Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh, bài luận về Tivi và điện thoại thông minh smartphone

Sau hàng ngàn năm phát triển thì loại người có rất nhiều những phát minh khác nhau trong giúp ích trong nhiều lĩnh vực của đời sống và cũng góp phần giúp cho xã hội loài người ngày càng phát triển văn minh hiện đại đầy đủ no ấm hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều phát minh gây hại cho con người và làm công cụ cho những kẻ xấu thực hiện những việc không tốt. Trong bài viết này thì wikihoc.com sẽ viết về 2 phát minh rất hay đó là điện thoại thông minh và Tivi, 2 thiết bị rất phổ biến trong cuộc sống của con người hiện nay và có thể nói là không thể thiếu đặc biệt là điện thoại.

Các bài viết liên quan tới chủ đề phát minh khoa học đáng chú ý:

Chúng ta có được một cuộc sống dễ dàng như hiện nay đều nhờ vào những phát minh khoa học của các nhà bác học không ngừng cố gắng. Các bạn thấy những phát minh nào là quan trọng và cần thiết nhất cho bản thân? Hãy chia sẻ về một phát minh bất kì nào mà bạn thích bằng tiếng Anh nhé.

Bài luận 1. Viết đoạn văn ngắn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh - Tivi vô tuyến truyền hình

Vocabulary:

  • Contemporary (adj): Đương thời, hiện đại.
  • Simulate (v): Mô phỏng.

People had been inventing new things for almost every day since a very long time ago; however, there were not many inventions that have had such many impacts on our contemporary society as television. It was first successfully simulated in San Francisco in 1927 by a 21-year-old inventor who had spent his early life in a house without electricity until he was 14. The television could be explained as a device with a system to capture moving pictures in a form that could be coded onto radio waves and then transformed back on a screen. It was a complicated electric device that needed experiments and improvement for a long time after being used worldwide. Television was most used to broadcast short films, weather forecast, and sport games. At the early time, all of the images were in black and white, and the quality was very low for viewers to actually enjoy. The development of it was even interrupted by the world war two, and it took a much longer time for human kind to reach to those high quality televisions like these days. Televisions used to be thick and heavy like blocks of brick, but nowadays it is very easy for us to find a 2 – inch thick plasma TV. Viewers use it to entertain, but it also has another mission of broadcast the advertisements which bring huge profit to the TV stations. The government is usually the one that own most, or all of the major networks instead of the private enterprises, and all of the contents have to meet certain standard to be on air. Televisions are so familiar that we even do not notice it’s existence, and the world would be a very boring place without it.

Dịch:

Con người đã luôn phát minh ra những thứ mới gần như mỗi ngày từ rất lâu rồi; tuy nhiên, không có nhiều những phát minh thật sự có nhiều tác động đến xã hội hiện đại của chúng ta như chiếc TV. Nó đã được mô phỏng một cách thành công tại San Francisco vào năm 1927 bởi một nhà phát minh chỉ mới 21 tuổi, người mã đã dành phần đời lúc trẻ của mình sống trong một căn nhà không có nguồn điện đến năm 14 tuổi. TV có thể được giải thích là một thiết bị với hệ thống bắt giữ những hình ảnh chuyển động dưới dạng có thể được mã hóa thành sóng radio và sau đó được truyền ngược lại màn hình. Nó là một thiết bị điện phức tạp cần rất nhiều cuộc thí nghiệm và cải thiện trong một thời gian dài trước khi được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. TV từng được sử dụng nhiều nhất cho việc phát sóng phim ngắn, dự báo thời tiết và những trận đấu thể thao. Vào thời gian đầu, toàn bộ hình ảnh đều có màu trắng đen, và chất lượng thì rất thấp để người xem có thể thật sự thưởng thức. Sự phát triển của nó thậm phí bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, và nó tốn một khoảng thời gian dài trước khi nhân loại đạt đến những chiếc TV chất lượng cao như hôm nay. TV đã từng rất dày và nặng như những khối gạch, nhưng ngày nay thật dễ dàng cho chúng ta tìm thấy một chiếc TV plasma chỉ dày 2 inch. Người xem sử dụng nó để giải trí, nhưng nó còn có một nhiệm vụ khác là phát sóng những quảng cáo đem đến lợi nhuận khổng lồ cho đài truyền hình. Chính quyền thường là nơi nắm giữ phần lớn hoặc toàn bộ mạng lưới thay vì doanh nghiệp tư nhân, và toàn bộ nội dung cần phải đạt những tiêu chuẩn nhất định để được phát sóng. TV quen thuộc với chúng ta đến nỗi chúng ta thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của nó, và thế giới sẽ trở thành một nơi nhàm chán nếu không có nó.

Bài luận 2. Viết về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh - Điện thoại thông minh

Vocabulary:

  • Impact (n): Ảnh hưởng.
  • Pioneer (n): Người tiên phong.
  • Invade (v): Xâm chiếm.

It is totally right to say that smartphone is one of the biggest inventions in the 20th century, because no other electric device at that period had such important impacts on people’s daily life. Most people nowadays admit that they cannot imagine the life without smartphones. It is normal for us to not watch the TV in a day, not play video games in a week, or not turn on the DVD player in a month, but I am sure that most of us cannot let go our smart phones in an hour. The first device that can at least be qualifies as a smart phone was just a complicated brick phone. It was called The Simon phone, and people had to by it with the price up to 4000 US dollars. It did not last long on the market due to the unreasonable price as well as poor quality, but it could be considered as a pioneer in the empire of smartphones. In 1996, Nokia introduced the Nokia 9000, and it was considered as one of the first smartphones. Although it did bring a whole new experience for users, it still had some disadvantages that could not satisfied the world. However, the whole concept about smart phones had changed completely with the first IPhone. Apple’s device was innovative in many ways, both in technology and design. On the other hand, Google’s Android had a much slower start. However; in the year of 2012, Android officially ruled the smartphone market all over the world. To sum up, smart phones had been invading our world in the way that we do not realize, and our lives would become much harder if we do not have this useful assistant.

Dịch:

Hoàn toàn đúng khi nói rằng điện thoại thông minh là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỉ 20, bởi vì không có một thiết bị điện tử nào khác ở cùng thời điểm có những ảnh hưởng quan trọng như thế đến đời sống hằng ngày của con người. Hầu hết mọi người hiện nay thừa nhận rằng họ không thể tưởng tượng được cuộc sống không có điện thoại thông minh. Việc chúng ta không xem TV trong một ngày, không chơi trò chơi điện tử trong vòng một tuần, hoặc không bắt chiếc máy phát đĩa lên trong một tháng là bình thường, nhưng tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều không thể rời khỏi chiếc điện thoại của mình trong một giờ. Thiết bị đầu tiên có thể ít nhất đạt được tiêu chuẩn một chiếc điện thoại thông minh chỉ là một điện thoại cục gạch phức tạp. Nó được gọi là điện thoại Simon, và mọi người phải mua nó với mức giá tới 4000 đô la Mỹ. Nó không tồn tại lấu được trên thị trường bởi vì giá thành bất hợp lý và chất lượng kém, nhưng nó có thể được xem là tiên phong trong đế chế điện thoại thông minh. Vào năm 1996, Nokia cho ra mắt chiếc Nokia 9000, và nó được xem là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên. Mặc dù nó đã mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng, nó vẫn còn những khuyết điểm không thể làm hài lòng thế giới. Tuy nhiên, toàn bộ khái niệm về điện thoại thông minh đã hoàn toàn thay đổi với chiếc I Phone đầu tiên. Thiết bị của Apple đã được sáng tạo trong nhiều cách, cả về kĩ thuật lẫn thiết kế. Mặt khác, hệ điều hành Android của Google có một khởi đầu chậm hơn. Tuy nhiên; trong nam 2012, Android đã chính thức thống trị thị trường điện thoại thông minh trên khắp thế giới. Kết luận lại rằng, điện thoại thông minh đã xâm chiếm thế giới của chúng ta mà chúng ta không nhận ra, và cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều nếu chúng ta không có trợ thủ đắc lực này.

Xem thêm các bài về phát minh khoa học khác

Writing - Viết bài luận tiếng Anh