nhà giáo chuẩn mực và là tấm gương cho học sinh noi theo, nếu sai phạm được nhắc nhở và công khai kịp thời.

– Công tác chuyên môn: Triển khai đấy đủ các văn bản, kế hoạch, việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, …

– Nhà trường đã xây dựng nội quy, quy định của cơ quan và triển khai trước hội đồng lấy ý kiến tập thể, trong quá trình thực hiện phân công các bộ phận theo dõi, báo cáo để đánh giá xếp lọai thi đua.

– BGH nhà trường tạo điều kiện cho CBGVNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Nội dung này luôn được chú trọng trong việc xét thi đua, bình chọn để khen thưởng và xây dựng đội ngũ (Năm học …….. – ……… nhà trường có một giáo viên giỏi Tỉnh đạt giải nhì)

3. Đánh giá xếp loại CBGVNV; công tác thi đua khen thưởng.

BGH nhà trường triển khai đầy đủ các yêu cầu, nội dung, tiêu chuẩn để CBGVNV được biết, việc xét thi đua được thực hiện từ tổ trở lên, tổ chức họp ban thi đua mỗi tháng 1 lần để họp xét và công khai cụ thể kết quả đạt được của từng cá nhân và tập thể, đọc rõ những kết quả và tồn tại của từng CBGVNV, tổ chức lấy ý kiến và lắng nghe ý kiến của các cá nhân. Việc đánh giá căn cứ vào nội dung đăng kí của từng cá nhân, đúng với qui định xếp loại, đánh giá theo chuẩn.

Tổ chức bình chọn, sắp xếp danh hiệu theo thứ tự từ các tổ, phân rõ các nội dung khen thưởng cho từng cá nhân và tập thể, họp ban thi đua của nhà trường bình chọn và công khai trước hội đồng, việc thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, chính xác phù hợp với tình hình chung của nhà trường.

Cuối học kì tổ chức khen thưởng học sinh theo đúng quy định trong tất cả các mặt hoạt động của nhà trường, tiền khen thưởng được thống nhất qua hội nghị CBCC, VC đầu năm, công khai minh bạch với toàn thể hội đồng, học sinh và phụ huynh.

Vào đầu năm học BGH nhà trường tuyên truyền rộng rãi trong phụ huynh về việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, qui chế đánh giá và xếp loại học sinh, tổ chức đánh giá học sinh theo từng tổ, lớp và công khai kết quả học tập cũng như rèn luyện đến từng phụ huynh, tất cả học sinh điều biết kết quả của mình, nhất là điểm cuối kì.

Việc trả bài, chấm chữa bài được các đồng chí giáo viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, trả bài vào điểm đúng thời gian qui định, học sinh điều được biết điểm kiểm tra, cuối kì giáo viên đọc điểm công khai để học sinh biết và kiểm tra.

Cuối mỗi học kỳ, đều công khai kết quả xếp loại học lực cho phụ huynh. Một năm học, tổ chức họp CMHS ít nhất 3 lần.

Việc bình xét học sinh tiêu biểu, khen thưởng học sinh có thành tích, quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, .. điều thực hiện đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, công khai để GV và HS được biết, do đó không có GV – HS thắc mắc về đánh giá, xếp loại, học sinh và tặng quà…

Công khai những đóng góp của phụ huynh để phụ huynh và học sinh được biết, cuối kì công khai số tiền sử dụng, còn hay hết. Các qui định tuyển sinh, việc xét lên lớp và ở lại lớp được công khai dân chủ trước GV, HS và phụ huynh.

4. Công khai việc thực hiện các chế độ, quyền lợi của CBGVNV.

– Triển khai đầy đủ các văn bản có liên quan, niêm yết tại văn phòng những thông tin, danh sách CBGVNV được hưởng các quyền lợi đúng theo qui định của pháp luật.

– Chi trả lương hàng tháng, giải quyết các chế độ nghỉ sinh, làm thêm giờ, tiền thưởng, bảo hiểm… đúng thời gian, không thiếu sót, việc trừ lương hàng tháng theo qui định điều được triển khai đầy đủ để CBGV, NV được biết.

– Công tác xét nâng lương: Kế toán nhà trường chủ động từng thời kì và công khai đầy đủ những cá nhân đến kì nâng lương, nộp đủ các giấy tờ có liên quan, do đó trong học kì qua không có CBGV, NV thiếu sót và chậm trễ. Việc nâng lương trước thời hạn được làm đúng thủ tục, đúng đối tượng và được thực hiện công khai.

– Công khai tài chính theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính. Công khai ngân sách giao hàng năm trước hội đồng nhà trường. Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ phải đồng bộ, rộng khắp và thường xuyên, đã tạo ra những hình thức sinh hoạt mới, thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBGVNV trong việc thực hiện quy chế dân chủ.

5. Công khai kinh phí tự chủ, không tự chủ của đơn vị và kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh:

a) Kinh phí của ban đại diện CMHS:

Quỹ hội CMHS của nhà trường do phụ huynh quản lý, thu chi…Nhà trường chỉ có vai trò tham mưu với hội CMHS trong việc quản lý và chi quỹ hội. Kinh phí của Hội được công khai tới phụ huynh học sinh tại hội nghị đầu năm, giữa năm, cuối năm, … việc thu tiền quỹ hội cũng được thông qua trong buổi họp phụ huynh đầu năm học và được 100% phụ huynh nhất trí.

b) Kinh phí ngân sách tự chủ:

Đảm bảo chi đủ lương, phụ cấp, công tác phí…theo quy định. Bên cạnh đó nhà trường đã mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ dạy và học như: sửa máy tính, tài liệu thiết bị dạy học, hóa chất, tủ đựng hồ sơ, sữa chữa bàn ghế học sinh, sữa chữa, xây mới hệ thống thoát nước…

Việc sử dụng kinh phí đều được công khai trong hội đồng trước khi thực hiện và công khai giá cả sau khi mua sắm, cung cấp nơi mua sắm để tiện cho CBGVNV kiểm tra, giám sát…

c) Kinh phí không tự chủ:

Các kinh phí được cấp đều công khai trước hội đồng, chi tiêu có bàn bạc, theo dõi thu, chi cụ thể, có đầy đủ hồ sơ.

Việc sử dụng kinh phí đều được công khai trong hội đồng trước khi thực hiện.

6. Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân:

6.1. Mặt mạnh:

– Trong thời gian qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo tốt, tạo cơ sở và tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

+ Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ, công chức đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ và phát huy được khả năng của mỗi cá nhân.

+ Công tác luân chuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc theo văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

+ Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời không để dây dưa tồn đọng các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

+ Việc sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được quan tâm chú ý. Hạn chế việc tổ chức hội họp không cần thiết, tăng cường đối thoại và tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ.

– Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở mà nhà trường đã phát huy được tiềm năng, trí tuệ của tập thể trong việc tham gia xây dựng nhà trường và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.

– Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Mở ra một cơ chế trao đổi thẳng thắn, bình đẳng, dân chủ và xây dựng trong góp ý, phê bình đối với cán bộ, công chức, viên chức.

6.2. Mặt yếu:

– Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tuy đã có chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ nét và hiệu quả của họat động này còn hạn chế.

– Chưa cập nhật một cách kịp thời những thông tin mới, những thay đổi mới có liên quan.

6.3. Nguyên nhân:

– Xây dựng được quy chế dân chủ cơ sở và có sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

– Người đứng đầu phải gương mẫu và nghiêm túc thực hiện các quy định của quy chế này.

– Quan tâm, tạo điều kiện cho các cá nhân và các tổ chức trong nhà trường phát huy được vai trò của mình trong việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

– Thực hiện đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường và các tổ chức.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC …….. – ………

1. Tiếp tục duy trì, phát huy quyền dân chủ của CBGVNV và học sinh trong nhà trường.

2. Bổ sung quy chế hoạt động, quy chế làm việc, kiện toàn bộ máy của nhà trường, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ đảng viên, giáo viên để thực hiện tốt nhiệm vụ học năm học…….. – ……….

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho năm học…….. – ………, kế hoạch thi lại…

4. Thực hiện nghiêm các quy định trong nghị định 71/1998/NĐ-CP; quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

5. Qua hội nghị CBCCVC đầu năm xây dựng nghị quyết hoạt động, kiện toàn ban thanh tra nhân dân.

6. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, chống mọi biểu hiện bè phái, cục bộ, chống các biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí, …

Tham khảo thêm:   PUBG Mobile: Cài đặt chất lượng âm thanh tốt nhất để chơi game

7. Thực hiện đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm …….. – ………

8. Tổ chức đánh giá chất lượng học sinh, xếp loại đánh giá công chức, viên chức nghiêm túc, công bằng, công khai, chú trọng công tác khen thưởng, khắc phục những mặt tồn tại trong năm …….. – ……….

9. Tiếp tục làm tốt công tác đối thoại với dân, với cha mẹ học sinh và học sinh.

Trên đây là kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm …….. – ……… và phương hướng, nhiệm vụ năm học …….. – ……… của trường ……………………….

Nơi nhận:
– Phòng nội vụ (để b/c);
– Ban giám hiệu;
– CTCĐ, TTrND;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở – Mẫu 4

UBND HUYỆN …………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: /BC-LVBS .., ngày tháng …. năm 20….

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

Kính gửi: Phòng giáo dục và Đào tạo ……………..

Thực hiện Công văn số…….ngày …..tháng …..năm …….. của Phòng giáo dục và Đào tạo …………….. “về việc báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường”; trường ………….. báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ tại trường như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung:

1. Khái quát tình hình:

– Tổng số CB, GV, NV là 22 đ/c. Nữ: 14. Nữ DT: 02

– Trong đó: CBQL: 02.

– Đảng viên là : 16 đ/c. Nữ: 11. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp = 11, sơ cấp =5

– Giáo viên: 17 đ/c. Nữ: 13 Đ/c trong đó 02 là nữ dân tộc

– Nhân viên: 03 đ/c (01 làm công tác thư viên thiết bị, 01 làm công tác phục vụ và 01 làm công tác bảo vệ)

a) Thuận lợi:

– Là một đơn vị trường thuộc địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên thường xuyên được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp, đồng thời cũng được sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy – chính quyền địa phương và lãnh đạo ngành GD huyện về mọi mặt hoạt động của nhà trường.

– Đặc biệt về nòng cốt CB-GV- NV trong nhà trường hầu hết là lực lượng trẻ, được đào tạo cơ bản; có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ công tác được giao.

– BGH và BCH Công đoàn nhà trường coi trọng công tác xây đội ngũ CB-GV-NV và khối đoàn kết nội bộ trong tập thể hội đồng nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

b) Khó khăn:

– Là một đơn vị trường học nằm trên địa bàn xã thuộc vùng I, nhưng đời sống của đa phần nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều bất cập và chưa đạt hiệu quả cao.

– Về cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu thốn nhiều và trang thiết bị dạy học chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ.

– Đa số CB-GV-NV công tác tại trường là người ở xa, nhưng trường lại không có nhà nội trú nên phần nào cũng ảnh hưởng đến quá trình công tác và đi lại.

– Là một địa phương mà phần đông PHHS sống bằng nghề nông, nên việc vận động con em đến trường học tập còn gặp nhiều khó khăn, thực hiện việc duy trì sĩ số HS không đạt được chỉ tiêu đề ra và số lượng HS yếu kém còn nhiều.

Những tình hình về khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt công tác của toàn thể CB-GV-NV và HS, nhất là các hoạt động chuyên môn và phần nào cũng ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ .

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở:

2.1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai của Chi bộ và BGH nhà trường tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được gắn với phát triển đội ngũ CB-GV-NV và cải cách phương pháp giảng dạy trong nhà trường, đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”, các phong trào, các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng, quản lý, điều hành của BGH; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên và nhân viên theo hướng sát dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội.

2.2- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở:

Nhìn chung, tất cả CB-GV-NV trong nhà trường luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vì có dân chủ trong tập thể thì mới tạo được khối đoàn kết trong nhà trường nhằm tạo ra môi trường làm việc thân thiện và công bằng. Phát huy quyền làm chủ của toàn thể CB-GV-NV gắn liền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc và thực hiện dân chủ trong đơn vị. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng một đơn vị trường học dân chủ, vững mạnh. Hằng năm, BGH và BCH Công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” trong toàn thể CB-GV-NV và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.Thông báo kịp thời đếncác thành viên trong tập thểđơn vị biết rõ về các chủ trương, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và các nội quy, quy định của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ công tác của CB-GV-NV trong nhà trường.Vì vậy, không có trường hợp đơn thư khiếu kiện và không có CB-GV-NV vi phạm nội quy, quy chế làm việc của nhà trường.

2.3- Công tác củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư: Hàng năm Chi bộ nhà trường đều tổ chức họp để đánh giá công tác thực hiện QCDC trong nhà trường và bầu bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Đưa nội dung QCDC vào sinh hoạt chi bộ; kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, giáo viên, nhân viên.

2.4- Công tác kiểm tra, giám sát: Hàng tháng, quý, HK và trong năm học BGH nhà trường lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về công khai tài chính: mỗi quý 1 lần, công khai chất lượng giáo dục: mỗi HK 1 lần và công khai dự toán thu chi ngân sách vào tháng 01/20….. để thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ trước hội đồng sư phạm nhà trường. Trong năm không có trường hợp nào khiếu nại, khiếu kiện trong cơ quan và vượt cấp.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QCDC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Kết quả thực hiện QCDC trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015.

1.1 – Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015: Đầu tháng 8/2017 nhà trường đã tổ chức họp hội đồng nhà trường để thông qua nội dung của Nghị định và quán triệt trong toàn thể CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện. Số lượng người tham gia: 22/22, tỷ lệ 100%.

Ngay sau cuộc họp, BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung và phương pháp thực hiện Quy chế dân chủ trong từng hoạt động của đơn vị. Nhìn chung, tất cả CB-GV-NV đều nhận thức đúng đắn và nghiêm túc chấp hành theo Nghị định về QCDC ở cơ sở.

Phát động phong trào thi đua thực hiện Quy chế dân chủ và Quy tắc ứng xử trong đơn vị. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được đưa vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng.

Tổ chức thi đua và ký cam kết giữa Ban chấp hành Công Đoàn và Nhà trường về việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử.

Tổ chức biểu dương gương người tốt, việc tốt; khen thưởng kịp thời cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử. Kiên quyết xử lý những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với Quy tắc ứng xử hoặc cố tình vi phạm QCDC trong đơn vị.

1.2 – Kết quả triển khai thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan:

+ Với chức trách và nhiệm vụ được giao là Hiệu trưởng quản lý trường THCS; đồng chí Thủ trưởng đơn vị luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công việc được cấp trên giao. Mặc dù công tác ở một đơn vị trường có tỷ lệ HS là người dân tộc thiểu số khá đông; đời sống của đa phần nhân dân còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học chưa đầy đủ và đặc biệt là chất lượng GD học sinh còn nhiều yếu kém, nhưng đồng chí Thủ trưởng luôn cố gắng khắc phục những khó khăn tạm thời để cùng tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường làm tốt khâu tổ chức, hội nghị cán bộ công chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất và đã hoàn thành tốt kế hoạch thực hiện QCDC trong nhà trường.

+ Thực hiện mối quan hệ với công dân, cơ quan, tổ chức: Hàng tháng, quý, HK và trong năm học BGH nhà trường thường xuyên và chỉ đạo thực hiện công tác công khai, niêm yết các hoạt động về tài chính: mỗi quý 1 lần, công khai chất lượng giáo dục: mỗi HK 1 lần cho PHHS biết và công khai dự toán thu chi ngân sách vào tháng để tập thể CB-GV-NV thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ trước hội đồng sư phạm nhà trường. Kết quả thực hiện công tác công khai, niêm yết diễn ra một cách minh bạch, rõ ràng trong tập thể nhà trường, nên không có trường hợp thắc mắc, khiếu nại trong giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh.

1.3 – Đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức và trách nhiệm của cán bộ công chức cùng với thủ trưởng cơ quan tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và tham gia giám sát đầy đủ theo kế hoạch đề ra trong từng giai đoạn. BGH nhà trường kết hợp với BCH Công đoàn trường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về công khai tài chính: mỗi quý 1 lần, công khai chất lượng giáo dục: mỗi HK 1 lần và công khai dự toán thu chi ngân sách vào tháng 01/20….. để thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ trước hội đồng sư phạm nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quy định đã đề ra và không có trường hợp nào vi phạm.

1.4 – Đánh giá kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:

a- Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

Ban giám hiệu nhà trường trong năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả. đặc Đầu năm học nhà trường và công đoàn tiếp tục triển khai việc thực hiện Cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và ngành phát động.

b- Giám sát và thanh tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn trong nhà trường:

– Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy của nhà trường. Ban giám hiệu đã phối hợp chặt chẽ với CĐ chỉ đạo cho các tổ chuyên môn tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên đăng kí các chỉ tiêu và danh hiệu thi đua của cá nhân, của lớp, chất lượng của từng bộ môn, xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận đưa vào Nghị quyết CBCC và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong nhà trường.

– Hàng tháng các tổ chuyên môn đều thực hiện kiểm tra các loại hồ sơ chuyên môn của tổ viên theo đúng quy định: đa số các giáo viên trong trường đều thực hiện tốt đầy đủ đúng quy định các loại hồ sơ, không có trường hợp nào vi phạm các quy định chung.

– Chuyên môn nhà trường ngay từ đầu năm học đã lên kế hoạch kiểm tra cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường thực hiện trong năm học. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn mà cấp trên triển khai xuống.

c- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức đã đề ra hằng năm:

– Nghị quyết Hội nghị CBCC được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học. Trong năm học 2017-20….. vừa qua kết quả cuối năm so với kế hoạch đầu năm học được đề ra trong Hội nghị CBCC có nhiều chỉ tiêu đạt, và vượt tuy nhiên cũng có một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đã đề ra.

d- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho CB-GV-NV:

– Giám sát việc thực hiện ngày giờ công, xếp loại thi đua, các khoản đóng góp ủng hộ,… đầy đủ, kịp thời.

– Trong năm học vừa qua, được chỉ đạo của BCH Công đoàn cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi của BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của CB,GV,NV. Các chế độ được chi trả đầy đủ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định.

– Bộ phận kế toán đã công khai đầy đủ các chế độ liên quan đến CB,GV,NV tuy nhiên đôi lúc vẫn còn chậm trễ.

1.5 – Đánh giá sự phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với BCH Công đoàn cơ sở về triển khai thực hiện QCDC trong cơ quan:

Được sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường về thực hiện quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện QCDC ở cơ sở; từ đầu năm học BGH đã tổ chức cuộc họp với BCH Công đoàn nhà trường để bàn bạc, thống nhất lập kế hoạch phối kết hợp để tuyên truyền, vận động CB-GV-NV tích cực tham gia các hoạt động công tác và thực hiện nghiêm túc QCDC trong đơn vị. Từ đó, đẩy mạnh các hoạt động dạy học và các phong trào trong nhà trường; đến cuối năm học 2017-20….. đề nghị liên đoàn lao động huyện …………….. công nhận: Công đoàn cơ sở vững mạnh.

2. Kết quả quán triệt, triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc theo nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013:

BGH nhà trường quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở tại nơi làm việc” và các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định đến các CB-GV-NV, các Tổ chuyên môn, đoàn thể có liên quan để thực hiện.

– BGH phối hợp với BCH nhà trường tuyên truyền Nghị định số 60/NĐ-CP của Chính phủ trong các cuộc họp của đơn vị và đánh giá việc thực hiện.

2.1 – Nội dung Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc cơ quan đã công khai niêm yết cụ thể các nội dung:

– 8 nội dung người lao động phải công khai tại Điều 6

– 6 nội dung người lao động tham gia ý kiến tại Điều 7

– 6 nội dung người lao động quyết định tại Điều 8

– 8 nội dung người lao động kiểm tra, giám sát tại Điều 9

2.2 – Đối thoại tại nơi làm việc tại Mục 1, Chương trình III của nghị định: Thực hiện đầy đủ theo văn bản quy định. Đồng thời có sự trao đổi ý kiến giữa đại diện cơ quan và người lao động để hướng đến chất lượng, hiệu quả trong công việc.

2.3 – Tổ chức Hội nghị người lao động tại Mục 2, Chương III của Nghị định: Hàng năm, có tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giảng dạy, chất lượng giáo dục học sinh và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

– 100% CB-ĐV-GV-NV có ý thức tốt trong việc tham gia hội họp, xây dựng các nội quy, quy chế dân chủ trong nhà trường. Luôn có ý thức,trách nhiệm trong việc phê bình và tự phê bình giúp tập thể nhà trương giữ được khâu đoàn kết nội bộ và nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp huyện khen.

– Hầu hết lực lượng đảng viên trong chi bộ là lực trẻ có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tâm huyết với nghề và luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác và luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời chấp hành nghiêm túc quy chế xây dựng dân chủ tại đơn vị.

2. Tồn tại:

– Do công việc chuyên môn chồng chéo nên đôi lúc CB-GV-NV trong đơn vị chưa tham gia đầy đủ một số buổi hội họp do địa phương hoặc Đảng ủy tổ chức về nội dung xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Việc tổ chức tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

BGH kết hợp với BCH Công đoàn nhà trường tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 vào đầu tháng 7/2015 để thông qua nội dung của Nghị định và quán triệt trong toàn thể CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện.

Ngay sau cuộc họp, BGH nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung và phương pháp thực hiện Quy chế dân chủ trong từng hoạt động của đơn vị. Tuyên truyền cho tất cả CB-GV-NV phải nhận thức đúng đắn và nghiêm túc chấp hành theo Nghị định về QCDC ở cơ sở.

Phát huy quyền làm chủ của toàn thể CB-GV-NV gắn liền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc và thực hiện dân chủ trong đơn vị. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng một đơn vị trường học dân chủ, vững mạnh. Trong năm, BGH và BCH Công đoàn nhà trường thông báo kịp thời đếncác thành viên trong tập thểđơn vị biết rõ về các chủ trương, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và các nội quy, quy định của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ công tác của CB-GV-NV trong nhà trường.Không để một trường hợp đơn thư khiếu kiện và không có CB-GV-NV vi phạm nội quy, quy chế làm việc của nhà trường và của ngành.

– BGH nhà trường tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở tại nơi làm việc” và các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn thể CB-GV-NV.

2. Giải pháp thực hiện:

– BGH nhà trường thường xuyên chỉ đạo sâu sát công tác triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015, về việc Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; cập nhật kịp thời những văn bản, tài liệu tham khảo có liên quan đến công tác QCDC cho tất cả các CB-GV-NV tìm hiểu. Tích cực đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra sâu sát tình hình tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn công tác QCDC do các cấp tổ chức.

– Củng cố, duy trì việc tiếp phụ huynh học sinh xây dựng, đổi mới phương thức hoạt động, hộp thư góp ý của nhà trường, thông báo công khai số máy di động của ban lãnh đạo nhà trường. Thường xuyên tổ chức ý kiến của nhà giáo, cán bộ, công chức vào một số công việc quan trong nhà trường. Niêm yết công khai lịch công tác của nhà trường, các cán bộ giáo viên hàng ngày xem kế hoạch niêm yết của nhà trường tại văn phòng.

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử trong nhà trường.

– Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường; hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

Công khai chiến lược phát triển của nhà trường từ năm 20….. đến năm 2020 và công tác tài chính, công tác phân công phân nhiệm đầu năm học….

Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo.

Tăng cường công tác kiểm tra , giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, các ý kiến, các kiến nghị…. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của người dân, cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động và người học.

Trong mỗi học kỳ, nhà trường đã chỉ đạo BCH Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong đơn vị.

Trên đây, là báo cáo thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 20….. và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện QCDC 6 tháng cuối năm 20….. của trường ……………/

Nơi nhận:
– Phòng nội vụ (để b/c);
– Ban giám hiệu;
– CTCĐ, TTrND;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *