Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 – 2024 Bài tập Tết 2024 môn Tiếng Anh 3 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 – 2024 gồm các bài tập có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Anh thật tốt để tránh quên bài sau kỳ nghỉ Tết 2024 dài ngày.

Bài tập Tết môn Tiếng Anh 3 bao gồm các dạng bài tập nhìn tranh viết từ, khoanh đáp án đúng, đọc và trả lời câu hỏi…Qua đó, giúp các em có sự so sánh và đối chiếu kết quả sau khi luyện giải bài tập. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập Tết 2024 môn Toán, Tiếng Việt. Mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com:

Bài tập Tết lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2024

Look at the pictures and write

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

1. _____________

2. _____________

3. _____________

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

4. _____________

5. _____________

6. _____________

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

7. _____________

8. _____________

9. _____________

Read and write

What

When

How

Where

1. ____________ do you do at break time? I play football with my friends

Tham khảo thêm:   Công nghệ lớp 3 Bài 1: Tự nhiên và công nghệ Giải Công nghệ lớp 3 Chân trời sáng tạo trang 6, 7, 8, 9, 10, 11

2. ____________ is that? That is my grandmother

3. ____________ are the books? They are on the table

4. ____________ old is your brother? He’s eleven years old

5. ____________ colors are the pens? They are brown

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Where ________ my toys?

A. are

B. is

C. am

D. not

2. _________ is the poster?

A. What

B. Who

C. How

D. Where

3. Here is a picture _______ my room

A. in

B. of

C. on

D. over

4. These are __________ schoolbags and books

A. my

B. I

C. those

D. these

5. The bed is __________ the desk

A. next to

B. over

C. there

D. here

6. Is there _______ fence?

A. an

B. a

C. x

D. the

7. My house has a big _________.

A. garden

B. over

C. there

D. house

8. There _________ two big bedrooms in his house.

A. am

B. is

C. aren’t

D. isn’t

Correct one mistake in each of the following sentences

1. She is a girl beautiful

________________________________________

2. How old is your parents?

________________________________________

3. This is me bed. It’s here

________________________________________

Read the following text and choose the correct answer

Victor (1) ___________ in a very modern house. There are five rooms in his house. There is a living room, a kitchen, two (2) _________ and a bathroom. (3) _________ front of the house, there is a colorful garden with a lot of flowers. Beside his house, there is a (4) _______ pond. There (5) _________ any tall tree in his house.

Tham khảo thêm:   Quyết định số 2235/QĐ-TTG Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

1. A. live

B. living

C. lives

D. is live

2. A. bathroom

B. bedrooms

C. study room

D. dining room

3. A. On

B. Under

C. Beside

D. In

4. A. expensive

B. black

C. swimming

D. small

5. A. aren’t

B. isn’t

C. are

D. is

Reorder these words to have correct sentences

1. loves/ she/ her/ family/ ./

______________________________________

2. how/ your/ old/ is/ aunt/ ?

______________________________________

3. near/ the/ is/ picture./ chair/ the/

______________________________________

4. is/ where/ ruler?/ the

______________________________________

5. is/ her/ white./ and/ house/ blue/

______________________________________

Read the text and choose the correct option

I’m Linh. This is my house. It’s a very beautiful house. There are four bedrooms, a living room, a dinning room and a garden. The bedrooms are beautiful and cozy. The living room is modern. The dinning room is clean and bright. The garden is large. There are lots of trees in my garden.

1. Linh’s house is very ___________.

A. beautiful

B. lovely

C. nice

2. There are _________ bedrooms.

A. two

B. three

C. four

3. The bedrooms are beautiful and _________.

A. busy

B. cozy

C. good

4. The dinning room is _________ and bright.

A. clean

B. green

C. modern

5. There are lots of __________ in the garden.

A. mangos

B. trees

C. animals

Đáp án bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Look at the pictures and write

1. bench

2. bathroom

3. pond

4. grandfather

5. gate

6. bookshelf

7. ball

8. kitchen

9. living room

Read and write

Tham khảo thêm:   Dẫn chứng về hạnh phúc Ví dụ về hạnh phúc

1. What

2. Who

3. Where

4. How

5. What

Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. D

3. B

4. A

5. A

6. B

7. A

8. C

Correct one mistake in each of the following sentences

1. girl beautiful => beautiful girl

2. is => are

3. me => my

Read the following text and choose the correct answer

1. C

2. B

3. D

4. D

5. A

Reorder these words to have correct sentences

1. She loves her family

2. How old is your aunt?

3. The chair is near the picture

4. Where is the ruler?

5. Her house is white and blue

Read the text and choose the correct option

1. A

2. C

3. B

4. A

5. B

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 – 2024 Bài tập Tết 2024 môn Tiếng Anh 3 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *