Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập tiếng Anh về Used to, Be used to và Get used to Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bài tập về Used to và Be/ Get used to có đáp án là tài liệu rất hữu ích mà Wikihoc.com muốn giới thiệu đến bạn đọc cùng tham khảo.

Qua tài liệu này giúp các biệt phân biệt được cách sử dụng Used to, Be used to và Get used to trong tiếng Anh. Tài liệu có kèm theo các ví dụ minh họa, bài tập có đáp án chi tiết kèm theo. Hy vọng qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo củng cố kiến thức ngữ pháp môn tiếng Anh.

1. Cách sử dụng Be used to: Đã quen với

Be used to + cụm danh từ hoặc verb-ing (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ và to là 1 giới từ).

You are used to do something, nghĩa là bạn đã từng làm việc gì đó rất nhiều lần hoặc đã có kinh nghiệm với việc đó rồi, vì vậy nó không còn lạ lẫm, mới lạ hay khó khăn gì với bạn nữa.

Ex:

– I am used to getting up early in the morning.

(Tôi đã quen với việc dậy sớm vào buổi sáng).

– He didn’t complain about the noise nextdoor. He was used to it.

(Anh ta không than phiền về tiếng ồn bên nhà hàng xóm nữa. Anh ta đã quen với nó rồi).

Nghĩa ngược lại của be used to la be NOT used to: không quen với, chưa quen với

Ex:

– I am not used to the new system in the factory yet.

(Tôi vẫn chưa quen với hệ thống mới ở nhà máy).

2. Cách sử dụng Get used to: Dần quen với

Get used to + cụm danh từ hoặc verb-ing (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ và to là 1 giới từ)

You are used to something, nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc đó. Đây là một quá trình của việc dần trở nên quen với việc gì đó.

Ex:

– I got used to getting up early in the morning.

(Tôi đã quen dần với việc dậy sớm buổi sáng.)

– After a while he didn’t mind the noise in the office, he got used to it.

(Sau một thời gian không để ý đến tiếng ồn trong văn phòng thì anh ta quen dần với nó.)

3. Cách sử dụng Used to: Đã từng, từng

Used to + verb chỉ một thói quen hay một tình trạng ở quá khứ. Nó thường chỉ được sử dụng ở quá khứ đơn.

a) Thói quen trong quá khứ: You used to do something, nghĩa là bạn đã làm việc đó trong 1 khoảng thời gian ở quá khứ, nhưng bạn không còn làm việc đó nữa.

Ex:

– We used to live there when I as a child.

(Chúng tôi đã từng sống ở đó khi tôi còn là một đứa trẻ.)

– I used to walk to work when I was younger.

(Tôi từng hay đi bộ đến công ty khi tôi còn trẻ.)

b) Tình trạng / trạng thái trong quá khứ: Used to còn thể hiện tình trạng trong quá khứ nhưng không còn tồn tại nữa được thể hiện bằng những động từ biểu hiện trạng thái sau: have, believe, know và like.

Ex:

– I used to Like The Beatles but now I never listen to them.

(Tôi đã từng thích nhóm The Beatles nhưng bây giờ tôi không còn nghe nhạc của họ nữa.)

– He used to have long hair but nowadays this hair is very short.

(Anh ta đã từng để tóc dài nhưng dạo này anh ấy để tóc rất ngắn.)

Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + subject + use to

Ex:

– Did he use to work in the office very late at night?

(Anh ta có thường hay làm việc trong văn phòng rất trễ vào buổi tối không?)

Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 7: Viết một đoạn văn ngắn rút ra bài học từ câu chuyện Thầy bói xem voi 3 đoạn văn mẫu lớp 7

Dạng phủ định của Used to: Subject + didn’t + used to

Ex:

– We didn’t use to be vegestarians.

(Chúng tôi không từng những người ăn chay.)

– We didn’t use to get up early when we were children.

(Chúng tôi không từng dậy sớm khi còn là những đứa trẻ.)

4. Bài tập vận dụng

I. Choose the best answer to complete these following sentences.

1. Astronauts_____ in their spaceship, but they frequently work outside now.

A. were used to stay

B. used to stay

C. were staying

D. had used to stay

2. People _____ that the earth is round before.

A. were not used to believe

B. used to believing

C. would not use to believe

D. did not use to believe

3. Tuberculosis_____ incurable before.

A. use to be thought

B. used to be thought

C. used to think

D. use to think

4. Formerly babies_____ of whooping cough.

A. have died

B. used to die

C. would die

D. both B and C

5. These city girls are used_____ in the field.

A. to work

B. used to lie

C. would like

D. to working

6. Newton_____ scientific books when a boy.

A. used to read

B. has read

C. had read

D. had been reading

7. I am sorry I am not_____ fast.

A. used to drive

B. used to driving

C. use to drive

D. use to driving

8. Frank used to work in a small shop. He_____

A. doesn’t any more

B. still does

C. is now

D. had never done anything else

9. Roy Trenton used to work in a small shop. He _____

A. is driving it

B. doesn’t drive it any more

C. likes it

D. didn’t like it

10. Roy Trenton use to drive a taxi. This means he_____

A. use to lie

B. used live

C. used to living

D. used to live

11. I_____ in Jakarta. I’ve lived here all my life.

A. am used to living

B. used to living

C. use to live

D. am used to live

12. Jane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office.

A. used to working

B. used to work

C. is used to working

D. am used to work

13. This work doesn’t bother me. I _____ hard. I’ve worked hard all my life.

A. used to working

B. used to work

C. am used to working

D. am used to work

14. Dick_____ a moustache, but he doesn’t any more. He shaved it off because his wife didn’t like it.

A. used to having

B. is used to having

C. was used to having

D. used to have

15. When I was a child, I _____ anyone 40 was old.

A. used to think

B. was used to thinking

C. used to thinking

D. was used to think

16. Jason_____ on airplanes. His father is a pilot.

A. used to fly

B. uses to fly

C. is used to flying

D. used to flying

17. Michael_____ care of himself. He left home when he was 15 and has been on his own ever since.

A. used to take

B. be used to taking

C. used to taking

D. is used to taking

18. I_____ the piano quite well when I was younger.

A. am used to play

B. used to play

C. am used to playing

D. used to playing

19. I _____ on busy highways in big cities. I’ve been doing it ever since I learned how to drive.

A. am used to driving

B. used to drive

C. am used to drive

D. used to driving

20. My feet are killing me_____ for long periods of time.

A. don’t use to stand

B. am not used to standing

C. didn’t used to stand

D. am not used to stand

II. Choose the best answer to complete these following sentences.

1. When I was at primary school. My mother _______ to school every day.

A. takes

B. is taking

C. used to take

D. is used to taking

2. -“Do you play any sports, Ba?” -“Well I _______ play soccer when I was at high school.

A. am used to

B. used to

C. play

D. am accustomed to

3. Mr. Ba is a doctor. He _______ working at night.

A. used to

B. use to

C. be used to

D. is used to

Tham khảo thêm:   Vật lí 11 Bài 15: Thực hành Đo tốc độ truyền âm Giải Lý 11 Kết nối tri thức trang 58, 59

4. Maryam used to walk past the mosque on her way to school.

A. Maryam usually walked past the mosque on her way to school.

B. Maryam was used to walking pass the mosque on her way to school.

C. Maryam walks pass the mosque on her way to school.

D Maryam is going to walk pass the mosque on her way to school.

5. She is used to _______ early.

A. get

B. getting

C. to get

D. got

6. He didn’t use to _______ in the library.

A. work

B. working

C. to work

D. worked

7. You will get used to _______ emails soon.

A. send

B. to send

C. sent

D. sending

8. This knife is used ________ bread.

A. cut

B. cutting

C. to cut

D. to cutting

9. Milk used_______ early in the morning.

A. to be delivering

B. be delivered

C. to be deliver

D. to be delivered

10. She isn’t used to _______ as a princess.

A. be treated

B. being treated

C. treating

D. used to treat

11. Did you _______ to the circus when you were young.

A. used to go

B. was used to go

C. use to go

D. was used to going

12. That foreigner is used to _______ in a tropical country.

A. live

B. to living

B. lived

D. living

13. When being a boy, my uncle _______ fishing.

A. was used to going

B. used to go

C. used to going

D. is used to going

14. Long ago there _______ a banyan tree here.

A. is used to being

B. used to be

C. used to being

D. is used to be

15. We _______ to each other every month when we were at secondary school.

A. used to write

B. usually wrote

C. was used to writing

D. A and B are right

16. I _______ a packet a day but I stopped two years ago.

A. used to smoke

B. use to smoke

C. used to smoking

D. am used to smoking

17. Ben would travel a lot in his job but now, he doesn’t.

A. used to

B. use to

C. was used to

D. is used to

18. I_______ to work but now I take the bus.

A. use to drive

B. used to drive

C. was used to drive

D. was used to driving

19. There _______ a cinema in the town but now there isn’t.

A. use to be

B. was used to

C. is used to

D. used to be

20. She _______ really long hair but she’s had it all cut off.

A. would have

B used to have

C. is used to have

D. A and B are right

III. Choose the best answer to complete these following sentences.

1. I _______ him but now I do.

A. didn’t used to like

B. didn’t use to like

C. wasn’t used to like

D. am not used to like

2. I_______ living on my own. I’ve done it for quite a long time.

A. used to

B. use to

C. am used to

D. didn’t use to

3. Hans has lived in England for over a year so he _______ on the left now.

A. used to drive

B. is used to driving

C. is used to drive

D. used to driving

4. They’ve always lived in hot countries so they _______ the cold weather here.

A. aren’t used to

B. didn’t used to

C. used to

D. get used to

5. I didn’t understand the accent when I first moved here but I quickly _______ it.

A. got used to

B. used to

C. didn’t used to

D. didn’t use to

6. She has started working nights and is _______ sleeping during the day.

A. get used to

B. getting used to

C. used to

D. got used to

7. I have always lived in the country but now I’m beginning to _______ living in the city.

A. got used to

B. getting used to

C. get used to

D. use to

8. People ______ think that the earth was flat.

A. use to

B. didn’t used to

C. got used to

D. used to

9. He used to ______ six days a week last year now he doesn’t.

A. working

B. to working

C. work

D. worked

10. It took my brother two weeks to get used to working at night. Now he _______ it.

A. is used to

Tham khảo thêm:   Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Lịch sử THCS Đáp án tự luận Module 3 môn Lịch sử

B. gets used to

C. use to

D. A and B are right

11. Did you ______ go out with my sister?

A. use to

B. used to

C. get used to

D. be used to

12. _____ they use to own the company?

A. Are

B. Did

C. A and B are right

D. A and B are wrong

13. Didn’t we _______ to the same school?

A. used to go

B. get used to go

C. use to go

D. used to going

14. I didn’t use _______ with my dolls anymore.

A. play

B. playing

C. to playing

D. to play

15. We _______ out much in the winter months.

A. didn’t use to go

B. didn’t used to

C. A and B are right

D. A and B are wrong

16. Jerry used to ______ English.

A. studying

B. to study

C. to studying

D. study

17. Sam and Mary _______ to Mexico in the summer but now they go to Cuba.

A. used to go

B. use to go

C. got used to go

D. got used to going

18. I used to ________ work at 9 o’clock but now I don’t any more.

A. used to start

B. used to starting

C. use to star

t D. get used to start

19. Christine ______ eat meat, but now she is a vegetarian.

A. used to

B. gets used to

C. is used to

D. be used to

20. I used to ______ in Paris when I worked for the HB bank.

A. living

B. lived

C. to live

D. live

IV. Choose the best answer to complete these following sentences.

1. Mr. Poole has lived in Vietnam for many years. He ________the hot climate here.

A. used to

B. is used to

C. gets used to

D. B and C are correct

2. Miss White is a nurse. She ________ working at night.

A. used to

B. uses to

C. is used to

D. has used to

3. Precious metals such as gold, silver ________ for making jewelries.

A. used to

B. are used

C. is used to

D. used to

4. I always read books before bedtime. I ________ reading books at night.

A. am used for

B. used to

C. am used to

D. was used to

5. He never drinks beer. He ________drinking beer.

A. used

B. isn’t used to

C. used to

D. isn’t used for

6. Mary is used to ________ her homework by herself.

A. do

B. doing

C. to do

D. did

7. Tom used to ________ to school by bus. Now he goes by bike.

A. go

B. going

C. to go

D. went

8. I’m from Vietnam. I _________ driving on the right.

A. use to

B. used to

C. am used to

D. get used

9. My uncle _________ policeman when I was young.

A. used to

B. used to be

C. used to being

D. used have been

10. Helen_________ to me very often, but now she phones.

A. used to write

B. has written

C. wrote

D. writes

11. Tam didn’t _________ do morning exercise. Now he is getting fat.

A. used to

B. use to

C. get used to

D. be used to

12. A lot of people use mobile phones nowadays. Telephones ____ communicating through long distances.

A. are used for

B. used for

C. used to

D. are used to

13. It’s took me quite a long time to _________ wearing these glasses.

A. be used to

B. used to

C. get used to

D. be used for

14. There was a big tree in our garden but it has just been cut down. There ________ a big tree there.

A. is used to

B. has been

C. is

D. used to be

15. Sarah _______ fat, but now she is thin.

A. was used to be

B. used to being

C. used to being

D. used to be

16. George ______ the best student in class, but now Lena is the best.

A. is used to be

B. used to be

C. used to being

D. was used to be

17. Oranges used to _____ very little in Florida, but now they are quite expensive.

A. grow

B. grew

B. to grow

D. growing

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bài tập tiếng Anh về Used to, Be used to và Get used to Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *